Poesia ba Maun Ilidio


Loron ida tan,
Loron tolu, fulan outubro, tinan rihun rua sanulu resin tolu.
Loron hanesan, Fulan Hanesan tinan hat nulu resin nen liu ba, iha Distritu Baucau, Sub Distrito Laga, Suku Soba  Moris bebe ida nakonu ho Espirito Santo nia Domin.

Oan husi Andre da Costa no Julita Ximenes da Costa  moris no bot ba daudaun, oan dahuluk husi maun alin nain lima, ne´e iha mehi ne´ebe mak as tebes, hanesan aktivista, creativo, amigavel, idealista, leitura no seluk tan.
Iha tempu okupasaun Indonesia maun alin nain lima  ne’e  tenki lakon sira nia aman doben tamba iha interese atu liberta povo no rai doben ida ne´e,  oan ba dahuluk  ne´e bot ba nafatin, hafatin an hanesan timor oan hodi hanoin rai timor no timor oan nia futuro, tamba espirito patriotismu ne´ebe a´as no nasionalismu ne´ebe mak bot hodi hanoin nia aman doben nia luta ba rai ida ne´e, nia hahu involve an iha politika rezistensia nian hodi bele hatan ba mehi husi aman matebian.
Nasaun hetan liberdade, maun husi alin nain ha´at  ne´e iha komitmentu no ambisaun maka´as atu liberta tan povo husi mukit no kiak, hahu kedas servisu iha ONG Internasional atu oinsa bele fo assistensia ba povo sira ne´ebe mak hela iha area rurais, hafoin nia servisu iha ONG iha tinan hat liu ba bebe ne´e deside atu involve servisu iha Instituisaun Governu hodi bele tau matan ba halerik no susar husi Povo sira iha area rurais no iha tinan rua liu ba oan dahuluk husi inan faluk Julieta Ximenes da Costa  ne´e hetan fiar husi lideransa Nasaun ne´e nian hodi sai nudar servidor ba rai doben ida ne´e, no ohin loron maun bot husi aman matebian Andre da Costa  ne´e hetan kargu nu´udar Secretario Estado ba Politika Formasaun Profissional no Emprego hodi sai servidor ba povo no nasaun doben ida ne´e.

Oan dahuluk husi familia bot Ximenes  da Costa ne’e nia aman no inan  hanaran Ilidio Ximenes da Costa, no iha tempu rezistensia Famozu ho Naran Sakoko.
Nebe agora daudaun hamriik iha ita le’et no ohin  halo  tinan ba dala 46,  parabens no vida naruk ba maun Ilidio Ximenes da Costa.
Puisia ne´e hakerek husi Benigno da cruz


No comments:

Post a Comment