ILO Oferese Kareta 8 Ba SEPFOPE Foun 2 Uzadu 6

deswindo
Reprezentante husi ILO/AUSAID Intrega Documentus ba 
Reprezentate SEPFOPE, Sekretariu Estado Konselhos Ministru.

DILI : Internasional  Labour  Organization (AUSAID/ILO), oferese kareta ho modelu parado 7 no  Hilux  1, No ekipamentus seluk hanesa: Komputador,Laptop,Makina foto copia,no Printer. ba Governo Timor-leste, Liu Husi  Sekretaria  Estado Politika Formasaun  Profesional  Emprego (SEPFOPE).

Roberto Pess nudar Reprezentante ILO hatete, ILO serbisu desde tinan 2015  hamutuk ho SEPFOPE no loron ida ohin  parte rua ne’e halo hand over  ekipamentus hotu konaba projetu ida naran web ho tes.

Formandu 20 tuir Kursu Konstrusaun Elektrisidade

Xefi Gabinete SEPFOPE Hato’o Diskursu iha 
sentru formasaun Senai Becora, kona ba 
sertifidau nivel III iha area elektridade ne’e 
hanesan seremonia  abertura ida foin 
primeira ves iha Timor_ Leste, maibe  kursu 
ne’e hetan apoiu masimu husi ADB sira.
Dili- formandu  nain 20, feto 8 mane 12  ne’ebe mak oras ne’e dadauk tuir  kursu  formasaun profisional sertifikadu nivel III iha area kontrusaun Elektridade.
 Xefi Gabineti SEPFOPE Begnino da Cruz,hateten iha sentru formasaun Senai Becora katak,kona ba sertifidau nivel III iha area elektridade ne’e hanesan seremonia  abertura ida foin primeira ves iha Timor_ Leste, maibe  kursu ne’e hetan apoiu masimu husi ADB sira.
“ Abertura ida  ne’e partisipante hamutuk  ema nain 20 nebe’e mak atu tur formasaun durante fulan 5 nian laran, iha sertifikadu iha  nivel III  ne’e iha  area Elektrisidade, tanba sira  uluk mai tuir kursu  nivel I no nivel 2 sira  ne’e mak kontinua fali ba nivel III nian,” dehan Xefi gabineti 

SEPFOPE Hala’o Konsulta Publika Esbosu, Lei Saude, Higenia, no Seguranca

Xefi Gabinete SEPFOPE Benigno da Cruz, ne’ebe mak representante 
Sekretariu Estadu SEPFOPE, Ilidio Ximenes da Costa. Hala’o Abertura ba 
Seremonia Konsultasaun Publiku kona ba Lei Saude Higinia no Seguranca.


Tibar- Sekretariu Estadu ba  Politika Formasaun Professional  no Empregu(SEPFOPE), liu husi inspesaun Jeral Trabalho (IGT) no departamento Juridiku nia hala’o konsultasaun públiku kona ba esbosu lei saude higinia, no seguransa nian iha servisu fatin. Cerimonia konsultasaun públiku ne’e abertura husi Xefi Gabinete SEPFOPE Benigno da Cruz, ne’ebe mak representante Sekretariu Estadu SEPFOPE, Ilidio Ximenes da Costa.

Formatu nebe kona ba reembolsu osan atu hetan tratamentu asidente seguru nian no taka salariu nian(primeiru nian)

[Formatu numeru 2] <hadia ona iha 2015.5.1.>
Seguru de asidente industria
Formatu nebe kona ba reembolsu osan atu hetan tratamentu asidente seguru nian no taka salariu nian(primeiru nian)
※ iha fatin bainbain nian, Ita bo’ot tenki hakerek hotu, no chek iha fatin hanesan ne’e ☑. 
Pagina frontu)

Matadalan rezistu ba traballador aplikasaun ba iha seguru asidente iha serbisu fatin

○ Saida mak seguru asidente industria?   
- Seguru de asidente sei kobre asidente ba traballadór ne’ebé relevante iha serbisu, no sei kobre mós moras ne’ebé akontese ba traballadór depois liu loron haat sei fó mós tratamentu. Durante halo tratamentu traballadór mós sei hetan saláriu 70% husi saláriu báziku, no bainhira ho traballadór ne’ebé mak lakon vida (mate) traballadór sei hetan osan hosi seguru sosiál Korea nian.  
- Traballadór estranjeiru ne’ebé legal ho mós ilegál iha direitu no bele hetan diretu hanesan mós ema Korea, bainhira rejistu no bele hetan kompensasaun.     


○ Prosedura rejistu no aplikasaun ba traballadór estranjeiru ne’ebé fila ona ba Rain rasik.
- Tama iha pazina elektronik/web site no prenxe formulariu seguru asidente industrial no submete ba iha edifisiu kompitente.  


Konfirma informasaun empregadu nian no traballador iha prosesu investigasaun, ou karik presiza kompleta dokumentu, ne’ebe kazu balun ne’ebe maka tratamentu pendenti hela.
※ Se bainhira halo aplikasaun ba iha reembolsumentu osan saude nian, sei determinan hosi komisaun bazeia ba asidente ne’ebe akontese.
○ Prosedure  

Expozisaun Kareira Importante Ba Estadante

Opening Ceremonial Expozisaun Karirera 2015 DILI
Dili-Sekretaria Estado ba Politika Formasaun Professional no Emprego(SEPFOPE) Liu husi Dirasaun Nasional Emprego(DNE), kada tinan-tinan sempre organiza Expozisaun Kareira Professional no feira Emprego tantu iha Municipiu inklui Capital Dili  rasik. Expozisaun kareira nee halao tiha ona iha Municipiu hotu remata iha Capital Dili ba Tinan 2015.

Mata dalan Aplikasaun ba Traballadór Estranjeiru

○ / Saida mak seguru de asidente industria?

- Seguru de asidente sei kobre asidente ba traballadór ne’ebé relevante iha serbisu, no sei kobre mós moras ne’ebé akontese ba traballadór depois liu loron haat sei fó mós tratamentu. Durante halo tratamentu traballadór mós sei hetan saláriu 70% husi saláriu báziku, no bainhira ho traballadór ne’ebé mak lakon vida (mate) traballadór sei hetan osan hosi seguru sosiál Korea nian.  
- Traballadór estranjeiru ne’ebé legal ho mós ilegál iha diretu no bele hetan diretu hanesan mós ema Korea, bainhira rejistu ona bele hetan kompensasaun.     
- Depois fila ona ba rain rasik/nasaun rasik karik hetan moras ne’ebé mak kauza hosi serbisu, traballadór bele kontaktu Sentru EPS, ou edifísiu Rekursu Umanu Korea iha nasaun refere atu bele rejistu no aplika hodi bele hetan kompensasaun.
○ Prosedura rejistu no aplikasaun ba traballadór estranjeiru ne’ebé fila ona ba Rain rasik.
- Traballadór estranjeiru depois hetan esplikasaun hosi sentru EPS Serbisu Rekursu Umanu Korea nian relasiona ho seguru asidente, traballadór sei prienxe formatu ba reembolsu osan asidente seguru nian no sei submete mai iha Kooperativa Trabalho Korea nian.  
- Kooperativa trabalho Korea nian sei foti desizaun tuir no bazeia ba iha serbisu investigasaun asidente no tuir deskrisaun nian.
Instrusaun ba Aplikasaun reembolsu osan asidente seguru nian.

① Data Kontratu • total oras serbisu kada semana • • oras serbisu, 
② oras deskansa • oras han • 
③ tuir divizaun (kompana, responsavel, oras serbisu) 
④ savi • todan, 
⑤ rekord saúde • rekord akontesimentu asidente, 
⑥ ezersísiu kazuál no gosta/hobi, 
⑦ hemu no fuma, 
⑧ serbisu (kada oras), 
⑨ hanoin hosi inspetór, inspetór ou kauza ne’ebé iha, 
⑩ informasaun hosi sasin, ⑪ kauza ne’ebé hetan hosi fasilidade saúde, 
⑫ akontesimentu ne’ebé hanesan, estatutu moras, 
⑬ tenke submete no fó Informasaun detalla kona ba faktu simu saláriu durante períodu tratamentu bainhira la serbisu hosi empregadu/patraun.   

KUALIDADE FATUK NO TIZOLU BA KONSTRUSAUN UMAE’E MAK TIPU KONTRUKSAN UMA NE’EBE HALO UZA ATERIAL NO KONTRUKSAUN DIFERENTE

REKURSU-  Naturais ne’ebe maka Timor iha, hanesan fatuk natureza, rai mean no rai mutin sai hanesan material ne’ebe maka ita nia beiala sira utiliza hodi halo konstrusaun uma. Buat ne’ebe haluha ona, ohin loron komesa ita uja fila fali hodi halo tuir buat ne’ebe ita nia beiala sira halo Tanba hare ba ninia kualidade ne’ebe di’ak uza durante tempu ne’eb naruk no iha realidade ne’ebe ita hare, uma balun ne’ebe iha tempu beiala sira halo to agora sei hamarik metin.

Realidade mak it abele hare iha fatin barak, uma ne’ebe avobeiala sira hari iha tempu Portugues tama Timor –Leste iha tinan 500 liu ba to agora ninia kualidade fiziku sei kontinua hamarik metin nafatin.

Historia Susesu kompanhia nebé hetan obra husi SEPFOPEDirektur Kompania Epipare always Unipessoal lda, Jose Soares moris iha Atauro loron 15 de Outubro 1974, oan husi Faustino Soares no Julia Soares, nebe mak oan daruak husi maun alin nain ha’at, molok sai nudar direktur kompania profisaun uluk mos hanesan fundador ONG OTL (Oportunidade Timor Leste), Laen husi Abinda Pessoa uluk mos nudar Direktur ONG fundasaun SIAO, nebe mak sai nudar parseiro ba Ministerio Edukasaun hodi hari’i escola pre-primaria tolu (3) iha Aldeia Baruana, Iliknamo, no daton suku Biqueli, Sub Distrito Atauro. Hafoin halao profisaun nudar activista iha ONG no iha tinan 2011 aman husi oan nain ida ne’ e deside hari’i kompania ho naran epiparia always unipessoal lda ho objectivu hakarak atu sai autor ba desenvolvimentu iha rai doben Atauro no Nasaun doben ida ne’e.

SEPFOPE Loke Expozisaun Professional no Feira Emprego 2015 iha Municipiu Baucau

Baucau- Sekretariu Estadu ba Politika Formasaun professional no Emprego( SEPFOPE) Ilidio Ximenes da Costa Akompnha husi ReprezentanteAdministrador Municipiu Baucau no  Diretor Regional Educasaun Bauca, Komandante PNTL/FDTL,Reprezentante Veteranus. Loke Ofisialmente Expozisaun Kareira Professional no feira Empregu iha Municipiu Baucau. 

Expo Kareira Termina Futuro Foin Sa’eSekretaria Estadu ba Politika Formasaun Profesional no Emprego (SEPFOPE) iha loron kinta (25/06/2015), halo abertura ba expozisaun kareira profesional 2015 iha munisipiu Ermera. Expozisaun ne’e atu loke liu tan hanoin estudante Secundaria sira ne’ebe mak atu remata ona sira nia estudo hodi ba iha universidade hodi sira termina futuro ne’ebe diak ba sira nia an.
Xefi Gabinete SEPFOPE,Benigno Humberto G.da Cruz ne’ebe reprezentante Secretariu Estado SEPFOPE, Ilidio Ximenes da Costa hateten katak expozisaun kareira ne’e hanesan plano anual Governo nian ona ne’ebe kada tinan sempre hala’o progama expozisaun kareira hodi bele fahe informasaun ba finalist 3 ano sira kona ba emprego, formasaun no ba iha Univesidade. Dehan chefe gabinete SEPFOPE wainhira abertura expozisaun kareira iha Municipio Ermera.

SEPFOPE Loke Expozisaun Kareira Iha Municipiu ViquequeVIQUEQUE : Sekretariu Estadu Politika Formasaun Profesional No Emprego (SEPFOPE) liu husi Diresaun Nasional Emprego(DNE) iha tinan ida ne’e (2015)  loke expozisaun kareira espesila ba daruak iha Municipiu  Viqueque. Direktor Jeral SEPFOPE Jacinto Baros Gusmão hatete, expozisaun kareira profesional ida ne’e hanesan programa anual tinan –tinan SEPFOPE halo oinsa maka atu fo informasaun ba estudante  eskola sekundaria  ne’ebe  maka  atu remata ona sira nia estudu iha klase (3) finalista.

“Ami  loke expozisaun ne’e ba deit eskola sekundaria  estudante finalista sira,bainhira sira remata ona estudu  estudante hirak ne’e mos iha netik informasaun ruma konaba  se maka laiha kbiit atu ba kontinua iha Universidade  entau SEPFOPE  iha sentru formasaun  atu iha konesementu  ba sentru sira atu nune’e bele tuir formasaun ,wainhira tuir ona formasaun sira bele iha ona abilidade  depois maka bele buka rasik serbisu,”dehan Jacinto   hafoin loke abertura expozisaun iha Viqueque, SEPFOPE lori loke  expozisaun hanesan ne’e para  fahe informasaun ba estudante sira ,tanba estudante finalist sira wainhira  remata eskola hotu ona ho sira nia diploma deit  sekundaria deit  maibe laiha eskil  ne’ebe liu husi programa Governo nian  bele ajuda ba estudante hirak ne’ebe  liu-liu ba inan aman laiha kbit bele ba tuir formasaun atu nune’e hodi hetan serbisu .ba tiana ida 2015 programa SEPFOPE loke expozisaun kareira professional  ba iha Munisipiu 10 maibe ba dahuluk husi Munisipiu Viquequeno Suai. Programa hanesan iha semana oin mai sei kontinua tan loke ba Munisipiu Ermera ho Manatutu.

SEPFOPE Inagura Sentru Laboratorium Lojistik Komputador Iha Baukau (Laga).BAUKAU :Governo liu husi Sekretariu Estadu Formasaun Profesional Emprego (SEPFOPE) semana foin lalais ba inagura sentru laboratorium lojistik  komputador iha Munisipiu Baukau  Postu Administrativu Laga. Sekretariu Estadu SEPFOPE Ilidio Ximenes da Costa hatete,objektivu ba inagurasaun laboratorium  ida ne’e hetan  apoiu komputador husi SEPFOPE tanba SEPFOPE  simu proposta ida husi jovemtudi sira liu husi Pedre Parokia Sao Joao Bosco. apoiu ne’ebe  maka governo fo atu kapasita liu ba  jovemtudi  sira iha parte Parokia Laga nian, i jovemtudi sira husi Laga inklui mos Bagia sira bele mai uja hotu ekipamentus hirak ne’e,” hafoin halo  inagura ba laboratorium  iha Laga Kinta (11/06). jovemtudi maioria  iha Laga  nunka atu asesu liu ba  komputador, komputador ba sira atu uja ne’e laiha. Dehan Ilidio Ximenes da Costa

Sekretraiu Estadu SEPFOPE, Ilidio Ximenes da Costa hatutan tan problema bo’ot, tanba lingua ne’e importante merkado trabalho  iha industry persija mos ema ne’ebe maka tenki hatene inglehs entau ho ekipamentu hirak ne’e hanesan formasaun bazika ne’ebe maka iha ba sira atu nune’e eleba sira nia konesementu nomos matenek  depois maka foin hili sira nia mehi kontinuasaun ne’e hakarak ba ida ne’ebe,iha  universidade ka  formasaun iha Dili. Nia informa katak, ekipamentus ne’ebe SEPFOPE  apoiu ba iha sentru ne’e kuaze komputador 10 hanesan ho laboratorium ba lingua .

Governo fasilita ona maibe kontinuasaun  atu hetan koalidade ne’ebe maka diak  fila fali ba mestre ho Pe. Paroku sira .“Hau fiar katak, jovemtudi hirak iha Laga liu husi amu Paroku Dombosko  Salizianu sira  nian sei  halo buat ida diak liu hodi kapasita ita nia jovem sira liu husi  formasaun iformatika  no  konaba lingua nian,”dehan Sekretraiu Estadu. 

Sekretraiu Estadu mos dehan ekipametus hirak ne’e foin mai iha parte leste no iha Dili iha madre Kanosian sira mos iha ona,tanba ne’e husu ba estudante sekundaria sira hotu katak, estudante ne’ebe maka iha tempu lokraik bele mai aprende hotu.ekipametus hirak ne’e laos SEPFOPE maka sosa maibe SEPFOPE finansia  fo orsamentu ba  iha Pe.Paroko , amu paroko maka ba buka rasik ekipamentus hirak ne’e. Total orsamentu ne’ebe maka Governo fo atu sosa ekipamentus hirak pur volta  9 mil ital ,inklui mos ba  instalasaun no no mos ba formasaun formador . “Iha difikuldade balun ne’ebe  maka ami mos hare iha ne’eba sei falta ar de kondisional  AC maka seidauk iha tanab ne’e ami sei buka meus  hodi koalia ho amu sira iha ne’e no sentru karik sei iha  persija hadia tan  entau estudante hirak iha Dili bele mai  halo instalasaun fali iha ne’e  maibe persija selu ema para estudante sira husi sentru Bekora,Dom Bosco,no Tibar sira maka sei mai monta tanba estudante hirak ne’e tuir formasaun konaba AC nian,” Total orsamentu ne’ebe maka Governo fob a sosa ekipamentus hirak pur volta  9 mil ital ,inklui mos ba  instalasaun no tambem konaba formasaun formador .
 
Atu kontinua fo apoiu ekipamentus hirak hanesan ba iha Munisipi hirak seluk Ilidio dehan, persija hare uluk lai ba rejultadu husi  Laga nian ,ema dehan hahu husi pilotu bainhira  pilotu ne’e susesu  konserteka ke nia bele daet ba fatin hirak seluk,se kuandu ekipamentus ne’ebe iha sentru ida ne’e jovem sira uja la susesu  entau Governo atu kontinua mos persija hare lai .

Tan ne’e atu informa  deit  katak, ekipametus Governo oferese ona  maibe atu koidadu  ekipamtus ne’e iha Amu  sira nia liman,tanba oportunidade nunka atu maid ala rua nia mai dala ida deit, kuandu ekipametus hirak ne’e hatudu nia rejultadu diak Governo sei  hare hodi  halo nia kontinuasaun ne’e ba  oin maibe atu kontinuasaun laos  Governo atu fo bebeik Governo liu husi SEPFOPE uja rasik nia filojofia ida katak,fo kail ba buka ikan,laos fo ikan para lor-loron husu ikan han deit ne’e  atu koalia los deit katak Governo fo buat ida atu instimula inisia buat ruma depois kontinuasaun Governo intrega  ona ba  jovem  no professor sira maka jere  no koidadu. 

Iha fatin hanesan Pe.Aquelis sente kontenti tanba hetan ekipamentu  komputador husi Governo atu faslita ba jovemtudi no estudade sira. Ami orguilho tebes tanba durante ne’e ami laiha ekipamentus hanesan ne’e estudante ho jovemtudi sira atu asesu komputador  ,komputador laiha maibe  agora grasa a dues  ami hetan ona tulun husi Governo liu husi SEPFOPE  atu nune’e hasae kapasidade estudante ho joventudi sira nia abilidade,”dehan Pe Aqulis .(Kinta-feira 11/06/2015,Laga) (Tika-Julio)    

Formandus ZEESM ramata ona Formasaun iha Centru D.Bosco ComoroSEPFOPE liu husi Diresaun Nasional Formasaun Professional (DNAFOP) serbisu hamutuk ho SEPFOPE regional Oecusse hala’o konsultasaun ho ekipa husi ZEESM hodi halo planu formasaun ba Joven Oecusse oan sira ho objetivo prepara sira hodi responde ba programa ZEESM.  Total numero nebe’e mak hatama dokumentus atu tuir formasaun iha Centru Formasaun Dom Bosco Comoro  hamutuk 75 pessoas no ikus mais 72  pessoas mak ramata formasaun iha Centru Formasaun D. Bosco Comoro. Formasaun iha ba kandidatu sira fahe iha area rua mak hanesan area automotivo 40 pessoas no kontruksaun hanesan area Eletrisidade graduadu nain 7, area Kanalizasaun graduadu nain 7,  area Pedreiru graduadu nain 7, area Metal Fabrication/Soldadura graduadu nain 7, area Karpinteiru graduadu nain 7. Iha nivel sertifikadu I ho Sertifikadu II iha Konstruksaun
 Nivel Sertifkadu I ho Sertifikadu II iha Konstrusaun
Sertifikadu I
·         Wainhira remata iha àrea refere; imi nia koñesimentu no abilidade sei limitadu; tan ne’e tenke hetan supervizaun ne’ebé másimu husi superior sekarik imi atu servisu (tuir estrutura Kualifikasaun Nasional nia deskrisaun)
·         Iha servisu-fatin mos tenke iha ekipa; seidauk bele servisu mesak no konsidera hanesan foin hahú koñese mundu traballu nian
1)      Sertifikadu II
·         Graduadu husi Sertifikadu II iha ona abilidade no koñesimentu jerál no prátika nian.
·         Iha abilidade no koñesimentu ne’ebé natoon no klean ona kona-ba atu resolve problema servisu lor-loron nian iha sira nia àrea servisu nian
·         Iha ona responsabilidade ne’ebé mesak maibé limitadu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...