ILO Oferese Kareta 8 Ba SEPFOPE Foun 2 Uzadu 6

deswindo
Reprezentante husi ILO/AUSAID Intrega Documentus ba 
Reprezentate SEPFOPE, Sekretariu Estado Konselhos Ministru.

DILI : Internasional  Labour  Organization (AUSAID/ILO), oferese kareta ho modelu parado 7 no  Hilux  1, No ekipamentus seluk hanesa: Komputador,Laptop,Makina foto copia,no Printer. ba Governo Timor-leste, Liu Husi  Sekretaria  Estado Politika Formasaun  Profesional  Emprego (SEPFOPE).

Roberto Pess nudar Reprezentante ILO hatete, ILO serbisu desde tinan 2015  hamutuk ho SEPFOPE no loron ida ohin  parte rua ne’e halo hand over  ekipamentus hotu konaba projetu ida naran web ho tes.

“SEPFOPE hau lakohi koalia konaba pasadu  ne’e hotu ,ohin hau mai iha ne’e hanesan reprezentante ILO  nian  ofisialmente  entrega ekipamentus hotu iha ne’e ba SEPFOPE liu husi Sekretariu  Estado Konseilhos Ministros, dehan Roberto  liu husi nia seremonia entrega ekipamentos iha  SEPFOPE Kaikoli Dili.

Sekretariu Estadu Konselho Ministru, 
Avelino COelho Reprezentante Sekretariu Estadu 
SEPFOPE Assina Akordu hamutuk 
ho Reprezentante husi ILO/AUSAID

Nia informa katak, ekipamentus  hirak  ne’ebe maka ILO  oferese ba SEPFOPE hanesan, kareta ho modelu parado 7 no  Hilux  1, No ekipamentus seluk hanesa: Komputador,Laptop,Makina foto copia,no Printer.
Iha  seremonia entrega ekipamentus hirak ne’e  Roberto  dehan ,ILO  mos sei iha aktividade foun   ho SEPFOPE   ne’ebe apoiu  live market  information ,maibe ILO  espera katak aban bairua  sei iha aktividade ida tan ho SEPFOPE  tanba ILO ho SEPFOPE  sai hanesan instituisaun importante los iha  Governo Timor –leste.

Entertantu seremonia refere ILO mos halo asina dokumentu  ofisial ho Sekretariu Estadu Konseilhos Ministros, ILO mos  obrigado teb-tebes ba Governo Australia ne’ebe maka fo suporta masimu tebes no ikus mai hetan duni nia rezultadu pozitu ,tanba ne’e lori ILO nia naran husi ba SEPFOPE atu  koidadu ekipamentus hirak ne’e no responsabilidade liu-liu iha area rural . 

Iha fatin hanesan Sekretariu Estadu Konseilho Ministro Abelino Avelino Coelho, nudar  Reprezentante SEPFOPE nian hatete,espesialmente ba ILO ne’ebe maka  halo koperasaun ho SEPFOPE  no ambito tebes involvimentu programas liu-liu  ba setor laboral nian . “Koperasaun ne’ebe lao to’o ohin loron lori Sekretario Estado nia naran  hau iha ne’e hodi reprezenta  hau hato’o  agadesemento barak, i fiar katak koperasaun entre ILO ho SEPFOPE sei kontinua,ba futuru sei kontinua ho konfiansa ba malu  ho respeitu hotu atu nune’e koperasaun intendimentu diak atu bele dezenvolve aktividades liu-liu iha  area laboral nian,”


ILO/AUSAID, oferese kareta ho modelu parado 7
no  Hilux 1 ba Governo Timor-leste, Liu Husi  
Sekretaria  Estado Politika Formasaun  
Profesional  Emprego (SEPFOPE).

Nia dehan, formasaun laboral iha  nia kestaun fundamental timor  nudar paizes ida hahu tama iha faze dezenvolvimento,oras ne’e dadauk seitor laborais ne’e sei iha  area tradisionais,seitores tradisionais nian,maibe ba oin  kuandu industrializasaun  hotu persija difuzaun  no politika laboral lei para ema trabailhadores sira bele hatene iha ekuilevru entre direitus no indeveres .

“Dala barak  ita koalia  liu direitu maibe ita seidauk bele ekuilvra ho deveres ne’ebe maka ita iha ita nia obrigasaun, nune’e mos ba seitor emprezarial ,ho ne’e hau hanoin kopereasaun ILO ho SEPFOPE  iha area ida ne’e importante tebes,”.(Quarta-feira, 12/08/2015.tka)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...