SEPFOPE : Deseja Felíz Natal e próspero Ano Novo 2015SEPFOPE : Wishing you Merry Christmas and Happy New Year of 2015!Formandu SENAI Becora Nain 8 Halao Pratika Konstrusaun


Sekretariu Estadu observa prosesu kontrusaun uma iha Camea Becora

Formandu nain 8 husi centru formasaun (SENAI ) Becora halao pratika konstrusaun uma Comunidade Suco Camea Subdistritu Cristo Rey Distritu Dili ho gratuita. Sekertario Estado Politika Formasaun Profesional Emprego (SEPFOPE) Ilidio da Costa Ximenes iha nia vijita ba fatin estajiu formando iha Camea hatete pratika konstrusaun ba formando hamutuk nain 8 husi centro treinamentu becora (SENAI) ne’e nudar paratika ida ne’ebe foin primeiraves akontese depois de SEPFOPE sai nudar liderasna ba centro formasaun hotu-hotu iha TL.“ Agora dadauk ne’e ita nia rekursu humanu mos iha ona, no ita redus dezepregu ituan tanba ne’e juventudes sira la bele ba buka servisu iha rai liur, tanba ita mos iha kampu traballo iha para sira atu halo, I hau husu ba governu sira katak ita tenki rekruta tekninu sira rai laran,” Elidio hatete ba Jornalista sira iha Suco Camea Sub Distritu Kristo Rei Munisipio Dili Sesta (18/12).
SEPFOPE, Ilidio Ximenes da Costa  hatete uma ho medida 9x10 ne’ebe formandu sira halao ne’e nuiar rejidensia komunidade Came nian ne’ebe fo fiar ba formando sira ne’e atu nune’e ba oin ema hotu hatene katak tuir lolos Timor oang sira mos bele halo konstrusaun ahnesan mos ema husi rai liur nune’e la presija tan haruka badae mai husi rai liur hodi selu karun nune’e osan sai hotu ba rai liur. Ilidio Ximenes da Costa akresenta atu promove Timor oang sira laos ema husi rai liur maibe husi Timor oang rasik tamnba ne’e ho pratika ne’e hatudu ba ema hotu katak Timor oang sira mos bele halo konstrusaun ahnesan mos ho ema seluk ne;ebe mai husi rai liur.
“Ba oin husu ba inan aman sira atu halo uma mai iha sentru formasaun sira tanba estudante sira hatudu ona sira nia kapasidade katak, sira bele halo, tanba ne’e ekonomikamente uja juventude sira no tanba ne’e atu dezemzolve nasaun ida ne’e. Iha fatin hanesa formador Noelo Ozoriu Soares hateten katak, konstruasaun ne’e hanesan kampu de traballo ida ba sira atu nune’e sira bele hetan osan hodi sustenta ba nia vida moris. Ekipamentus ne’ebe sei uja ba konstrusaun ida ne’e sei halo ho fod blok ne’ebe mak hetan presaun diak, maibe alende ida ne’e kada airin ida sempre uja xapata,(besi cakar ayam) tanba sistema ida ne’e mak durante ne’e durante sira hanorin iha centru no agora dadauk sira implementa duni. “ Ami halo kontrusaun ne’e tanba komunidade sira hakarak uja duni ita nia traballadores no sira lakhi atu tekniku husi rai liur tanba ne’e sira hakarak konvida ami atu halo sira nia uma, tanba ami servisu durante semana rua no ami harii ona airin sanolu resin tolu,” formador ne’e esplika. Tuir fomador ne’e katak esperensia kona ba konstrusaun sira ne’e sira hen husi formador Brazileiro sira ne’ebe durante ne’e hamutuk ho sira nomos husi Governo Japaun kona ba Poupa rai henek, nomos Fatuk no seluk tan. 

Entertantu Duarte Vila Nova nudar nain ba uma ne’e hatete katak nia sente kontenti ho formando sira ne’e tanba maske sira nudar formando ne’ebe la eskola kona ba ida ne’e maibe sira bele iha esperensia ne’ebe bele hatete diak liu tanba ho durasaun tempo foin semana rua sira bele hatudu ona pasu posituvo ba ami hodi fo fiar ba ami katak uma ne’e sei hotu ho kualidade diak ho tuir tempo ne’ebe determina katak bele hotu iha fulan Outobro Tinan 2015. “Sim klaru katak oras ne’e dadauk iha badae barak maibe nia folin mos karun tanba ne’e ami rona informasaun katak formando sira iha SENAI becora mos bele halo mkonstrusaun uma entaun ami lakohi hein kleur hodi buka infomasaun no ohin loron bele realija duni,” Nia hatete ho kontenti.

SEPFOPE: Hato’o Ksolok Natal noTinan Foun 2015!!


Susesu Trabalhador Timor oan iha Korea do Sul : hatama Osan $4,226,352.15


Ekipa SEPFOPE halo Intervista ba kabens husi Trabalhdor
Resultadu husi impact assesment ba familia trabalhador Timor oan sira ne’ebe mak serbisu iha Nasaun Korea do Sul liu husi retornu ne’ebe mak sira haruka mai familia iha Timor Leste hodi hadia ekonomia familia nian. Politika Governu nian mak atu hatutan, hametin no hahu programa nebe mak bele kontribui ba desenvolvimentu rai doben ida ne’e liu husi haruka Timor oan sira ba serbisu iha rai liur hodi bele hadia ekonomia familia nian, hetan esperiensia foun iha ema nia rain, hadia mentalidade oinsa bele sai trabalhador professional no oinsa bele mos sai empregador iha futuru wainhira fila mai Timor Leste.

 Iha loron 19 de Setembro de 2014, ekipa husi DNE no Gabinete Sekretariu Estadu iha Distritu Oecusse halao assesmentu ba Trabalhador ne’ebe ho naran kompletu  Rosa Cofitalan, ne’ebe mak ba serbisu iha nasaun Korea do Sul hahu tinan 2011, serbisu iha area Agrikultura ho pozisaun kuda modo ho salariu kada fulan $900.00, no  oan husi esperanca Ail iha tinan 2013 Diretur kompania muda pozisaun fila fali ba iha kuda jamur ne’ebe ho salariu kada fulan sa’e ba $1,200.00, Rosa sai nudar trabalhador ne’ebe representa nasaun Timor Leste serbisu iha Korea durante tinan tolu nia laran no iha ambisaun maka’as atu hadia ekonomia familia nian kada trimestral sempre haruka osan mai familia liu husi banku ” western Union” ho valor osan ($2,000.00 X 12 = $24,000.00).

Makina ne’e hola hafoin ba serbisu iha Korea/Media SEPFOPE

Ho valor osan ne’ebe mak bin husi alin nain rua haruka mai ne’e informasaun ne’ebe mak ekipa sira hetan katak, familia utiliza osan hirak ne’e hodi halo uma mutin 1, utiliza ba han no hemu, selu alin nain rua ba escola, tratamentu saude ba inan aman no alin sira, hola makina dulas batar no loke kios ka negosiu.  Iha loron halo intervista mos trabalhador ne’ebe mak agora iha ona nia rai doben no nia konfesa mai ekipa sira katak agora daudaun saldo iha nia konta bankaria hamutuk $ 12,000.00 hafoin utiliza ba halo uma no loke kios.  Trabalhador Timor oan ne’ebe mak ba serbisu iha Korea do Sul haksolok tebes ho politika Governu nian nebe mak haruka Timor oan ba Korea tamba ba nia rasik nia hetan esperiensia nebe mak furak tebes wainhira serbisu iha ne’eba no nia rasik agora bele hamrik mesak hodi halo negosioatu bele hare’e ba nesesidade familia nian. Ho ida ne’e ita considera katak impaktu husi politika Governu nian hodi haruka trabalhador ba rai liur positivu tebes.

Tuir dadus Sekretaria Estadu ba Politika Formasaun Professional no Emprego numero Trabalhadores Timor ona Serbisu iha Korea hamutuk 1, 630 no iha Australia hamutuk 164 no ba tinan 2014 osan nebe mak trabalhadores sira haruka mai sira nian familia hamutuk. Area trabalhadores sira serbisu mak mak hanesan  Peskas mane  905, Fabrika   mane  577 no Feto 24 no ikus lai mak iha area Agrikultura mane  50 no feto 74.  Total trabalhadores iha Australia hamutuk  164 iha area hospitalidade no hortikultura. 

Uma ne’e hari’I hafoin ba serbisu iha Korea/Media SEPFOPE
Ba tinan 2014 total Total retorno husi Trabalhadores iha Korea do Sul liu husi BNU hamutuk $ 1,322,895.26, Wester Union   $ 2,119,004.89 no total hamutuk Total  $ 3,441,900.15 no total retorno husi Trabalhadores iha Australia nebe haruka liu husi Wester Union $ 784,452 no ikus mao total retornu iha iha tinan 2014 hamutuk $    4,226,352.15    
Wainhira hakarak konfirma ka hetan esplikasaun klean bele kontaktu ba Sr. Benigno da Cruz nudar Xefi Gabinete SEPFOPE ho nomor kontaktu +670 77327564/3310411.

Kandidato Trabalhadores Australia tuir Intervista via OnlineSekretaria Estado ba Politika Formasaun Professional no Emprego liu husi Diresaun Nasional Emprego departementu serbisu rai liur realiza intervista ba kandidato trabalhadores hamutuk 142 nebé kompostu iha area Hortikultura no Hospitalidade hodi bele ba serbisu  iha Australia hanesan parte husi programa seosonal worker   tinan 2014
Intervista ba kandidato trabalhadores liu via Online

programa seosonal worker programe ba tinan 2014 hanesan kontinuasaun husi programa nebe antes ona no tuir dadus total trabalhdores nebe mak servisu iha fahe ba area rua mak henesan Hospitality mane 46 no feto 33 no iha area seluk mak henesan hortikultura Mane 73 no feto 12 no total hamutuk trabalhadores nebe mak serbisu iha Australia hamutuk 164 pessoal  no total nebe mak fila tamba kontratu nebé mak ramata ona hamutuk 100 Dehan Director Nasional Emprego Paulo Alves.

Tuir Director Nasinal Emprego Paulo Alves ba fulan ida neé SEPFOPE serbisu hamutuk ho empreza Medec liu husi sira nian representan Mr. Robert Hayes nebeé mai husi Australia hodi halo intervista Direita ho kandidato ba trabalhadores sira hodi bele ba serbisu iha Australia no numero nebe’e mak tuir intervista iha area hortikultura hamutuk 96 kandidato, iha parte seluk kandidato trabalhadores hamutuk 46 mos tuir intervista online iha area hospitalidade liu husi SKYPE no total numero nebe tuir intervista ba fulan Desembro hamutuk 142 kandidato.
Intervista Direita husi Kompanhia ba kandidato trabalhadores
Iha parte seluk kandidatu trabalhdores sira sente kontente tamba sistam nebe mak halo rekruktamentu no halo intervista ba sira mai rasik husi kompania nebe mak hakarak rektura sira ba serbisu iha area hortiluktura no hospitalidade no sira mos iha espresanca katak sira mos bele ba servisu iha Australia hanesan sira nian kolega sira seluk nebé mak agora dadus serbisu ona iha Auastralia no oras ba intervista ba kandidato trabalhadores ne rasik sei hahu husi dader 8.30 to 17.30 loraik no atividade ne rasik sei halo iha sala sepfope durante loron 3 nian laran. Media SEPFOPE.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...