Australia Presija tan traballadór Timor-Oan

Director Geral SEPFOPE Jasinto Barros Gusmao fo orientasaun ba trabalhadores sira kona ba atu ba serbisu iha rai liur

kandidatu trabalhadores Timor oan


DÍLI – Diretor Jeral Sekretáriu Estadu Pólitika Formasaun Profesional Empregu (SEPFOPE), Jacinto Barros Gusmão, informa Australia husu tan Traballadór Timor-oannain 600 atubaserbisuiha Australia.
husi 600 ne’e, tuir planu nain 100 ida sei aranka iha tinan 2014 atu ba ku pateka, nain 500 sei aranka iha tinan 2015 li-liu ba ku has, no traballadór ne’ebe atu baku has ne’e iha fulan outubru fulan ne’e sei halo prosesu selesaun para haruka uluk nain 10 no nain 500 seluk sei tuir iha faze 2015.
Encontru nebe mak organiza husi Departementu Emprego Governu Australia hodi kolia kona ba trabalhadores sira nebé mak atu ba serbisu iha Industria iha Australia no Departementu Emprego Australia loke opurtunidade ba nasaun 7 mak henesan Vanuatu, Tonga, Kirabati, Nauro, PNG, Timor Leste no Salomon.
Ba tinan 2015 Governu Australia liu husi Departementu Emprego loke vagas ba ema hamutuk 3.500 ba nasaun 7 hodi bele ba serbisu iha Australia, no tuir planu  iha tinan 2014 Departementu Emprego Australia  sei simu trabalhadores hamutuk 100 no iha tinan 2015 kompanhia boot ida iha Darwin sei simu ema hamutuk 500 hodi kú  has tasak ho minimu ida 25 to 40 anos.
Iha parte seluk Director Geral SEPFOPE mos realiza encontru hamutuk ho ekipa ho Papua New guien hodi kolia kona ba serbisu hamutuk iha area engenaria sivil no aricitectura no mos prepara mos atu bele haruka trabalhadores sira atu bele serbisu iha area seluk hanesan hakiak ikan kolam no hakiak kabas (Coton).
Director Geral sepfope, jasinto mos informa katak kolia mos kona ba trabalhadores sira nebe mak atu ba serbisu iha New Zeland iha tinan oin liu-liu iha area hosptalidade, hortikultura, konstruksaun no Maritima.


Akam rekruta formandus husi Centru Formasaun

Sekretariu Estadu SEPFOPE, Ilidio Ximenes da Costa entrega lista naran formandus ba Director kompanhia Akam Foo Hau iha edificio SEPFOPE, caicoli

Sekretariu Estadu SEPFOPE, Ilidio Ximenes da Costa asina akordu entrega formandus husi Centru Formasaun ba Kompanhia Akam nebe asiste husi Presidente CCI-TL Oscar Lima iha edificio SEPFOPE, Caicoli

Sekretariu Estadu SEPFOPE, Ilidio Ximenes da Costa, Presidente CCI-TL Oscar Lima no Director Akam Foo Hau Kun foto hamutuk ho formandus nebé mak hetan serbisu iha kompanhia Akam


DÍLI : Kompañia Akam Group rekruta nain 14 ne’ebe durante ne’e tuir formasaun iha Sentru Formasaun sira ne’ebe durante ne’e hetan apoiu husi Sekretáriu Estadu Pólitika Formasaun Profesional no Empregu (SEPFOPE). Formadu hirak ne’e tuir formasaun iha Sentru Formasaun sira iha área Administrasaun, Eletrisidade, Soldador, IT, no seluk tan.
Horiseik, Sekretáriu Estadu, Ilídio Ximenes da Costa entrega formadu sir aba Diretór Kompañia Akam Group, Foo Hau Kiun liu husi asina akordu ne’ebe asina no asiste diretamente husi Prezidente Camara Comersiu Industria Timor-Leste (CCI-TL), Oscar Lima iha salaun SEPFOPE Kai-koli, Díli. Iha oportunidade ne’e, husu ba traballador sira ne’ebe sei ba servisu iha kompañia Akam atu implementa ho diak matenek ne’ebe sira hetan iha servisu fatin no husu ba sira atu servisu badinas no bainhira hetan osan labele hanoin atu halo deit lia, maibe tenke uza osan hodi hadia vida moris no SEPFOPE sei esforsu maka’as hodi kontinua kapasita Timor oan sira liu husi sentru formasaun Senai Becora, Tibar no fatin seluk tan hodi redus dezempregu iha TL sepfope mos agradese kompañia Akam Group ne’ebe hakarak simu formadu sira servisu iha sira nia kompañia.
Iha fatin hanesan, Diretor Akam, Foo Hau Kiun, dehan orgullu ho politika SEPFOPE hodi kapasita Timor oan no agradese tebes, tamba Akam Group ne’e fo servisu ba Timor oan sira, ohin asina tan akordu ne’e hodi simu tan maluk Timor oan na’in 14 atu ba servisu no durante ne’e, Akam Group simu traballador Timor oan barak hodi servisu iha Super Merkadu Leader, Ofisina Toyota, no Lita Store.
Entertantu, Prezidente CCI-Tl, Oscar Lima sente orgullu ba servisu SEPFOPE tanba SEPFOPE esforsu duni ba area formasaun hodi produs formandu ne’ebe pronto atu compete iha merkadu servisu no Ida ne’e orgullu boot ida ba servisu SEPFOPE hodi kapasita ema sai matenek, depois kompañia sir aba foti hodi fó servisu iha setor privadu Timor oan sira loloos tenke promove kapasidade traballador Timor oan hodi servisu badinas liu tan.  Prezidente CCI-TL ne’e husu ba setor privadu sira atu kontinua koopera ho SEPFOPE hodi haruka formadu sir aba servisu iha sira nia Kompañia.

Estrada Foun ba iha area Caisidu Suku Tirilolo

Estrada Foun ba komunidade area Caisidu Suku Tirilolo nebe liga ba aldeia Waisa-Waihono ho distancia 7 kilometru Sub Distrito Baucau Vila Distrito BaucauSekretariu Estadu, Ilidio Ximenes da Costa akompanha husi autoridade lokal lao ain iha hodi hare no observa estrada foun nebe mak foin inagura iha  area Caisidu Suku Tirilolo nebe liga ba aldeia Waisa-Waihono ho distancia 7 kilometru Sub Distrito Baucau Vila Distrito Baucau

Sekretariu Estadu, Ilidio Ximenes da Costa  akompanha husi autoridade lokal inagura estarda fou iha area Caisidu Suku Tirilolo nebe liga ba aldeia Waisa-Waihono ho distancia 7 kilometru Sub Distrito Baucau Vila Distrito Baucau
Estrada  fou iha area Caisidu Suku Tirilolo nebe liga ba aldeia Waisa-Waihono ho distancia 7 kilometru Sub Distrito Baucau Vila Distrito Baucau

Sekretariu Estadu, Ilidio Ximenes da Costa  dada lia hamutuk ho autoridade lokal  no komunidade sira antes atu inagura estarda fou iha area Caisidu Suku Tirilolo nebe liga ba aldeia Waisa-Waihono ho distancia 7 kilometru Sub Distrito Baucau Vila Distrito Baucau

Sekretariu Estadu ba Politika Formasaun Professional no Empregu, Ilidio Ximenes da Costa inagura estrada rural iha area Caisidu Suku Tirilolo nebe liga ba aldeia Waisa-Waihono ho distancia 7 kilometru ho total beneficiario hamutuk 120 pessoal mak invole iha mao de obra durante halo serbisu fulan 6 nian laran. Estrada rural iha area Caisidu Suku Tirilolo tama to iha area Waisa-Waihono aldeia Osso-ua’a no estrada neé fo benefisia ba komunidade kuaze mil tal no durante tempu Portugues no Indonesia estrada


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...