POISIA loron Trabalhadores (1 de Maio de 2014)


Parabens loron servisu ba servisu nain sira;
Servisu ho laran mos;
Ita bo’ot nia moris sei respeito tanba iha valor;
Hein katak maromak sei tulun;

Laiha servisu mak laiha nasaun;
Wainhira iha nasaun maka iha servisu nain sira;
Servisu sa deit sei kontribui ba nasaun;
Ukun sei labele fahe ho servisu;

Ukun nain maka sei satan futuru ba servisu nain sira;
Servisu nain sira iha Kaduna, ukun nain sei hare ho diak;
Wainhira remata servisu maka sei fila ba fatin;
Ukun nain sei hasae osan fulan no premiu;

Povo mai sei iha nesesidade;
Sei hasoru no responsavel sira;
Wainhira hein kleur sente mos baruk;
Wainhira baruk sei hasoru ho responsavel sira;

Osan fulan sae, premiu mos sae;
Maibe servisu la tuir osan fulan;
Premiu lahetan labele kontra;
Servisu nain sira servisu ho diak maka, ukun nain mos haksolok;

Ukun nain hetan apoiu husi responsavel sira;
Servisu nain sira sei hetan mudansa atu halo nasaun;
Buras no hadia ema nia moris, nasaun sei ba oin;
Tanba servisu nain sira servisu ho diak;

Hakerek nain  husi  :
Angelo dos Santos Veloso 
Directur DNRT-SEPFOPE
No Hp: 77327289 / 73303965

SEPFOPE Halo Rekrutamentu ba formasaun Vokasional


Ekipa Sekretariu Estadu ba Politika Formasaul Profisional no Empregu (SEPFOPE) Oecusse hamutuk Sentru Formasaun akreditadu halo rekrutamentu ba juventude sira atu tuir Formasaun Vokasional ba area Konstrusaun no Automotivu iha SEPFOPE Regional OeCusse, Tersa (22/05).
Ekipa SEPFOPE, kompostu husi INDMO, DNAFOP, LMI, no ADB hamutuk ho sentru formasaun akreditadu rua (2) mak hanesan CNEFP (Tibar) no sentru formasaun Don Bosco (Comoro), iha oportunidade ne’e kolabora hamutuk hodi hala’o prosesu rekrutamentu ba kandidatu sira atu tuir formasaun vokasional iha area konstrusaun no automotivu iha Distritu Oekusi. Antes atu hala’o prosesu ida ne’e, ekipa SEPFOPE Nasional halo ona  linha kordenasaun ho SEPFOPE Regional, Autoridade regional Oecusse, Administrador Sub – Distrito sira, Chefe do Suco sira no inklui mós Juventude sira ho objetivu atu bele fasilita prosesu ne’e ho diak.
Molok atu hala’o prosesu rekrutamentu ne’e, sei iha seremónia abertura ne’ebé loke husi Sekretário Estado SEPFOPE, Ilidio Ximenes da Costa, iha diskursu ne’e Secretário Estado  informa katak iha tempu ida ne’e nia kontenti teb-tebes tamba juventude Oekusi iha antusiasmu maka’as atu tuir formasaun e tempu ne’e hanesan tempu ne’ebé especial ba juventude Oecusse  oan sira atu kapasita sira nia-an liu husi formasaun ida ne’e, durante prosesu rekrutamentu nia laran SEPFOPE sei la halo diskriminasaun ba kandidatus sira (sei la haree ba kor maibe hare ba ema nia kapasidade).
Ilidio Ximenes da Costa, informa tan katak relasiona ho programa ZEEMS, agora dadaun SEPFOPE servisu hamutuk ho ZEEMS hodi dezenvolve sira nia rain, tamba ne’e juventude Oekusi oan sira tenki esforsu nafatin liu husi teste eskrita no intervista hodi ba tuir formasaun vokasiónal iha Distrito Dili.
Objetivu husi rekrutamentu ne’e mak atu prepara joventude Oecusse oan sira antes implementa projetu  ZEEMS. Iha parte seluk, katak atu hametin relasaun Institusional entre SEPFOPE Nasional no Regional, no mós fo oportunidade ba Oecusse  oan sira hodi maximiza sira nia kapasidade iha area formasaun vokasional, liu-liu ba area konstrusaun no Automotivuiha sentru formasaun vokasional akreditadu Tibar (CNEFP) no Don Bosco (Comoro).
  Prosesu rekrutamentu ne’e implementa ba fase 2; primeira fase; kona ba prosesu konsultasaun ba identifikasaun dadus, segunda fase,prosesu rekrutamentu liu husi prova eskrita (literásia no numerásia) no mós Intervista. Prosesu rekrutamentu ne’e kompostu husi ekipa/panel 5, kada panel kompostu husi membru nain 2. Partisipantes ne’ebé mak partisipa iha prosesu rekrutamentu ne’e mak hamutuk 194 pesoas, representante husi sub – distrito 4, suku 18.
Relasiona ho rekrutamentu ne’ebé ekipa panel SEPFOPE hala’o dadaun iha Distrito Oecusse  ne’e, fase tuir mai seidauk iha implentasaun ba sentru formasaun akreditadu CNEFP (Tibar) no Don Bosco (comoro), Dili.

Média INDMO, 22-23/04/2014
Chandra Amaral Soares

Reflesaun Loron Mundiál ba Servisu nain iha Timor-Leste

Atu hasoru Loron Mundiál ba Servisu nain (Dia Mundial do Trabalhador) ne’ebé monu iha loron 1 fulan Maio 2014 Sekretária Estadu Para a Politika Formasaun Profissionál no Empregu (SEPFOPE) halo inisiativu no mós fó motivasaun hodi priense aktividade lansamentu uza equipamentu wainhira hala’o servicu baseia ba lei trabalho no 4/2012 seksaun IV kona ba seguransa, Ijine, no saude iha Trabalho artigo 34, 35 no 36 ho tema lancamentu “ SEMPRE UZA EKIPAMENTUS HODI LABELE HETAN ASIDENTE SERVICU” objetivu lansamentu uja equipamentu servisu mak hanesan Promove no fiskaliza saude no seguransa no hijiene iha servisu fatin no  Prevene asidente iha servisu fatin.  Ida ne ita hotu hein katak governu liu husi SEPFOPE fo hanoin trabalhadores sira hotu atu kumpri no tengki uza equipamentus antes servicu no mos ba osan nain (empresario) sira tengki prepara equipamentus hodi nune prevene acindente iha servicu fatin. Maske Timor-Leste nasaun kiik iha mundu maibe loron ba loron area industria, construksaun no seluk-seluk tan hahu nia grafik sae bebeik ho razaun ida ne maka SEPFOPE liu husi Inspeksaun geral do Trabalho (IGT) halo lansamentu ida ne baseia ba lei trabalho no 4/2012.

Maske Governu Timor-Leste hasoru dezafius oin-oin iha prosesu rekonstrusaun ba dezenvolvimentu nasionál, maibé iha sektór balun komesa hadia dadauk qualidade servisu nebé a’as no diak, liu-liu sektór prioridades hanesan Edukasaun, Agrikultura, Infrastrutura, Saude no seluk tan. Areas hirak ne’e, governu hamutuk ho organizasaun parseiros dezenvolvimentu, sosiedade sivil no mós ho povo tomak, iha vontade maka’as atu hadia hamutuk no hadia diak liu maske ho kapasidade nato’on.

Programas atendimentu ba trabalhadores no empregadores hirak nee sei elabora no hetan kolaborasaun hamutuk liu husi Tripartida plus sociadade sivil maka hanesan Governu (SEPFOPE), CCI-TL, KSTL no Sindikatu FORAM nebe servicu diak hodi bele sosializa no emplementa lei trabalho no 4/2012 nebe aprova liu husi Parlamentu nasional no promulga husi Presidente da Republika iha loron 21 fulan fevereiro 2012 ne ho diak. Instituisoens hirak ne’e servisu hamutuk ho SEPFOPE tamba assuntos trabalhadores kabe iha SEPFOPE liu husi Diresaun Nasional Relasaun do Trabalho (DNRT) no Inspeksaun Geral do Trabalho (IGT). Tópiku ba loron trabalhadores iha Timor-Leste ba tinan ida ne’e   maka “1 DE MAIO DIGNIFIKA SERVICU NAIN HANESAN SAVE DESENVOLVIMENTU IHA TIMOR-LESTE”.

Objetivu husi tópiku ne’e atu fó hanoin ba servisu nain tomak atu bele servicu iha dignu no respeita ba malu iha servicu fatin entre Trabalhadores no Empregadores no kompriende saida diretu no dever tuir lei trabalho no 4/2014 artigo 21 no 21 i mos reduz risku nebé serbisu nain hetan iha kampu serbisu. Ne’ebe ho razaun katak serbisu nain hotu-hotu iha direitu no asesu hanesan atu hetan isin diak iha kampu servisu hodi halo desenvolvimentu iha rai doben ida ne’e.

Hare’e ejijensia no nesesidade iha Timor-Leste, Governu liu husi SEPFOPE  fiar katak Komemorasaun Loron Mundial ba Servisu nain iha tinan 2014, atu hadia konsiénsia kona-ba Servisu dignu hodi Proteje Saúde no Seguransa iha Timor-Leste.

SEPFOPE fahe Revista ba komunidade Wailili no Samalari

Sekretariu Estadu ba Politika Formasaun Profesional no Empregu (SEPFOPE) Ilidio Ximenes da Costa realiza sorumutu hamutuk ho komunidade iha Suco wailili no Suco Samalari Distrito Baucau, Kinta (10/04) kolia kona ba programa SEPFOPE nian liu huai programa Empregu Rural no oinsa partisipasaun komunidade iha prosesu dezenvolvimentu ida nee.
Iha nia vizita nee, Sekretariu Estadu akompaña husi Xefe Departamentu Empregu Temporariu, Lucio Bere Tasi inklui mos Autoridade lokal sira.
Iha sorumutu neé, komunidade husi suco Wilili husu ba Sekretariu Estado SEPFOPE para bele fasilita komunidade iha area rural liu husi programa empregu rural, no ejiji SEPFOPE hodi loke dalan no halo baleta liu husi programa 3 dolar nee.
Hatan ba pergutas husi komunidade sira kona ba probelema nebe mak sira infrenta Sekretariu Estadu fo hanoin ba sira katak SEPFOPE iha programa balun mak bele responde hanesan dalan iha area rural tamba SEPFOPE liu husi rejolusaun Conselho Ministro No 23/2013 sai hanesan bese legal para bele ajuda komunidade iha area rural liu husi projeito emprego rural.
“Kona ba prekupasaun sira seluk ami sei hato ba ministerio relevante para bele hare no oinsa bele responde ba komunidade sira nian prekupasaun,” hateten Ilidio.
Aproveita sorumutu ho komunidade nee, Sekretariu Estadu mos fahe revista no kalendario SEPFOPE, inklui mos jurnal ba lider lokal no komunidade sira.
Hafoin sorumutu ho komunidade iha Suco Wailili, Sekretariu Estadu ho delegasaun sepfope Kontinua sorumutu ho komunidade iha Suco Salamari Sub Distrito Laga Distrito Baucau ho objektivu hanesan, oinsa komunidade bele komprende programa empregu rural nian.
Remata sorumutu ho komunidade iha Suco Samalari, Sekertariu Estadu hamutuk ho kometiva, kontinua halo vizita ba estrada iha Suco Samalari, nebee kaer husi Kompania Loimar Lda.
Tuir Sekretariu Estadu estrada nebe halo iha Suco Samalari halo duni tuir dezenho nebee mak iha, tamba nee estrada ida nee bele sai hanesan exemplu ba kompania sira seluk.

Estrada nebe loke husi sepfope liu husi programa emprego rural fo ona impaktu positivo ba komunidade iha aldeia 3 husi Suco Salamalri ho total chefe de familia hamutuk 66 ho total populasaun hamutuk 381, Aldeia Surugoa ho total cehe de familia hamutuk 126 ho total populasaun hamutuk 619 inklui aldeia Lualari ho total chefe familia hamutuk 79 ho total populasaun hamutuk 345.

DIT Parseiru ho SEPFOPE


BAUKAU : DITDDDili Institut of Technology (DIT) hamutuk ho Sekretariu Estadu ba Politika Formasaun Profesional no Empregu (SEPFOPE) rejional Baukau, Kinta (03/04), halo ona selesaun ba joventude feto no mane ne’ebé hakarak tuir formasaun iha área karpintaria ho pedreiru.
Joven feto no mane ne’ebé kompete iha selesaun ne’e hamutuk na’in 58. Husi númeru ne’e, ema na’in 40 mak pasa. Feto na’in 17 no mane na’in 23.
“Prosesu rekrutamentu ne’e servisu hamutuk ho xefi suku neen (6) hanesan: Suku Buibau, Bahú, Wailili, Caibada 2 (Caibada Makassae), Tirilolo, Seiçal no Sub-Distritu Laga (Soba) no Sub-Distritu Quelicai (Suku Laisorulai de Cima),” dehan Diretór SEPFOPE Rejional Baukau, Romualdo Antonio de Sousa foin lalais, iha ninia kna’ar fatin.
Tuir Romualdo, naran joventude sira ne’ebé liu iha selesaun, iha tempu badak sei taka iha kuadru avizu CEOP (Centru Empregu Orientasaun Profisionál) Baukau hodi nune’e sira bele kompleta sira nia dokumentus. Tuir orario, formasaun sei hahú iha 05 Maiu 2014.
Formasaun ne’e, hetan orsamentu husi SEPFOPE ho nia parseiru ADB (Asian Development Bank). Orsamentu ne’e, sei fasilita joven sira atu tuir formasaun ho di’ak to’o remata, kada loron ema ida sei hetan osan transporte ho osan hahaan meudia  hamutuk $ 4.00.
Kriteria husi SEPFOPE nasionál ho parseiru dezenvolvimentu (ADB) mak juventude sira bainhira tuir formasaun tenke to’o remata no hatudu displina, komportamentu di’ak no pontualidade. Karik iha loron ikus juventude feto no mane viola regulamentu hirak ne’e nia sansaun sei devolve fali osan hirak ne’ebé mak sira simu tiha ona.
Iha  fatin  hanesan, Diretór DIT Baukau dehan selesaun dokumentus agora dadaun remata ona no sei entrega ba CEOP Baukau atu fó sai avizu.
“Kandidatu sira ne’e agora dadaun prepara ona no DIT sei ba konfirma ho SEPFOPE Nasionál ho ADB para haruka ona ekipamentu ba formasaun iha DIT Baukau,” dehan Diretór ne’e.

Objetivu husi formasaun ne’e atu fó kapasitasaun ba juventude sira iha área konstrusaun sivíl hodi prepara joven sira ba iha merkaduria. FragaCeles/www.sepfope.gov.tl

Hasa’e Estandarte Treinamentu Internasionál

Sekretariu Estadu ba Politika Formasaun Profesional no Empregu (SEPFOPE) Ilidio Ximenes da Costa akompanha husi Chefe Departementu Empregu Temporariu Lucio Bere Tasi, Enjineiru nain rua Felisberto da Cruz no Martino Govea Leitte iha enkontru hamutuk ho IKRAM TRAINING GROUP Malaysia ne’ebe akompanha no hetan aprezentasaun husi Diretor Taufik Abd Rahim koalia kona ba formasaun ba trenamentu iha area eletrisidade, mekanika, instalasaun AC no service motorizada iha Salaun Enkontru IKRAM, Selangor, Malaysia, Kinta (03/04).

Sekretariu Estadu ba Politika Formasaun Profesional no Empregu (SEPFOPE) Ilidio Ximenes da Costa visita iha fatin trenamentu IKRAM TRAINING GROUP Malaysia iha serimonia enkontru hamutuk entre SEPFOPE ho IKRAM, koalia kona ba formasaun ba trenamentu iha area eletrisidade, mekanika, instalasaun AC no service motorizada iha Salaun Enkontru IKRAM, Selangor, Malaysia, Kinta (03/04).


Sekretariu Estadu Polítika Formasaun Profesionál no Empregu (SEPFOPE) Ilídio Ximenes da Costa, Kinta (03/04), hala’o vizita ba Sentru Treinamentu IKRAM Group Malayzia hodi koalia kona-ba oinsa atu dezenvolve treinamentu no tekniku prevene rai-halai.

Iha sorumutu ho parte IKRAM Group, reprezentante IKRAM Diretór Taufik Abd Rahim, aprezenta kona-ba treinamentu balun no meius prevene rai-halai ne’ebé durante ne’e sentru treinamentu ne’e uza.

Sekretariu Estadu ne’ebé akompaña husi Xefe Departamentu Empregu Temporariu, Lucio Bere Tasi, dehan iha sorumutu ne’e IKRAM Group fó sujestaun barak kona-ba treinamentu no oinsa atu prevene rai-halai.
Iha vizita ne’e, Sekretariu Estadu ho komitiva vizita mós Laboratoriu no Fasilidade iha kada departamentu iha sentru ne’e hodi haree direitamente prosesu pratika ne’ebé lao.

Ida ne’e bele sai hanesan baze ka sasukat ba sentru treinamentu sira iha Timor-Leste.

Programa treinamentu iha IKRAM mak hanesan: Eletrisidade, Mekanika, Instalasaun AC no Service Motor.
Sentru treinamentu ne’e harii iha tinan 2002 no konsege produs treinadu na’in 8.000. Entre treinadu hirak ne’e, na’in 740 mak servisu tuir ninia espesialidade, no restu servisu iha fatin servisu seluk.

Estandarte treinamentu pratika mekanika iha IKRAM hetan sertifikadu husi Japaun ba kualidade.
Entretantu, hafoin vizita sentru treinamentu ne’e, Sekretariu Estadu hala’o vizita ba Fabrika TENCATE Sham Alam Malaysia. Fabrika ne’e hanesan fabrika ida ne’ebé produs ekipamentu atu prevene rai-halai.
Iha enkontru, estaf husi diresaun prevensaun rai-halai TENCATE esplika ba Sekretariu Estadu ho komitiva kona-ba meius atu prevene rai-halai.

Hafoin enkontru, Sekretariu Estadu ho delegasaun akompañia husi estaf TENCATE haree prosesu produsaun material ba prevene rai-halai. Estaf TENCATE esplika hahú husi prosesu produsaun too prosesu haruka.

Hafoin vizita fabrika ne’e, Sekretariu Estadu fó pintura ne’ebé Timor-oan sira produs hanesan rekordasaun ba Fabrika TENCATE Sham Alam ne’ebé reprezenta husi ninia Jeneral Manajer.

Hafoin vizita fabrika ne’e, Sekretariu Estadu hala’o hikas vizita ba Slop Remedial work EiMAS UKM Bangi/Slopelnstrumentation Putrajaya atu haree direitamente kondisaun rai-halai no prosesu prevensaun.

Slop Remedial work EiMAS UKM Bangi/Slopelnstrumentation Putrajaya hanesan kompañia ida ne’ebé iha esperensia kona-ba prevensaun rai-halai iha área hirak ne’ebé iha risku boot ba rai halai iha Malayzia.
Iha vizita ne’e, Sekretariu Estadu hetan esplikasaun husi estaf tekniku sira kona-ba prevensaun rai-halai, nune’e bele halo mós iha Timor-Leste.

SEPFOPE Vizita Sentru Treinamentu IKRAM Malayzia

Sekretariu Estadu ba Politika Formasaun Profesional no Empregu (SEPFOPE) Ilidio Ximenes da Costa akompanha husi Chefe Departementu Empregu Temporariu Lucio Bere Tasi, Enjineiru nain rua Felisberto da Cruz no Martino Govea Leitte iha enkontru hamutuk ho IKRAM TRAINING GROUP Malaysia ne’ebe akompanha no hetan aprezentasaun husi Diretor Taufik Abd Rahim koalia kona ba formasaun ba trenamentu iha area eletrisidade, mekanika, instalasaun AC no service motorizada iha Salaun Enkontru IKRAM, Selangor, Malaysia, Kinta (03/04).

Sekretariu Estadu ba Politika Formasaun Profesional no Empregu (SEPFOPE) Ilidio Ximenes da Costa akompanha husi Chefe Departementu Empregu Temporariu Lucio Bere Tasi, Enjineiru nain rua Felisberto da Cruz no Martino Govea Leitte iha enkontru hamutuk ho IKRAM TRAINING GROUP Malaysia ne’ebe akompanha no hetan aprezentasaun husi Diretor Taufik Abd Rahim koalia kona ba formasaun ba trenamentu iha area eletrisidade, mekanika, instalasaun AC no service motorizada iha Salaun Enkontru IKRAM, Selangor, Malaysia, Kinta (03/04).

Delegasaun husi Sekretariu Estadu ba Politika Formasaun Profesional no Empregu (SEPFOPE) iha serimonia enkontru hamutuk entre SEPFOPE ho IKRAM TRAINING GROUP Malaysia, koalia kona ba formasaun ba trenamentu iha area eletrisidade, mekanika, instalasaun AC no service motorizada iha Salaun Enkontru IKRAM, Selangor, Malaysia, Kinta (03/04).

Sekretariu Estadu ba Politika Formasaun Profesional no Empregu (SEPFOPE) Ilidio Ximenes da Costa akompanha husi Chefe Departementu Empregu Temporariu Lucio Bere Tasi, Enjineiru nain rua Felisberto da Cruz no Martino Govea Leitte iha enkontru hamutuk ho IKRAM TRAINING GROUP Malaysia ne’ebe akompanha no hetan aprezentasaun husi Diretor Taufik Abd Rahim koalia kona ba formasaun ba trenamentu iha area eletrisidade, mekanika, instalasaun AC no service motorizada iha Salaun Enkontru IKRAM, Selangor, Malaysia, Kinta (03/04).

Sekretariu Estadu ba Politika Formasaun Profesional no Empregu (SEPFOPE) Ilidio Ximenes da Costa akompanha husi Chefe Departementu Empregu Temporariu Lucio Bere Tasi, Enjineiru nain rua Felisberto da Cruz no Martino Govea Leitte iha enkontru hamutuk ho IKRAM TRAINING GROUP Malaysia ne’ebe akompanha no hetan aprezentasaun husi Diretor Taufik Abd Rahim koalia kona ba formasaun ba trenamentu iha area eletrisidade, mekanika, instalasaun AC no service motorizada iha Salaun Enkontru IKRAM, Selangor, Malaysia, Kinta (03/04).

Sekretariu Estadu ba Politika Formasaun Profesional no Empregu (SEPFOPE) Ilidio Ximenes da Costa akompanha husi Chefe Departementu Empregu Temporariu Lucio Bere Tasi, Enjineiru nain rua Felisberto da Cruz no Martino Govea Leitte iha enkontru hamutuk ho IKRAM TRAINING GROUP Malaysia ne’ebe akompanha no hetan aprezentasaun husi Diretor Taufik Abd Rahim koalia kona ba formasaun ba trenamentu iha area eletrisidade, mekanika, instalasaun AC no service motorizada iha Salaun Enkontru IKRAM, Selangor, Malaysia, Kinta (03/04).

Sekretariu Estadu ba Politika Formasaun Profesional no Empregu (SEPFOPE) Ilidio Ximenes da Costa akompanha husi Chefe Departementu Empregu Temporariu Lucio Bere Tasi, Enjineiru nain rua Felisberto da Cruz no Martino Govea Leitte iha enkontru hamutuk ho IKRAM TRAINING GROUP Malaysia ne’ebe akompanha no hetan aprezentasaun husi Diretor Taufik Abd Rahim koalia kona ba formasaun ba trenamentu iha area eletrisidade, mekanika, instalasaun AC no service motorizada iha Salaun Enkontru IKRAM, Selangor, Malaysia, Kinta (03/04).

Sekretariu Estadu ba Politika Formasaun Profesional no Empregu (SEPFOPE) Ilidio Ximenes da Costa akompanha husi Chefe Departementu Empregu Temporariu Lucio Bere Tasi, Enjineiru nain rua Felisberto da Cruz no Martino Govea Leitte iha enkontru hamutuk ho IKRAM TRAINING GROUP Malaysia ne’ebe akompanha no hetan aprezentasaun husi Diretor Taufik Abd Rahim koalia kona ba formasaun ba trenamentu iha area eletrisidade, mekanika, instalasaun AC no service motorizada iha Salaun Enkontru IKRAM, Selangor, Malaysia, Kinta (03/04).

Sekretariu Estadu ba Politika Formasaun Profesional no Empregu (SEPFOPE) Ilidio Ximenes da Costa akompanha husi Chefe Departementu Empregu Temporariu Lucio Bere Tasi, Enjineiru nain rua Felisberto da Cruz no Martino Govea Leitte iha enkontru hamutuk ho IKRAM TRAINING GROUP Malaysia ne’ebe akompanha no hetan aprezentasaun husi Diretor Taufik Abd Rahim koalia kona ba formasaun ba trenamentu iha area eletrisidade, mekanika, instalasaun AC no service motorizada iha Salaun Enkontru IKRAM, Selangor, Malaysia, Kinta (03/04).

Sekretariu Estadu ba Politika Formasaun Profesional no Empregu (SEPFOPE) Ilidio Ximenes da Costa fo rekordasaun dezenu ne’ebe pinta husi Timor oan ba Diretor IKRAM TRAINING GROUP Malaysia, Taufik Abd Rahim iha serimonia enkontru hamutuk entre SEPFOPE ho IKRAM, koalia kona ba formasaun ba trenamentu iha area eletrisidade, mekanika, instalasaun AC no service motorizada iha Salaun Enkontru IKRAM, Selangor, Malaysia, Kinta (03/04).

Sekretariu Estadu ba Politika Formasaun Profesional no Empregu (SEPFOPE) Ilidio Ximenes da Costa fo rekordasaun dezenu ne’ebe pinta husi Timor oan ba Diretor IKRAM TRAINING GROUP Malaysia, Taufik Abd Rahim iha serimonia enkontru hamutuk entre SEPFOPE ho IKRAM, koalia kona ba formasaun ba trenamentu iha area eletrisidade, mekanika, instalasaun AC no service motorizada iha Salaun Enkontru IKRAM, Selangor, Malaysia, Kinta (03/04).

Sekretariu Estadu ba Politika Formasaun Profesional no Empregu (SEPFOPE) Ilidio Ximenes da Costa visita ba alunus iha fatin trenamentu IKRAM TRAINING GROUP Malaysia iha serimonia enkontru hamutuk entre SEPFOPE ho IKRAM, koalia kona ba formasaun ba trenamentu iha area eletrisidade, mekanika, instalasaun AC no service motorizada iha Salaun Enkontru IKRAM, Selangor, Malaysia, Kinta (03/04).

Sekretariu Estadu ba Politika Formasaun Profesional no Empregu (SEPFOPE) Ilidio Ximenes da Costa visita ba alunus iha fatin trenamentu IKRAM TRAINING GROUP Malaysia iha serimonia enkontru hamutuk entre SEPFOPE ho IKRAM, koalia kona ba formasaun ba trenamentu iha area eletrisidade, mekanika, instalasaun AC no service motorizada iha Salaun Enkontru IKRAM, Selangor, Malaysia, Kinta (03/04).

Sekretariu Estadu ba Politika Formasaun Profesional no Empregu (SEPFOPE) Ilidio Ximenes da Costa visita iha fatin trenamentu IKRAM TRAINING GROUP Malaysia iha serimonia enkontru hamutuk entre SEPFOPE ho IKRAM, koalia kona ba formasaun ba trenamentu iha area eletrisidade, mekanika, instalasaun AC no service motorizada iha Salaun Enkontru IKRAM, Selangor, Malaysia, Kinta (03/04).

Sekretariu Estadu ba Politika Formasaun Profesional no Empregu (SEPFOPE) Ilidio Ximenes da Costa visita iha fatin trenamentu IKRAM TRAINING GROUP Malaysia iha serimonia enkontru hamutuk entre SEPFOPE ho IKRAM, koalia kona ba formasaun ba trenamentu iha area eletrisidade, mekanika, instalasaun AC no service motorizada iha Salaun Enkontru IKRAM, Selangor, Malaysia, Kinta (03/04).

Sekretariu Estadu ba Politika Formasaun Profesional no Empregu (SEPFOPE) Ilidio Ximenes da Costa visita iha fatin trenamentu IKRAM TRAINING GROUP Malaysia iha serimonia enkontru hamutuk entre SEPFOPE ho IKRAM, koalia kona ba formasaun ba trenamentu iha area eletrisidade, mekanika, instalasaun AC no service motorizada iha Salaun Enkontru IKRAM, Selangor, Malaysia, Kinta (03/04).

Enjineiro Sekretariu Estadu ba Politika Formasaun Profesional no Empregu (SEPFOPE), Felisberto da Cruz no Martinho Goevea Leitte halo observasaun ba bareira ne’ebe maka IKRAM TRAINING GROUP Malaysia halo iha fatin ne’ebe rai halai depois serimonia enkontru hamutuk entre SEPFOPE ho IKRAM, koalia kona ba formasaun ba trenamentu iha area eletrisidade, mekanika, instalasaun AC no service motorizada iha Salaun Enkontru IKRAM, Selangor, Malaysia, Kinta (03/04).

Senior Principal Engeneer IKRAM TRAINING GROUP Malaysia, Jimjali Ahmad fo esplikasaun kona ba protesaun rai ba Sekretariu Estadu ba Politika Formasaun Profesional no Empregu (SEPFOPE) Ilidio Ximenes da Costa no mos ekipa enjineiru iha fatin ne’ebe rai halai depois serimonia enkontru hamutuk entre SEPFOPE ho IKRAM, koalia kona ba formasaun ba trenamentu iha area eletrisidade, mekanika, instalasaun AC no service motorizada iha Salaun Enkontru IKRAM, Selangor, Malaysia, Kinta (03/04).

Senior Principal Engeneer IKRAM TRAINING GROUP Malaysia, Jimjali Ahmad fo esplikasaun kona ba protesaun rai ba Sekretariu Estadu ba Politika Formasaun Profesional no Empregu (SEPFOPE) Ilidio Ximenes da Costa no mos ekipa enjineiru iha fatin ne’ebe rai halai depois serimonia enkontru hamutuk entre SEPFOPE ho IKRAM, koalia kona ba formasaun ba trenamentu iha area eletrisidade, mekanika, instalasaun AC no service motorizada iha Salaun Enkontru IKRAM, Selangor, Malaysia, Kinta (03/04).

Senior Principal Engeneer IKRAM TRAINING GROUP Malaysia, Jimjali Ahmad fo esplikasaun kona ba protesaun rai ba Sekretariu Estadu ba Politika Formasaun Profesional no Empregu (SEPFOPE) Ilidio Ximenes da Costa no mos ekipa enjineiru iha fatin ne’ebe rai halai depois serimonia enkontru hamutuk entre SEPFOPE ho IKRAM, koalia kona ba formasaun ba trenamentu iha area eletrisidade, mekanika, instalasaun AC no service motorizada iha Salaun Enkontru IKRAM, Selangor, Malaysia, Kinta (03/04).

Senior Principal Engeneer IKRAM TRAINING GROUP Malaysia, Jimjali Ahmad fo esplikasaun kona ba protesaun rai ba Sekretariu Estadu ba Politika Formasaun Profesional no Empregu (SEPFOPE) Ilidio Ximenes da Costa no mos ekipa enjineiru iha fatin ne’ebe rai halai depois serimonia enkontru hamutuk entre SEPFOPE ho IKRAM, koalia kona ba formasaun ba trenamentu iha area eletrisidade, mekanika, instalasaun AC no service motorizada iha Salaun Enkontru IKRAM, Selangor, Malaysia, Kinta (03/04).

Senior Principal Engeneer IKRAM TRAINING GROUP Malaysia, Jimjali Ahmad fo esplikasaun kona ba protesaun rai ba Sekretariu Estadu ba Politika Formasaun Profesional no Empregu (SEPFOPE) Ilidio Ximenes da Costa no mos ekipa enjineiru iha fatin ne’ebe rai halai depois serimonia enkontru hamutuk entre SEPFOPE ho IKRAM, koalia kona ba formasaun ba trenamentu iha area eletrisidade, mekanika, instalasaun AC no service motorizada iha Salaun Enkontru IKRAM, Selangor, Malaysia, Kinta (03/04).

Senior Principal Engeneer IKRAM TRAINING GROUP Malaysia, Jimjali Ahmad fo esplikasaun kona ba protesaun rai ba Sekretariu Estadu ba Politika Formasaun Profesional no Empregu (SEPFOPE) Ilidio Ximenes da Costa no mos ekipa enjineiru iha fatin ne’ebe rai halai depois serimonia enkontru hamutuk entre SEPFOPE ho IKRAM, koalia kona ba formasaun ba trenamentu iha area eletrisidade, mekanika, instalasaun AC no service motorizada iha Salaun Enkontru IKRAM, Selangor, Malaysia, Kinta (03/04).

Senior Principal Engeneer IKRAM TRAINING GROUP Malaysia, Jimjali Ahmad fo esplikasaun kona ba protesaun rai ba Sekretariu Estadu ba Politika Formasaun Profesional no Empregu (SEPFOPE) Ilidio Ximenes da Costa no mos ekipa enjineiru iha fatin ne’ebe rai halai depois serimonia enkontru hamutuk entre SEPFOPE ho IKRAM, koalia kona ba formasaun ba trenamentu iha area eletrisidade, mekanika, instalasaun AC no service motorizada iha Salaun Enkontru IKRAM, Selangor, Malaysia, Kinta (03/04).

Senior Principal Engeneer IKRAM TRAINING GROUP Malaysia, Jimjali Ahmad fo esplikasaun kona ba protesaun rai ba Sekretariu Estadu ba Politika Formasaun Profesional no Empregu (SEPFOPE) Ilidio Ximenes da Costa no mos ekipa enjineiru iha fatin ne’ebe rai halai depois serimonia enkontru hamutuk entre SEPFOPE ho IKRAM, koalia kona ba formasaun ba trenamentu iha area eletrisidade, mekanika, instalasaun AC no service motorizada iha Salaun Enkontru IKRAM, Selangor, Malaysia, Kinta (03/04).

RELATORIO Adido do Trabalho Korea do Sul

Favor klik iha ne'e para bele download


“CAREER OPPORTUNITY” Kaebauk Investimentus no Finansas, SA


Kaebauk Investimentus no Finansas, SA
Nain hosi Tuba Rai Metin

CAREER OPPORTUNITY

Kaebauk Investimentu no Finansa, SA (KIF) is a proposed entity of Tuba Rai Metin for its operations after ODTI permission. It is a Microfinance Organization that serves mainly Timorese women and small businesses and helping financial inclusion process much needed in the country.

Currently we are looking for a candidate for Board Executive Assistant (BEA) Position, with following Qualification and Experience:
a)     Bachelor degree in management, law, finance, administration or related area;
b)     At least 2 years of experience related to the role;
c)     High level communication and interpersonal skills;
d)     High level coordination and management skills;
e)     High level of personal and professional organization;
f)       Language skills in Tetun and English.


Responsibilities:
a)     assist the Board, the executive committee and the Board’s other committees in the conduct of their meetings;
b)     keep minutes of all meetings of the executive committee, Board, general assemblies and any committees;
c)     maintain the company’s records (including minute books, agendas, notices of meeting, proxies, filings with regulators, reports required by law and correspondence with external auditors);
d)     assist the Board in ensuring the company’s compliance with corporate and securities laws and regulations;
e)     assist the Board in developing and periodically reviewing the company’s corporate governance policies and practices;
f)      assist members of the Board and any committee in obtaining documents or information they request;
g)     organize induction trainings for newly elected members of the Board;
h)     act as a point of reference for directors at all times, to answer any questions, respond to requests, and ensure they have the knowledge and information they need to adequately discharge their duties;
i)      advise members of the Board and any committee on legal and corporate requirements;
j)      assist in establishing and maintaining clear communication among the various governing bodies of the company;
k)     ensure that all shareholder requests are properly processed by keeping records of all incoming shareholder requests;
l)      Ensure that all conflicts arising from shareholder rights violations are properly examined and resolved by the company;
m)      TRM will offer minimum Salary $ 400 USD and maximum $ 500 USD per-month (Depend on Qualification).

If interested, please submit your cover letter at the following address:

TUBA RAI METIN
Avenida de Portugal, Praia dos Coqueiros, Aitarak Laran, Dili
Next to the China Embassy
or send via e-mail:
gomeseliseu.kif@gmail.com
Any information require on TRM, please visit our website:


Cover Letter must be submitted with Cvs
 Vacancy closes April 15th, 2014
Only shortlisted applicants will be notified
Thank you for your attention.

“CAREER OPPORTUNITY” Kaebauk Investimentus no Finansas, SAKaebauk Investimentus no Finansas, SA
Nain hosi Tuba Rai Metin

CAREER OPPORTUNITY

Kaebauk Investimentu no Finansa, SA (KIF) is a proposed entity of Tuba Rai Metin for its operations after ODTI permission. It is a Microfinance Organization that serves mainly Timorese women and small businesses and helping financial inclusion process much needed in the country.

Currently we are looking for the candidate for a Finance Manager (FM) Position, with the fallowing Job Responsibility, Qualification and Experience:

About the Job:
S/he will be responsible for providing complete leadership for all aspects related managing financial and accounting aspects through team of over 20 persons.

Tasks and Responsibilities:
·  Keeping track of all financial & accounting transactions and records & reports
·  Ensuring compliances of all policies relating to financial management, financial controls, and risk;
·  Supervise the accounting system and process;
· Ensure compliance to regulators, auditors, liquidity risks, ALM , other financial risks etc
·  Ensuring following the international standards of accounting and                                    transparencies.
·  Consolidate daily cash closing statements and at least monthly branch general ledgers and loan portfolio reports with accuracy and according to deadlines.
·  Prepare and track annual budgets
·  Any other duties that may be assigned by the CEO.

Qualifications:
·  University degree in Accounting or Finance and Business. Master’s degree is of added value;
·  Overall understanding and experience of treasury management;
·  Proficient in Excel spreadsheet skills;
·  Minimum of 5 years or more in the field of finance management and accounting in a MFI/bank
·  Higher level of commitments to the job responsibilities.
·  Command on English is required and preference for addition of  Tetun or Bahasha- Indonesia also.

If interested, please submit your cover letter at the following address:
TUBA RAI METIN
Avenida de Portugal, Praia dos Coqueiros Aitarak Laran Dili,
Next to the China Embassy
or send via e-mail:
Any information require on TRM, please visit our website:
Cover Letter masht be submitted with CV's
Vacancy closes April 15th 2014
Only shortlisted applicants will be notified
Thank you for your attention.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...