Reflesaun Loron Mundiál ba Servisu nain iha Timor-Leste

Atu hasoru Loron Mundiál ba Servisu nain (Dia Mundial do Trabalhador) ne’ebé monu iha loron 1 fulan Maio 2014 Sekretária Estadu Para a Politika Formasaun Profissionál no Empregu (SEPFOPE) halo inisiativu no mós fó motivasaun hodi priense aktividade lansamentu uza equipamentu wainhira hala’o servicu baseia ba lei trabalho no 4/2012 seksaun IV kona ba seguransa, Ijine, no saude iha Trabalho artigo 34, 35 no 36 ho tema lancamentu “ SEMPRE UZA EKIPAMENTUS HODI LABELE HETAN ASIDENTE SERVICU” objetivu lansamentu uja equipamentu servisu mak hanesan Promove no fiskaliza saude no seguransa no hijiene iha servisu fatin no  Prevene asidente iha servisu fatin.  Ida ne ita hotu hein katak governu liu husi SEPFOPE fo hanoin trabalhadores sira hotu atu kumpri no tengki uza equipamentus antes servicu no mos ba osan nain (empresario) sira tengki prepara equipamentus hodi nune prevene acindente iha servicu fatin. Maske Timor-Leste nasaun kiik iha mundu maibe loron ba loron area industria, construksaun no seluk-seluk tan hahu nia grafik sae bebeik ho razaun ida ne maka SEPFOPE liu husi Inspeksaun geral do Trabalho (IGT) halo lansamentu ida ne baseia ba lei trabalho no 4/2012.

Maske Governu Timor-Leste hasoru dezafius oin-oin iha prosesu rekonstrusaun ba dezenvolvimentu nasionál, maibé iha sektór balun komesa hadia dadauk qualidade servisu nebé a’as no diak, liu-liu sektór prioridades hanesan Edukasaun, Agrikultura, Infrastrutura, Saude no seluk tan. Areas hirak ne’e, governu hamutuk ho organizasaun parseiros dezenvolvimentu, sosiedade sivil no mós ho povo tomak, iha vontade maka’as atu hadia hamutuk no hadia diak liu maske ho kapasidade nato’on.

Programas atendimentu ba trabalhadores no empregadores hirak nee sei elabora no hetan kolaborasaun hamutuk liu husi Tripartida plus sociadade sivil maka hanesan Governu (SEPFOPE), CCI-TL, KSTL no Sindikatu FORAM nebe servicu diak hodi bele sosializa no emplementa lei trabalho no 4/2012 nebe aprova liu husi Parlamentu nasional no promulga husi Presidente da Republika iha loron 21 fulan fevereiro 2012 ne ho diak. Instituisoens hirak ne’e servisu hamutuk ho SEPFOPE tamba assuntos trabalhadores kabe iha SEPFOPE liu husi Diresaun Nasional Relasaun do Trabalho (DNRT) no Inspeksaun Geral do Trabalho (IGT). Tópiku ba loron trabalhadores iha Timor-Leste ba tinan ida ne’e   maka “1 DE MAIO DIGNIFIKA SERVICU NAIN HANESAN SAVE DESENVOLVIMENTU IHA TIMOR-LESTE”.

Objetivu husi tópiku ne’e atu fó hanoin ba servisu nain tomak atu bele servicu iha dignu no respeita ba malu iha servicu fatin entre Trabalhadores no Empregadores no kompriende saida diretu no dever tuir lei trabalho no 4/2014 artigo 21 no 21 i mos reduz risku nebé serbisu nain hetan iha kampu serbisu. Ne’ebe ho razaun katak serbisu nain hotu-hotu iha direitu no asesu hanesan atu hetan isin diak iha kampu servisu hodi halo desenvolvimentu iha rai doben ida ne’e.

Hare’e ejijensia no nesesidade iha Timor-Leste, Governu liu husi SEPFOPE  fiar katak Komemorasaun Loron Mundial ba Servisu nain iha tinan 2014, atu hadia konsiénsia kona-ba Servisu dignu hodi Proteje Saúde no Seguransa iha Timor-Leste.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...