SEPFOPE Halao Vizita Ofisial Ba Provinsia Jeju IslandJEJU-Sekretariu Estado Politika Formasaun Profesional Empregu (SEPFOPE), Ilidio Ximenes da Costa hamutuk ho ninia delegasaun halao visita ofisial trabailo ba provinsia Jeju Island (Korea do Sul).

Delegasaun Sekretariu Estado, Ilidio Ximenes da Costa, kompostu husi Direitor Nasional Empregu (DNE), Paul Alves, Prezidenti Komisaun D Parlamentu Nasional ne’ebe trata asuntu ekonomia e finansas, Jacinta Pereira, Xefi Gabinete Sekretariu Estado Industria no Koperativa, Asesora SEPFOPE, Junia Lie, Tekniku enjineria SEPFOPE, Padre David Alves da Conceicao no Madre Francelina Ximenes Freitas.

Objeitu vizita Sekretariu Estado ho ninia delegasaun atu hare no hatene besik liu tan dezenvolvimentu provinsia Jeju Island ne’ebe halao husi Jeju Development Centre ne’ebe hetan fiar husi governador especial ba provinsia Jeju Island ninian.

Iha loron dahuluk, Sabdo (14/9), Sekretariu Estado, Ilidio Ximenes da Costa ho ninia komitiva halao vizita ba iha kompana Dae Kyung Engineering hodi hatene dezenvolvimentu saida deit maka husi kompana ne’e halo iha provinsia Jeju ninian.

Iha vizita ne’e, Prezidenti Kompana Dae Kyung Engineering, Kim Dae-Hwan, esplika mos lalaok no servisu ne’ebe maka kompana ne’e halao iha provinsia Jeju nian.  Ami nia kompana ne’e estabelese iha tinan 1995, ne’ebe halao ona servisu iha area engineering, dezenu, bisnis, supervizaun, konstrusaun, manajamentu ba fasilidade liu-liu iha area eletrisidade, bombeirus, komunikasaun no solar panel,”Iha diskursus Kim ba jornalista sira iha edifisiu Jeju Development Centre (JDC), iha provinsia Jeju Island, Sabdo (14/9).

Depois ne’e, Sekretariu Estado ho ninia delegasaun halao mos vizita ba Kompana Jeju Eletric Vehicle Servise Co., Ltd ne’ebe maka durante ne’e halo ona fabrika ba kareta ne’ebe maka uja tenaga listrik (cas). Hafoin remata vizita ne’e, Sekretariu Estado ho ninia delegasaun hasoru mos Prezidenti Jeju Development Centre, Kim Han Wook iha edifisu JDC, Provinsia Jeju Island.

Iha hasoru malu ne’e, Prezidenti JDC, Kim Han Wook hateten, Jeju International City Development Centre maka organizasaun ida ne’ebe hari  atu suporta skala nasional ba Jeju liu husi lei ne’ebe especial atu halo instalasaun provinsia especial ida ba Jeju no Free International Construction City.

Aleinde ne’e, Kim hateten, JDC mos servisu ona iha empreza barak inklui Jeju Science Park dezenvolvimentu, Seogwipo Toruristic Port, Mitos no Istoria Theme Park, Edukasaun Global, Aerospace Muzeum, no seluk tan ne’ebe iha parte balu dezenvolve diak tebes.

Hafoin hasoru malu remata ho prezidenti JDC, Sekretariu Estado ho ninia komitiva halo mos vizita ba iha kompana Dusan ne’ebe maka halao hela konstrusaun ba portu provinsia Jeju nian no mos halao vizita ba kompana SKY ne’ebe halao hela konstrusaun ba portu LNG nian.

Hafoin vizita ne’e remata, Sekretariu Estado, Ilidio Ximenes da Costa hateten, vizita ba Jeju Development Centre (JDC) atu hatene liu tan sira nia servisu ne’ebe maka sira halo, tanba sira nia servisu ne’e mos relevante ho Ajensia Dezenvolvimentu Nasional (ADN).

Sira JDC iha grupu ida ne’ebe halo estudu no planu ba sira nia provinsia Jeju Island ninian, tanba ida ne’e sira halo integradu teb-tebes, antes sira halo dezenvolvimentu iha fatin ruma sira sei halo estudu ne’ebe maka kompletu,”Sekretariu Estado, Ilidio Ximenes da Costa dehan ba jornalista sira iha edifisiu Provensia Jeju Island, Segunda (16/9).

Tanba ne’e, Ilidio dehan, ho buat ne’ebe maka sira halo ne’e, parte husi ita mos tenki aprende husi sira husi parte engineering SEPFOPE ninian sei buka dalan oinsa atu aprende iha ne’e liu-liu kona-ba konstrusaun, planeamentu, estrada, turizmu komunitariu, protesaun ambiente,  no mos LNG ninian.

Ilha Jeju maka ilha ida ne’ebe bo’ot liu iha Korea do Soul ne’ebe partensia ba parte soul nian. Ilha jeju mos hanesan provinsia ida ne’ebe especial ba zona ekonomia iha Korea do Soul nian. Aleinde ne’e Ilha Jeju hola parte iha selat Korea iha sorin norte provinsia Jeolla Soul, ne’ebe iha tenpu uluk ba nudar provinsia ida ne’ebe antes ne’e fahe ba rua iha tinan 1946. Capital Juju maka sidade Jeju (jeju-si).

Biografia ilha Jeju forma maizumenus tinan rihun 2 liu ba husi atividades vulkano. Iha parte klaran, ilha ne’e mosu foho ida naran halasan (foho halla) ne’ebe a’as liu iha Korea do Sul (1.950 m), foho ne’e ninia klima manas to tinan naruk no tenpu udan mos sei la monu jelu, nune’e aihoris sira ne’ebe maka moris ba sei la mate. Tuir povu Korea sira hanaran Ilha Jeju hanesan naran Samdado ne’ebe konesidu ho fatuk natureza, feto no anin, tanba ilha ne’e mos iha natureza ne’ebe furak, no tradisaun kultura ne’ebe uniku.

Ekipa SEPFOPE hasoru ekipa Trabalhadores Timor oan iha Gwangju, Korea do Sul

Ekipa SEPFOPE nebe lider husi Secretariu Estado Politika Formasaun Profesional, Ilidio Ximenes da Costa hasoru ekipa Trabalhadores iha Jogo amizada entre trabalhadores Timor oan iha Gwangju, Korea do Sul. Liu husi jogo amizade neé SEPFOPE 3 – 1 ba Trabalhadores. Foto : Media SEPFOPE

SEPFOPE - Governador Jeju Deskuti Kooperasaun Iha Area Formasaun

Sekretariu Estadu Politika Formasaun Profesional no Empregu (SEPFOPE), Ilidio Ximenes akompanha husi Adido Trabalho encontru hamutuk  ho Governador Jeju Island, Woo Keun-min  iha visita offical iha Jeju.


JEJU-Sekretariu Estado Politika Formasaun Profesional Empregu (SEPFOPE), Ilidio Ximenes da Costa ho ninia delegasaun halo vizita ofisial ba Governador Espesial Provinsia Jeju Island (Korea do Soul), Woo Keun-Min hodi deskuti kooperasaun iha area formasaun.

Vizita Delegasaun Sekretariu Estado, Ilidio Ximenes da Costa, kompostu husi Direitor Nasional Empregu (DNE), Paul Alves, Prezidenti Komisaun D Parlamentu Nasional ne’ebe trata asuntu ekonomia e finansas, Jacinta Pereira, Xefi Gabinete Sekretariu Estado Industria no Koperativa, Asesora SEPFOPE, Junia Lie, Tekniku enjineria SEPFOPE, Padre David Alves da Conceicao no Madre Francelina Ximenes Freitas.
 Vizita ne’e rasik konvoka enkontru entre Sekretariu Estado ho Governador especial Provinsia Jeju Island durante minute 30 nia laran ne’ebe koalia liu kona-ba dezenvolvimentu, atu oinsa maka provinsia Jeju Island bele tulun Timor Leste iha area formasaun liu-liu iha area konstrusaun, agrikultura, industria no heavy equipment.
Sekretariu Estado, Ilidio Ximenes da Costa, hateten, enkontru ho governador especial Jeju Island ho objetivu atu foó agradesementu ba sira ho aimoruk ne’ebe maka sira haruka ba iha Timor Leste.
Agradese mos ba Governador provinsia Jeju Islan nian ne’ebe haruka ona Aimoruk ba Timor Leste no mos agradese ba sira tanba ita nia trabailador nain 34 ne’ebe servisu iha ne’e sira tau matan ho diak tebes,”Ilidio dehan ba jornalista sira iha, edifisiu Governador Provinsia Jeju Island, Segunda (16/9).
Iha enkontru ne’e mos, Ilidio dehan, iha posibilidade bo’ot ba Governu Timor Leste atu koopera tan ho Governador provinsa Jeju Island ninian ba tinan lima mai. Iha area formasaun ba agrikultura, peskas, no mos heavy equipment.

ita hatene katak potensialidade ne’ebe bo’ot ba nasaun Timor Leste maka iha seitor turizmu, kultura, peskas no konstrusaun, maibe sei falta rekursus humanus,”Ildio dehan tan. tanba ne’e, Ilidio sublina, iha enkontru ne’e governador provinsia  Jeju Island ninian dehan sira dalan nakloke atu apoiu.

Ohin entrega mos dokumentus ba Governador Provinsia Jeju Island ninian, Dokumentus ne’e laos dokumentus ofisial maibe dokumentus kona-ba problema ne’ebe maka ita infrenta oinsa maka atu buka alternativa diak ida atu resolve liu-liu iha area formasaun sira ne’ebe temi ona,”Ilidio afirma.

Entaun, Ilidio dehan,  Governador Provinsia Jeju Island mos sei haruka ninia ekipa ba iha Timor Leste halo estudu hodi halao koperasaun hamutuk ho SEPFOPE atu fo kona-ba formasaun ninian iha area peskas, turizmu, agrikultura no mos kona-ba heavy equipment ninian.


Foto Hamutuk
Tuir, Ilidio katak, iha mos posibilidade ba sira atu halo investimentu iha TL tanba sira iha ona esperensia ne’ebe mais dezenvolvidu no ida ne’e depende ba sira laos iha area espesifiku maibe iha area formasaun maka SEPFOPE presija teb-tebes. kona-ba area sira seluk, Ilidio esplika, governu so oferese deit katak dalan nakloke ba sira bele halo investimentu iha ne’eba tuir lei ne’ebe maka TL iha i depois sira halo aprosimasaun ba ministeriu i tambem sekretariu estado ne’ebe relevante tuir rejultado ne’ebe sira peskija.
 Dokumentus ne’ebe entrega, oinsa responde husi governador provinsia Jeju Island ninian, Ilidio dehan, sira atende ho kontenti teb-tebes tanba ohin ita koalia, sira dehan buat hitu ne’e importante ba sira tanba problema ne’ebe maka ita identifika buka ninia solusaun.

Iha oportunidade ne’e, Governador Espesial Provinsia Jeju Island, Woo Keun-Min, hateten, dalan nakloke atu apoiu formasaun ba area ne’ebe maka Timor Leste presija hodi nune’e bele hasae liu tan rekursus humanus ne’ebe maka TL sei menus. enkontru ne’e rasik, Sekretariu Estado, Ilidio Ximenes da Costa entrega mos simblu tradisional TL hanesan uma lulik no tais ne’ebe iha dezenu ba Governador Espesial Provinsia Jeju Island, Woo Keun-Min, no Governador ne’e rasik mos entre libru istoria Jeju Island nian ba Sekretariu Estado.
Antes hasoru malu ho Governador Provinsia Jeju Island, Sekretariu Estado, ho ninia delegasaun halao uluk vizita hodi halao mos ekontru durante minute 45 nia laran ho supervizor Human Resourse Development (HRD), ne’ebe maka durante ne’e tau matan ba trabailador Timor oan sira ne’ebe servisu iha provinsia Jeju Island.

 Depois ne’e, Sekretariu Estado ho ninia delegasaun halao mos vizita ba Employment Suport Centre, Jeju Campus Polytechnic, no mos vizita ba Road Misterius ne’ebe hari  iha fulan Maio tinan 1775, nune’e remata vizita ne’e, Sekretariu Estado ho ninia delegasaun jantar hamutuk ho trabailador sira inklui empreza Koreano ninia.

Trabalhador Maka Funu Nain Ba Dezenvolvimentu


Misa hamutuk ho trabalhadores sira nebé Dirigi husi Padre David Alves iha Gwangju Korea do Sul.
 


GWANJU- Padre David Alves da Conseiҫão, iha omilia ba misa agradesementu iha Gwanju hatete, trabalhador maka funu nain ba dezenvolvimentu.      “Ita Timor –oan lalika haluha ita nia identidade tanba hakarak ka lakoi ida-idak tenki rai iha nia fuan, kakutak no buka nafatin tane iota nia identidade,” Pe. David dehan tan. Tuir, Pe David katak Timor-oan ida-idak tenki hatudu iha nia an katak nia heroi ou funu nain ba dezenvolvimentu ekonomi no labele lakon.  Imi lafunu nain imi lato’o iha Korea do Sul, maibe imi funu nain maka imi to’o iha Korea do sul, tanba imi luta ba future ne’ebe maka briliante, nakonu ho esperansa hodi lao ba future ne’ebe maka diak,” Padre David dehan.

Aleinde ne’e Padre David mos husu ba trabalhador sira atu tenki hatudu a’an hanesan ema rezistensia laos hatudu a’an hanesan talas kain ne’ebe anin huu nia nakdoko tun no anin hu hosi sorin nia nakdoko ba sorin,
Timor-oan firme Timor-oan la nakdoko tun sae, Timor-oan la nakdoko tun sae, Timor iha nia karakter propriu, Timor-oan iha nia firmeja no Timor-oan brani hamrik metin nafatin, Padre. David dehan.

Maske hasoru difikuldade, maibe Padre David sublina Timor-oan rejisti hasoru situasaun terus bara-barak ne’e rejistenti tanba funu lori biru ne’ebe tau ia kulit ou ai abut balu ka tau lis ruma kesi tau iha bornal ou tau iha kakorok ka kesi iha liman maibe ida ne’e ida-idak maka hatene. Padre David sublina, biru atu hasoru kilat maibe ema rejisti atu hasoru situasaun oin-oin nia iha biru seluk ida ne’ebe nia sadere fo moris ba nia, fo nia kbiit maka nia nai maromak laiha uat seluk ida.

O rejiste kuandu maromak hamutuk nafatin ho o, o la soe nia, nia la soe o, I nia rezultadu hisu o hanesan funu nain o rejiste nia rezultadu konserteja o tenki ser manan buat ida, Padre David dehan tan nune’e Padre David  mos husu fila fali ba trabalhador sira katak imi mai Korea par manan osan deit ka?. “Imi menan liu ida ne’e, osan ne’e fulan-fulan imi simu hela ona maibe ida ne’ebe maka imi lahatene tuir maka imi muda ona mental lubuk ida, buat balun imi menan tiha ona.

Ulik imi ho apa-ama imi nia mental halonusa, imi servisu nain, imi badinas los ka, maibe imi hela ho ema hakarak ka lakohi tenki muda imi nia hahalok ba ema badinas la to sem porsentu maibe imi hahu tama ona ba liña ida ne’e Padre David haktuir.

Tanba buat ne’ebe imi menan maka  Padre . David esplika, tenki ser tuir akordu, atu pasensia menan ida ne’e, se imi menan ida ne’e, vensimentu seluk ne’ebe imi sei menan konfiansa bo’ot imi sei hetan husi imi nia patraun.

Misa agradesementu ba trabalhador sira ne’e, presidi husi Padre David Alves da conseiҫão  ne’ebe akompanha husi Padre Fidelis no Padre Guido. No ne’e rasik partisipa husi SEPFOPE Ilidio Ximenes da Costa hamutuk ho nia delegasaun no trabalhador sira. Nune’e mos pe.Guido husi flores ne’ebe maka tau matan ba trabalhador sira durante ne’e hatete trabalhador sira iha atetude ne’ebe oi-oin balu atetude diak no balu atetude ladun di’ak wainhira ransu ho ema seluk.

            Tuir hau nia hare trabalhador Timor-oan sira pengaruh liu hemu tua maibe hau kompara Timor-Leste ho nasaun seluk, Timor-Leste seidauk uja narkoba, maibe ba tua hau trablahador Timor-oan maka mete, Padre Guido esplika. Servisu saida deit maka durante ne’e tau ona matan ba trabalhador sira padre Guido dehan, servisu maka tradutor wainhira trabalhador sira ladun iha komunikasaun diak ho sira nia patraun iha lian Korea.  Husi : JN Timor-Post Loron,  Segunda, 23-9-2013

Nova Zelandia Apoio TL iha Area FormasaunGovernu Nova Zelandia, liu husi ninia Embaixada iha Timor Leste (TL) hodi fó formasaun ba Joven sira. Kestaun  ne´e hato´o husi Secretario Estado Politika Formasaun Professional Emprego (SEPFOPE), Ilidio Ximenes  da Costa, Tersa(24/09) iha edifisiu SEPFOPE  Caicoli Dili hafoin enkontru tiha Embaixador Nova Zelandia  ba Timor Leste (TL) Tony Fautua.


Ilidio Esplika katak Embaixador Nova Zelandia ne´e mai vizita  kortejia hodi hato´o sira nia programa i nasaun rua Nova  Zelandia ho SEPFOPE iha Timor Leste atu servisu iha área saida.

Tanba  Timor Leste  foin mak loke ninia Embaixada iha Nova  Zelandia. Uluk ne´e ita iha maibe iha Autralia, ne´ebe ita seidauk  iha koperasaun, maibe  koperasun edukasaun iha, sira mos hanoin iha posibilidade atu servisu ho ita kona-ba  formasaun, ne´ebe  ohin ami tur  kualia maibe seidauk defini lolos iha area ne´ebe  los,ami foin fo hatene ba malu, esplika Ilidio Ximenes da Costa.

Ilidio haktuir, Governu  Nova Zelandia hakarak halo tuir Governu Korea no Australia nian katak, Governu Nova Zelandia no preiza tenaga kerja atu ba servisu iha ne´eba. segundu iha area formasaun.  Tanba ne´e mak  ohin sira nia tim nain rua mak mai sira sei ba halo estudu fila fali i depois iha fulan Novembru nia laran ami bele tur  hamutuk  fila fali para hare iha ponsibilidade tinan oin ne´e servisu  iha setor  saida,´´ hatutan Ilidio Ximenes da Costa.


Maibé ida mak  sira dehan iha área hospitalidade  no  konstruksaun no  pekuaria hanesan hakiak  karau, mais  ne´e  sei hein  fulan Novembru  nia laran. Novembru ami sei tur hamutuk fali depois mak ami defini depois mak ami intrega fali ba sira ( Nova Zelandia).


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...