Sikun Historia Saida mak ita sei halo?


Loro Manas, Uai-Nae, mais ou menus 14 kilometru husi kapital Sub-distritu Vemasse, Distritu  Baucau, fatin ne’ebe Maun Bo’ot Kay Rala Xanana Gusmao ho Komandante barak resistensia nia Hahu primeiru reuniaun ba reorganijasaun resistensia hodi monta mos rede klandestina iha teritoriu tomak


Loro Manas, Uai-Nae, mais ou menus 14 kilometru husi kapital Sub-distritu Vemasse, Distritu  Baucau, fatin ne’ebe Maun Bo’ot Kay Rala Xanana Gusmao ho Komandante barak resistensia nia Hahu primeiru reuniaun ba reorganijasaun resistensia hodi monta mos rede klandestina iha teritoriu tomak

Loro Manas, Uai-Nae, mais ou menus 14 kilometru husi kapital Sub-distritu Vemasse, Distritu  Baucau, fatin ne’ebe Maun Bo’ot Kay Rala Xanana Gusmao ho Komandante barak resistensia nia Hahu primeiru reuniaun ba reorganijasaun resistensia hodi monta mos rede klandestina iha teritoriu tomak

Sekretariu Estadu SEPFOPE, Ilidio Ximenes da Costa akompanha husi Tecnico SEPFOPE dada lia ho veteranus iha Loro Manas, Uai-Nae Sub-distritu Vemasse, Distritu  Baucau
Povu Timor Leste nia luta ne’ebe naruk atu asegura nia liberdade no distinu nudar nasaun to iha momentu ida ne’ebe desizivu teb-tebes hafoin tinan barak iha kolonoalizmu Portugues no okupasan rai seluk, iha prosesu ba  to iha Timor Leste nia independensia, enfrenta  episodia ida ne’ebe  defisil tebes.
Autor historia, fatin historia no historia ne’e rasik hanesan, unidade ida ne’ebe integradu husi komponente tolu ne’e.  Kontempla konaba historia,  mosu skeptismu ho forma mentalidade iha ambiente  ne’ebe foun ou soke ba sivilizasaun ne’ebe mak sei esquisidu ou marginalizadu husi moris foun ida  ne’ebe  mak sei lakon ho progresu Timor Leste ohin loron? Autor historia, fatin historia ou historia ne’e rasik. Hanesan ita hotu hatene oras ne’e dadaun, fatin  historia, e mos autor historia barak mos seidauk hetan atensaun husi atus ne’ebe namkari iha teritoriu Timor Leste laran tomak.
Loro Manas, Uai-Nae, mais ou menus 14 kilometru husi kapital Sub-distritu Vemasse, distritu  Baucau, fatin ne’ebe la konhesidu no Timor Oan barak mos la hatene katak fatin ida mos entre fatin barak ne’ebe iha parte importante ida iha reorganijasaun resistensia rai Timor nian,  fatin ne’ebe presija hakerek no dalen  iha pajina ida husi  pajina hotu historia kona ba Timor Leste  nia prosesu resistensia ba Ukun rasik-an. fatin ida ne’ebe mos parte husi pajina historia Timor Leste nia, fatin ne’ebe Maun Bo’ot Kay Rala Xanana Gusmao ho Komandante barak resistensia nia Hahu primeiru reuniaun ba reorganijasaun resistensia hodi monta mos rede klandestina iha teritoriu tomak, ohin loron fatin ne’e sai hanesan testamunha monok ne’ebe hamrik hanesan natureza natural karik maske hola parte iha pajina historia timor leste nian.
Oinsa ho istoria ne’e rasik? Saida mak ita sei tau ba ita nia jerasaun sekarik la hahu ohin hodi hakerek ita nia istoria, autor husi istoria, testamunha husi istoria, barak mak sei iha maibe sira lubuk mos la iha ona, maske nune’e hirak ne’ebe sei moris sei iha oportunidade atu bele hakerek ita nia istoria.
Historia laos hipotese ida ne’ebe nia resposta ita sei hein provas, maibe historia akontesementu ida ne’ebe akontese liu ona, iha rai barak historia sai hanesan enquadramentu baziku ba desenvolvimentu nasional rai ida nia, maibe iha sorin seluk mos historia sai hanesan sikun ne’ebe haluha ho nia tempu, ritmu ne’ebe avansa ho ninia moda.
Timor Leste ho nia historia rasik iha autor ba historia no fatin akontesementu historia ida ne’ebe akontese, maibe buat barak ita haluha dadaun ona husi pajina historia iha rai Timor Leste seidauk iha atensaun ne’ebe diak ba elementu tolu ne’ebe sai hanesan kanais importante  kuando ita kolia kona ba historia.  Ba futuru saida mak sei bele oferta ba ita nia jerasaun karik ita rasik la konserva ita nia historia hodi rekorda ba historia ita rai no ba ita nia gerasun. Nasaun ne’ebe la hatene nia historia, nasaun ne’ebe lai ha nia dignidade. Hatene Historia laos atu hateke ba kotuk maibe haree lisaun ne’ebe historia hanorin ona mai ita hodi haka’at ba oin ho identidade rasik, no hases-an husi aproximasaun no influensia politika “poco-poco”, katak hakat ba oin dala ida no ba kotuk dala ida ou marka pasu iha fatin, mai ita hahu hodi hare hamutuk..!

Hakerek na’in : Felis Barreto
Tekniku Profesional Empregu SEPFOPE

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...