Sekertariu Estadu Ilidio Ximenes inagura ponte iha suku Biqueli-AtauroSecretario Estado Ilidio Ximenes da Costa visita ponte no mota iha Sub-distrito Atauro, Distrito Dili iha programa inagurasaun Ponte iha suku Biqueli nebe mak realiza iha tinan 2012, Sesta Feira, 26 Abril 2013. Foto : Media SEPFOPE

INAGURA: Sekretariu Estadu Politika Formasaun Profesional Empregu, Ilidio da Costa Ximenes ho autoridade lokal halao inagurasaun ba Ponte iha Suku Biqueli, Sesta (26/04). FOTO: MEDIA SEPFOPE

KOA VITA: Sekretariu Estadu Politika Formasaun Profesional Empregu, Ilidio da Costa Ximenes ho komunidade no labarik kik sira koa vita hodi inagura Ponte iha Suku Biqueli, Sesta (26/04). FOTO: MEDIA SEPFOPE


Secretario Estado Ilidio Ximenes da Costa visita ponte no mota iha Sub-distrito Atauro, Distrito Dili iha programa inagurasaun Ponte iha suku Biqueli nebe mak realiza iha tinan 2012, Sesta Feira, 26 Abril 2013. Foto : Media SEPFOPE


ATAURO : Sekretáriu Estadu Polítika Formasaun Profesionál no Empregu (SEPFOPE), Ilídio Ximenes, Sesta, (26/4), halo inagurasaun ba ponte iha Suku Biqueli, Sub-distritu Atauro, distritu Díli.
Ponte ne’e hahú implementa iha tinan 2012 ho montante orsamentu hamutuk rihun US$96.200 ho medida naruk 5,5 no luan 4,5.
Projetu ne’ebé implementa husi kompañia Pipari Always Unipesoal Lda ne’e fó benefisiu ba familia hamutuk 552.
Hafoin seremonia inagurasaun, Ilidio ho komutiva halo dialogu ho atoridade local husi Suku 5, iha Atauro hodi rona diretamente komunidade sira nia preokupasaun.
Iha dialogu ne’e, komunidade sira barak liu preokupa kona-ba Estrada rural, formasaun professional auto empregu no turizmu komunitariu.
Komunidade sira dehan ligasaun entre Sub-distritu ba suku no aldeia barak mak ho kondisaun la di’ak, no seidauk iha asesu Estrada entre suku no aldeia.
Iha dialogu ne’e, xefe suku sira propoin mós ba SEPFOPE hodi bele loke sentru formasaun kona-ba ospitalidade, lingua inglesh no komputador iha Sub-distritu Atauro.
Tuir sira Atauro iha potensia ba turizmu tan ne’e presiza tebes formasaun ba juventude sira hodi bele sai fasilitador informasaun no atendimentu ne’ebé professional turista sira ne’ebé ba vizita Sub-distritu  ne’e.
Ba kestaun ne’e, Ilídio promote sei tetu no konsidera preokupasaun husi komunidade sira nian, maibé husu mós atu preokupasaun sira tenke liu husi proposta atu nune’e bele kontrola no mós justifika.
SE Ilídio dehan, rekoñese katak Atauro iha duni potensia boot ba turizmu, tan ne’e presiza tebes hetan apoiu. Jornal INDEPENDENTE

Adido do Trabalho, DNE no DNRT SEPFOPE hasoru malu ho traballadóres


Seoul – 17 de Abríl 2013, Adido do Trabalho hamutuk ho reprezentante DNE no DNRT SEPFOPE hasoru malu ho traballadór na’in 48 ne’ebé prontu ona atu aloka ba sira nia servisu fatin hafoin hetan formasaun iha Sentru Formasaun NFFC iha Seoul. Traballadór sira ne’e liu ona prosesu preparasaun ba servisu nian inklui ezame médiku finál. Hafoin ezame médiku hatudu katak traballadór hotu-hotu iha saúde di’ak no sei hahú sira nia servisu iha Kinta semana ida ne’e

Seoul – 17 de Abríl 2013, Adido do Trabalho hamutuk ho reprezentante DNE no DNRT SEPFOPE hasoru malu ho traballadór na’in 48 ne’ebé prontu ona atu aloka ba sira nia servisu fatin hafoin hetan formasaun iha Sentru Formasaun NFFC iha Seoul. Traballadór sira ne’e liu ona prosesu preparasaun ba servisu nian inklui ezame médiku finál. Hafoin ezame médiku hatudu katak traballadór hotu-hotu iha saúde di’ak no sei hahú sira nia servisu iha Kinta semana ida ne’e

Seoul – 16 de Abríl 2013, Adido do Trabalho Sr. Marito Silva F. Sarmento hasoru malu ho traballadór na’in rua ne’ebé servisu iha fabrika White Korea hodi prosesa dokumentu atu hafoun sira nia pasaporte ne’ebé ahi han tanba asidente iha servisu fatin. Adido do Trabalho rekolla impresaun dijitál (fingerprint) husi traballadór na’in rua ne’e no mós dokumentu nesesáriu seluk hodi bele prosesa renovasaun pasaporte

SEPFOPE Vizita Estrada Soro Kraik

Secretariu Estado, Ilidio Ximenes da Costa enctru hamutuk ho Chefe Suco Soru Karik wainhira halo visita iha Distrito Ainaro 13/04

AINARO- Sekretariu Estadu Formasaun Professional Empregu (SEPFOPE) hala’o vizita oriente ba Estrada ne’ebé liga husi Ainaro ba Soro,no Soro ba Soro Kraik to’o Same Hatudu, hodi hare direitamnete kondisaun Estrada ne’ebe at tuir proposta ne’ebe hatama husi komunidade  iha Suco refere.

Estrda ne’ebe liga husi Ainaro Suco to’o Soro Kraik ne’e kuaze kilometro 14 to’o iha Mota, Weluli, komunidade iha Suco Soro Kraik, ho Aldeia 4 hanesan, Aileu, Bazar, Ria Mori no Ulu ne’e ho total komunidade hamutuk 2400 pessoas.

Iha nia vizita ne’e rasik Sekretariu Estadu Formasaun Professional Empregu (SEPFOPE),Ilídio Ximenes ,akompanhia husi chefe Suco Soro Kraik Luciano dos Reis, inklui mos autoridade balun 
husi Sucu refere inklui mos komunidade aldeia Ria Mori, Sabdu(13/04)

Ba jornalista chefe Suco Soro Kraik, Luciano dos Reis  fo agradese ba Governu liu husi SEPFOPE ne’ebé hakat ba sira nia Suco hodi hare direitamente Estrada ne’ebe desde invazaun husi Indonesia to’o Ukun rasik an foin bele iha Planu atu hadia Estarada sira ne’e.
                 
Durante tina 24 nai laran invazaun Militar ate agora kuaze korenta ital Tinan ona  ita hare soro Kraik mos Vitima ba Dezenvolvimentu, tan ne’e komunidade sira la asesu liu Estrada atu nune’e komunidade bele lori sira nia produtu ba iha merkadoria,” nia hatete.

Tanba ne’e katak Chefe Suco.sira sempre ejiji bebeik ba tantu Primeiru Governu,Kuartu Governu, I dadaun ne’e tama ona ba Kintu governu Konstitusional, tan ne’e iha Kintu Governu atu nune’e bele hadia sira nia dalan ida ne’ebe mos sai hanesan dezafiu bot ba sira nia suco refere.
                
Dalan ida ne’e mos ligadu ba Soro kraik Ainaro Soro Kraik  Hatudu, ida ne’e mos sai hanesan sentru ida ba merkadu kasa I ami agradese  ba Governu liu husi SEPFOPE ne’ebé iha interese ba hadia dalan ne’e atu nune’e komunidade bele asesu ba merkadu ona hodi bele lori sira nia produtu ba faan iha merkado sira ne’e, nia aumenta.
                
Iha fatin ne’e mos komunidade aldeia Ria Mon José Pereira, hateten katak komunidade nia ejijensia  mak hakarak buat barak maibe sira so husu deit Governu bele tau atensaun ba sira hodi ajuda sira ho eletrisidade, bee mos , no Estrada.
                 
Nune’e mos, Sekretariu Estadu Formasaun Professional  Empregu(SEPFOPE) Esplika katak,Vizita ida ne’e mos nia objektivu tamba Estrada ida ne’e SEPFOPE simu proposta ida ne’e SEPFOPE simu proposta ida husi Chefe Suco, ne’ebé mak sira hato’o ba primeiru Ministru,I husi despaisu Primeiru Ministru nian hare katak buka mos estarda sira ne’ebé iha area rurais.
               
Depois de SEPFOPE halo selesaun ba proposta Sekretariu estadu Rasik kordena ho nia Direktor sira, halo apoitmen ho autoridade local sira para atu hare besik liu vizika Estrada ne’e oinsa.
               
Maibé tuir Sekretariu estadu katak, SEPFOPE sei halo mak Estrada ne’ebé mak at ona hanesan estrda kuak ne’e, no ponte kiik oan sira ne’ebe dadauk ne’e sai problema ba komunidade sira atu nune’e bele lori sira nia produtu ba merkado.
                 
Obervasaun STL hatudu katak Estarada kuaze kilometru 14 ne’ebé liga husi Ainaro ba Soro husi Soro ba Soro Kraik to’o iha Mota Weluli ne’e mayoria mak at ona laos ne’e deit maibe husi dalan ne’e rasik mos iha ponte balun ne’ebe presija tau atensaun tamba kondisaun la premite ona atu hatutan dalan sira ne’e. STL

SEPFOPE Sei Tulun Sangar Masin

Sekretáriu Estadu Polítika Formasaun Professionál no Empregu Ilídio da Costa Ximenes visita grupo Sangar Masin iha Bairopite
Díli_Sekretáriu Estadu Polítika Formasaun Professionál no Empregu(SEPFOPE) Ilídio da Costa Ximenes hateten, sei tulun Sentru grupu Sangar Masin nia aktividades arte-senatu sira ne’ebé maka grupu ne’e halo ho inisiativa rasik.

Objetivu mai Vizita Sentru Sangar Masin iha tinan kotuk na no agora ha’u mai iha ne’e buat ruma ne’ebé mak di’ak, atu ajuda Sangar Masin hodi halo sira nia aktividade ukir ai, pahat ai,halo estatua artesenatu no seluk tan ne’ebé mak Grupu ne’e halo ho liman rasik.” Sekretáriu Estadu Polítika Formasaun Professionál no Empregu(SEPFOPE) Ilídio da Costa Ximenes ba Jornalista sira iha Sentru Sangar Masin Perunas, Bairo-pite. Díli, Kinta(11/4).
                 
Ilídio dehan, ho artesenatu ne’e emprega servisu ba ema. Ne’e mak visita Importante ba SEPFOPE atu haree oinsá mak buka fatin ba Sentru ida ne’e hodi haten kondisaun ida ne’e hodi hetan kondisaun ida ne’ebé mak di’ak liu tan ba Joven sira ne’ebé mak mai husi distritu 13 ne’ebé involve iha aktividades ne’e.

Grupu ne’e nia rezultadu involve mos sira lori artesenatu ne’e ba faan iha Soibada Mantuto, lori ba faan mos iha Serimonia Don Boaventura nian sira hetan aijuda osan ba sira nia aktividades ne’e Tanba ne’e mak SEPFOPE mos loke ona ba iha area peskas, Agrikultura,automotif, Kanalizasaun, Soldador iha ona, maibé artesenatu nia mak seidauk tanba ne’e mak SEPFOPE hare importante ba sira nia kondisaun ba sira nia talent ne’ebé mak mai rasik husi sira nia an rasik.

Agora SEPFOPE sei buka mos fatin ba grupu iha sentru formasaun Don Bosco no Sentru Formasaun Becora, se iha fatin iha ne’eba posibilidade aumneta tan sentru formasaun ida ba iha fatin rua ne’e ida para atu fasilita mos grupu ne’e ba hala’o sira nia aktividades.
                 
Iha fatin hanesan kordenador grupu Sangar Masin Fani de Jesus dehan, prejensa Sekretáriu Estadu atu fó apoiu, ho vizita ne’e ami husu ba SEPFOPE atu buka fatin ida mai ami hodi hala’o ami nia aktividade artesenatu ne’e.  Jornal Timor-post

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...