SEPFOPE Vizita Estrada Soro Kraik

Secretariu Estado, Ilidio Ximenes da Costa enctru hamutuk ho Chefe Suco Soru Karik wainhira halo visita iha Distrito Ainaro 13/04

AINARO- Sekretariu Estadu Formasaun Professional Empregu (SEPFOPE) hala’o vizita oriente ba Estrada ne’ebé liga husi Ainaro ba Soro,no Soro ba Soro Kraik to’o Same Hatudu, hodi hare direitamnete kondisaun Estrada ne’ebe at tuir proposta ne’ebe hatama husi komunidade  iha Suco refere.

Estrda ne’ebe liga husi Ainaro Suco to’o Soro Kraik ne’e kuaze kilometro 14 to’o iha Mota, Weluli, komunidade iha Suco Soro Kraik, ho Aldeia 4 hanesan, Aileu, Bazar, Ria Mori no Ulu ne’e ho total komunidade hamutuk 2400 pessoas.

Iha nia vizita ne’e rasik Sekretariu Estadu Formasaun Professional Empregu (SEPFOPE),Ilídio Ximenes ,akompanhia husi chefe Suco Soro Kraik Luciano dos Reis, inklui mos autoridade balun 
husi Sucu refere inklui mos komunidade aldeia Ria Mori, Sabdu(13/04)

Ba jornalista chefe Suco Soro Kraik, Luciano dos Reis  fo agradese ba Governu liu husi SEPFOPE ne’ebé hakat ba sira nia Suco hodi hare direitamente Estrada ne’ebe desde invazaun husi Indonesia to’o Ukun rasik an foin bele iha Planu atu hadia Estarada sira ne’e.
                 
Durante tina 24 nai laran invazaun Militar ate agora kuaze korenta ital Tinan ona  ita hare soro Kraik mos Vitima ba Dezenvolvimentu, tan ne’e komunidade sira la asesu liu Estrada atu nune’e komunidade bele lori sira nia produtu ba iha merkadoria,” nia hatete.

Tanba ne’e katak Chefe Suco.sira sempre ejiji bebeik ba tantu Primeiru Governu,Kuartu Governu, I dadaun ne’e tama ona ba Kintu governu Konstitusional, tan ne’e iha Kintu Governu atu nune’e bele hadia sira nia dalan ida ne’ebe mos sai hanesan dezafiu bot ba sira nia suco refere.
                
Dalan ida ne’e mos ligadu ba Soro kraik Ainaro Soro Kraik  Hatudu, ida ne’e mos sai hanesan sentru ida ba merkadu kasa I ami agradese  ba Governu liu husi SEPFOPE ne’ebé iha interese ba hadia dalan ne’e atu nune’e komunidade bele asesu ba merkadu ona hodi bele lori sira nia produtu ba faan iha merkado sira ne’e, nia aumenta.
                
Iha fatin ne’e mos komunidade aldeia Ria Mon José Pereira, hateten katak komunidade nia ejijensia  mak hakarak buat barak maibe sira so husu deit Governu bele tau atensaun ba sira hodi ajuda sira ho eletrisidade, bee mos , no Estrada.
                 
Nune’e mos, Sekretariu Estadu Formasaun Professional  Empregu(SEPFOPE) Esplika katak,Vizita ida ne’e mos nia objektivu tamba Estrada ida ne’e SEPFOPE simu proposta ida ne’e SEPFOPE simu proposta ida husi Chefe Suco, ne’ebé mak sira hato’o ba primeiru Ministru,I husi despaisu Primeiru Ministru nian hare katak buka mos estarda sira ne’ebé iha area rurais.
               
Depois de SEPFOPE halo selesaun ba proposta Sekretariu estadu Rasik kordena ho nia Direktor sira, halo apoitmen ho autoridade local sira para atu hare besik liu vizika Estrada ne’e oinsa.
               
Maibé tuir Sekretariu estadu katak, SEPFOPE sei halo mak Estrada ne’ebé mak at ona hanesan estrda kuak ne’e, no ponte kiik oan sira ne’ebe dadauk ne’e sai problema ba komunidade sira atu nune’e bele lori sira nia produtu ba merkado.
                 
Obervasaun STL hatudu katak Estarada kuaze kilometru 14 ne’ebé liga husi Ainaro ba Soro husi Soro ba Soro Kraik to’o iha Mota Weluli ne’e mayoria mak at ona laos ne’e deit maibe husi dalan ne’e rasik mos iha ponte balun ne’ebe presija tau atensaun tamba kondisaun la premite ona atu hatutan dalan sira ne’e. STL

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...