Santuario Nasional Nain Feto Aitara

Sekretariu Estadu ba Politika Formasaun Profisional no Empregu, Ilidio Ximenes da Costa akompanha husi Madre ne’ebe fo nia tempu hodi visita ba Centru Formasaun Soibada iha Serimonia Festa Peregrinasaun Nasional iha Santuario Nasional Nain Feto, Aitara, Soibada, Manatuto, Sabádu (12/10). Foto : Media SEPFOPE


Sekretariu Estadu ba Politika Formasaun Profisional no Empregu, Ilidio Ximenes da Costa dadalia hela ho Padre Lokateli momentu hasoru malu iha serimonia Festa Peregrinasaun Nasional iha Santuario Nasional Nain Feto, Aitara, Soibada, Manatuto, Sabádu (12/10). Foto : Media SEPFOPE

Sekretariu Estadu ba Politika Formasaun Profisional no Empregu, Ilidio Ximenes da Costa fo nia komprementa ba Núncio Apostólico Joseph Martino iha tempu simu no hato’o nia bemvindu no mós Akompanha husi Amo Bispu Basilio do Nascimento, Amo Bispu Alberto Ricardo da Silva no Amo Bispu Noberto do Amaral iha Santuario Nasional Nain Feto, Aitara, Soibada, Manatuto, Domingu (13/10). Foto : Media SEPFOPE

Sekretariu Estadu ba Politika Formasaun Profisional no Empregu, Ilidio Ximenes da Costa fo nia komprementa ba Núncio Apostólico Joseph Martino iha tempu simu no hato’o nia bemvindu no mós Akompanha husi Amo Bispu Basilio do Nascimento, Amo Bispu Alberto Ricardo da Silva no Amo Bispu Noberto do Amaral iha Santuario Nasional Nain Feto, Aitara, Soibada, Manatuto, Domingu (13/10). Foto : Media SEPFOPE

Vice-Primeiru Ministru, Fernando La Sama de Araujo akompanha Sekretariu Estadu ba Politika Formasaun Profisional no Empregu, Ilidio Ximenes da Costa fo nia komprementa ba Núncio Apostólico Joseph Martino iha tempu simu no hato’o nia bemvindu no mós Akompanha husi Amo Bispu Basilio do Nascimento, Amo Bispu Alberto Ricardo da Silva no Amo Bispu Noberto do Amaral iha Santuario Nasional Nain Feto, Aitara, Soibada, Manatuto, Domingu (13/10). Foto : Media SEPFOPE


Vice-Primeiro Ministro Fernando La Sama de Araujo hamutuk ho Sekretariu Estadu ba Politika Formasaun Professional no Emprego, Ilidio Ximenes da Costa, Núncio Apostólico Joseph Martino, Amo Bispu  Basilio do Nascimento ho Amo Bispu Alberto Ricardo da Silva selebra loron ordenasaun hanesan amu Amo Bispu Noberto do Amaral ba dala 57 iha Santuario Nasional Nain Feto, Aitara, Soibada, Manatuto, Domingu (13/10). Foto : Media SEPFOPE

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...