Bispu Dioseze Baukau Konvida SEPFOPE

Amu Bispu Dioseze Baukau, Don Basilio do Nascimento hatudu hela fatin produsaun fatuk natural iha Ditritu Baukau ba Sekretariu Estadu Politika Formasaun no Empregu (SEPFOPE), Ilidio Ximenes, Kuarta (30/1). 

 Amu Bispu Dioseze Baukau, Don Basilio do Nascimento konvida Sekretariu Estadu Politika Formasaun no Empregu (SEPFOPE), Ilidio Ximenes hodi haree fatin karpitaria ne'ebe organiza husi Dioseze Baukau. Vizita ne'e, Amu Bispu husu atu estabele kooperasaun ho SEPFOPE hodi dezenvolve setor karpitaria, Kuarta (30/1). 

Amu Bispu Dioseze Baukau, Don Basilio do Nascimento hatudu hela rezultadu uma husi produsaun fatuk natural ne'ebe harii iha pouzada Baukau ba Sekretariu Estadu Politika Formasaun no Empregu (SEPFOPE), Ilidio Ximenes, Kuarta (30/1).  

  Amu Bispu Dioseze Baukau, Don Basilio do Nascimento konvida Sekretariu Estadu Politika Formasaun no Empregu (SEPFOPE), Ilidio Ximenes hodi haree fatin karpitaria ne'ebe organiza husi Dioseze Baukau. Vizita ne'e, Amu Bispu husu atu estabele kooperasaun ho SEPFOPE hodi dezenvolve setor karpitaria, Kuarta (30/1). 

 Amu Bispu Dioseze Baukau, Don Basilio do Nascimento konvida Sekretariu Estadu Politika Formasaun no Empregu (SEPFOPE), Ilidio Ximenes hodi haree fatin karpitaria ne'ebe organiza husi Dioseze Baukau. Vizita ne'e, Amu Bispu husu atu estabele kooperasaun ho SEPFOPE hodi dezenvolve setor karpitaria, Kuarta (30/1).

Sekretariu Estadu Politika Formasaun no Empregu (SEPFOPE), Ilidio Ximenes ho ekipa husi SEPFOPE Direktor DNE Paul Alves ho Direktor INDMO Isabel Delima han meudia nebe overese husi Bispu Dioses Baukau, Don Basilio do Nacimento iha Pousada Baukau, Kuarta, (30/01).

Comissão E Parlamento Nasional visita iha SEPFOPE


Membru Parlametu Nasionál (PN) Komisaun E vizita edifísiu SEPFOPE hodi haree diretamente kondisaun servisu SEPFOPE. Iha vizita ne’e, Membru PN kestiona makaas kondisaun edifisiu SEPFOPE tanba ladun premite atu hala’o servisu. Vizita ne’e, simu husi Diretór Jerál SEPFOPE, Diretór Nasionál Relasaun de Traballu, Diretór IGT, Asesór no Funsináriu SEPFOPE.

SEPFOPE sei loke Centro Treinamento Oil and Gas

Assessor Mina ho Gas Sonio Sarmento da Silva halo apresentasaun iha visita Vice Ministru Transporte ho Komunikasaun Flavio Cardoso NevesSentru Nasional Empregu ho Formasaun Profisional (CNEFP) Tibar koalia kona ba Plano atu loke Sentru Trenamentu Mina ho Gas iha Suai

Visita Vice Ministrio Transporte e Comunicacoes iha Sentro Formasaun Emprego Tibar ho objectivo atu hare diak liu tan formasaun maritima ba alin sira hamutuk 17 pessoal nebe komposto husi mane 15 no feto 2 e iha visita neé Vice ministro akompha husi Director Porto Dili.

TIBAR - Assesór Nasionál Oil & Gas SEPFOPE, Sonio Sarmento da Silva, sentru formasaun ne’ebé maka atu loke iha Suai ne’e la’os iha SEPFOPE deit maibé iha Ministériu Petroleu, Ministériu Agrikultura, Turismo no Edukasaun.

“Agora ne’e konseptu hela tanba atu kumprimenta deit planu Ministériu Petroleu ninian ne’ebé maka hala’o iha Costa Sul kona ba dezenvolvimentu Tasi Mane, “nia dehan ba jornalista sira iha Tibar, Terça (29/1).
Nia hatutan, programa Tasi Mane ou Oil & Gas ninian ne’e sira bolu programa insentive Timorense ekonomia ba tulang punggung ekonomia ba nasaun ida ne’e.

Katak aban bainrua Oil &Gas sei la ejiste tan ona entaun tenki halo liña koordenasaun la’os deit iha Oil & Gas maibé iha seitor sira seluk hanesan Agrikultura, Turismo no Ministériu Edukasaun.
Tanba ne’e maka SEPFOPE sei loke sentru formasaun ba treinamentu ne’ebé maka bele garante másimu Timor-Oan sira iha ne’ebá. Sentru ne’e sei bolu Sentru Integradu Multi Progress Politeknik.

Husi sentru treinamentu ne’e maka SEPFOPE sei toma konta deit ba level 1 to’o 4 ne’ebé maka bolu vocational training, no iha Ministériu Edukasaun maka toma konta ba level 5 nian ne’ebé kompletu ho diploma.

Tanba ne’e SEPFOPE mós komesa la’o ona atu identifika fatin para bele loke sentru treinamentu hodi kompleta programa Oil & Gas ne’ebé maka la’o ona.
“Ami konvida maluk sira husi Oil & Gas tuir standar hodi halo sasukat ba Oil & Gas ne’e atu identifika fatin ne’ebé maka sai potensial ba iha prosesu tranjisaun treinamentu ne’ebé mak sira atu halo.

Tanba ne’e atu loke buat ruma iha Suai tenki hare’e uluk lai iha Sentru Tibar, Comoro no CNAI Becora hodi identifika hodi prepara ema 2500 ba projeitu Costa Súl nian. TIMOR POST


Inagurasaun fatin Turismu " Knua Hakmatek" iha Suco Maubessi

Visaun ida, Misaun ida, Asaun ida, Asaun ba Desenvolvimentu.

Seremonia simu buah ho malus Administrador Sub-Distritu Maubisse Luis Casimiro Lopes, Secretariu Estadu SEPFOPE Ilidio Ximenes, Secretaria Estadu Arte e Cultura Isabel Ximenes ho Sekretariu Estadu Cooperativa Nino Pereira husi lia nain Teli Toku iha inagurasaun Knuak Hakmatek iha Maubisse (29/01) nebe mak hala'o husi NGO Haburas no hetan supporta husi Uniao Europea.

Seremonia simu buah ho malus Administrador Sub-Distritu Maubisse Luis Casimiro Lopes, Secretariu Estadu SEPFOPE Ilidio Ximenes, Secretaria Estadu Arte e Cultura Isabel Ximenes ho Sekretariu Estadu Cooperativa Nino Pereira husi lia nain Teli Toku iha inagurasaun Knuak Hakmatek iha Maubisse (29/01) nebe mak hala'o husi NGO Haburas no hetan supporta husi Uniao Europea.

Cerimonia koa pita ba Inagurasaun fatin Turismu " Knua Hakmatek" iha Suco Maubessi, Aldea Lekitehi, Sub-Distritu Maubessi, Distritu Ainaro, Tersa Feira 29 Janeiro 2013. Husi karuk ba los Sekretariu Estadu Arte Cultura Isabel Ximenes, Secretariu Estadu SEPFOPE Ilidio da Costa Ximenes, Directur Haburas Deometru de Carvalho no Secretariu Estadu Industria e Cooperativa Nino Pereira.

Inagurasaun fatin Turismu " Knua Hakmatek" iha Suco Maubessi, Aldea Lekitehi, Sub-Distritu Maubessi, Distritu Ainaro, Tersa Feira 29 Janeiro 2013.

Discursu Secretariu Estadu iha Inagurasaun fatin Turismu " Knua Hakmatek" iha Suco Maubessi, Aldea Lekitehi, Sub-Distritu Maubessi, Distritu Ainaro, Tersa Feira 29 Janeiro 2013.

SEPFOPE No Stratejia Hamenus Desempregu Iha Timor


Dezempregu sai problema bo’ot ba kuaze nasaun tomak iha mundu. Tantu iha nasaun foin dezenvolve a’an no mos nasaun dezenolvidu sira. Timor Leste mos hasoru hela problema dezempregu ne’ebe bo’ot. Dadus statistika nasional hatudu, Liu pursentu 50 husi numeru populasaun idade servisu ka idade produtiva sira laiha servisu ka sai hela dezempregu. Dadus statistika mos hatudu kada tinan numeru kampo servisu uituan liu fali kompara ho numeru idade servisu ne’ebe aumenta bot ba bebeik. Iha timor leste, seitor publiku governu mak loke kampo servisu barak liu durante tinan 10 ne’e. Seitor privadu nia kontribuisaun sei ki’ik.

Dezempregu bo’ot sei hasae numeru ema kiak. Tan ne’e politika no programa diak hamenus dezenpregu sei kontribui direitamente ba hamenus kiak. Dezenpregu bo’ot mos bele hamosu destabilidade politika no seguransa. Dezempregu ne’ebe la rezolve sei hamosu frustrasaun sosial no frustasaun ne’e sei nakfera sai disturbu sosial wainhira la loke kampo servisu foun ba dezempregu sira. Ita hatene klaru kauza ida husi disturbu bo’ot durante krizi politika militar tinan 2006 to tinan 2007 mak tamba faktor dezenpregu. Frustrasaun sosial tamba ema barak la servisu, vida karon, susar halao aktividade ekonomia, mak kristaliza ba hamosu disturbu sosial iha momemtu ne’eba.

Agora perguntas mak ne’e, politika no programa ida oin hanusa mak diak liu atu rezolve problema dezempregu iha nasaun joven ne’e. Uza metodu medicina nian ka nebe dotor sira sempre halo, atu kombate moras ida tenke hatene uluk moras ne’e saida no tansa akontese moras ne’e. Nune’e mos atu kombate dezempregu, tenke hatene didiak faktu dezempregu, hatene kauza husi dezepregu, no hatene area ka seitor ne’ebe potensia liu atu loke kampo servisu foun ba dezempregu sira. Matenek nain balun klasifika dezempregu ba minimal kategoria tolu. Kategoria tolu ne’e mak Dezempregu friksional (Frictional Unemployment), dezempregu seazonal (Seasonal Unemployment), no dezempregu siklikal.

1. Dezempregu friksional (Frictional Unemployment)

Dezempregu friksional mak dezempregu temporaria ne’ebe akontese tamba faktor tempu, informasaun, no faktor kualifikasaun husi kampo servisu ne’ebe seidauk prense husi sira ne’ebe buka servisu. Ekonomia ne’ebe avansu ejize kualidade rekurusu umanu ne’ebe as liu kompara ho antes. Ne’e katak maske kampo servisu barak maibe kualifikasaun ka kualidade servisu nain menus, dezempregu sira sei labele absorve ba kampo servisu sira ne’e. Izemplu hanesan akontese iha Timor Leste, razaun kualidade ne’e mak sai razaun ba kompanha barak, liliu kompanha estranjeiru sira lori ka rekruta fali servisu nain sira husi rai liur ho kualidade ne’ebe as liu fali kualidade servisu nain lokal. Susar atu bandu kompanha sira ne’e tamba nesesidade ba servisu iha kompanha sira ne’e mak ejize duni kualifikasaun as ba servisu nain sira. Tamba ita nia servisu nain nia kualifikasuan sei menus, entaun sira susar duni atu absorve iha ne’eba.

2. Dezempregu Seazonal (Seasonal Unemployment)

Dezempregu seazonal ka lian indonesia dehan dezempregu “musiman” mak dezempregu ne’ebe akontese tamba fluktuasaun aktividade ekonomia kurtu prazu ne’ebe halo ema iha tempu balun tenke para nia servisu ka sai dezempregu. Izemplu hanesan agrikultores sira para sira nia servisu iha natar ka tos wainhira laos tempu kuda hare ka kuda batar. Bain bain ne’e iha tempu bailoron. Kuandu to tempu kuda hare ka ka batar, ema sira ne’ebe servisu fali ona. Ou selae servisu nain sira iha area konstrusaun uma ka ponte sira, kuandu laiha projeitu halo uma ka ponte, sira sai dezempregu provizoriu. Maibe kuandu projeitu infrastruktura lao fali, sira sei servisu fila fali. Izemplu diak mak projeitu 3 dolar hadia ka rehabilita estrada no infrastruktura baziku sira iha area rurais. Wainhira projeitu ne’e halao, ema lubun mak bele hetan servisu. Maibe projeitu ne’e ramata, ema sira ne’e mos sai fali dezempregu.

3. Dezempregu Siklikal
Dezempregu Siklikal mak dezempregu ne’ebe akontese tamba impaktu siklus ekonomia tun sae hodi halo permintaan ba servisu ki’ik liu fali penawaran ba servisu. Katak siklus ekonomoia nune’e hamenus tia kampo servisu hodi halo numeru ema ne’ebe hakarak servisu as liu fali numeru kampo servisu ne’ebe iha. Izemplu diak liu mak ita bele hare’e husi krizi ekonomia no finansial ne’ebe akontese dadauk iha nasan sira rejiaun europa ne’eba. Krizi ekonomia no finansial refere halo aktividade industria, agrikultura no aktividade ekonomia seluk iha nasaun sira ne’e hamenus sira nia aktividade, no fo impaktu mos ba hamenus servisu nain iha area sira ne’e. Portugal mos sofre konsekwensia bo’ot husi krizi ida ne’e. Ema barak iha portugal lakon servisu tamba kompanhia sira hapara ka hamenus sira nia aktividade industria.

Dezempregu Iha Timor-Leste

Ba kontekstu Timor-Leste, maioria husi ita nia dezempregu akontese tamba kampo servisu mak menus duni. Hanesan sita ona iha leten, kampo servisu bo’ot liu iha timor leste durante tinan 10 ne’e mai husi seitor publiku governu. Mais ou menus seitor governu mak absorve funsionariu besik ona rihun 30. Seitor governu mos kontribui iha projeitu loke kampo servisu sesazional sira liu husi governu nia projeitu hari’i no rehabilita infrastruktura sira hanesan loke estrada, eskola, ponte, irigasaun, no seluk tan. Maibe sira ne’e deit la to’o atu kontribui signifikante ba rezolve kazu dezempregu. Timor Leste nia problema bo’ot liu mak Timor Leste seidauk iha investimentu seitor privadu no industria ne’ebe bo’ot hodi absorve idade servisu ho numeru ne’ebe bo’ot. Seitor privadu mak sei rezolve problema dezempregu. Tan ne’e seitor privadu nia kontribuisaun mak tenke haforsa liu tan.

Pelu menus iha faktor bo’ot tolu mak sai kauza investimentu seitor privadu no industria sira seidauk barak iha nasaun ne’e. Primeiru tamba Timor Leste seidauk sai potensia ekonomia ne’ebe bele atrai investor sira kuda investimentu iha ne’e. Timor Leste nia kapasidade kompras (daya beli) ki’ik tamba numeru ema kiak sei barak. Liu pursentu 50 husi populasaun rai ne’e kategoria ba kiak. Seluk tamba kustu produsaun iha nasaun ne’e mos bot tamba ita uza hela osan dolar amerikanu (USD). Investor barak husi nasaun riku sira muda tiha ona sira nia baze investimentu ka industria ba nasaun barak iha Azia no Afrika tamba kustu produsaun iha nasaun sira ne’e minimu. Timor Leste la tama sira nia terjeitu tamba kustu produsaun as.

Faktor segundu tamba Timor Leste nia infrakstruktura hodi suporta investor sira nia aktividade ekonomia iha nasaun ne’e sei menus tebes. Tinan 2012 mak iletrisidade foin stavel iha Timor Leste. Ne’e mos seidauk kobre tritoriu tomak. Lei rai nian mos seidauk promulga hodi halo investor sira laiha serteza kona ba uzuz rai iha ne’e. ponte kais no aeroportu mos seidauk luan hodi susar atu fasilita sasan tama sai ho volume bo’ot. Liliu atu fasilita aktividade exportasaun no inportasaun. Sistema finacial no regulamentu hodi suporta aktividade investimentu nian mos seidauk kompletu. Faktor terseiru mak politika no kampanhe atu atrai investor sira, liliu ba seitor sira ne’ebe iha dadauk potensia ruma hanesan seitor turismu no seitor agrikultura lao neneik liu ka ladun lao diak.
Se ita hakarak rezolve problema dezempregu, Timor Leste tenke iha politika no programa diak atu prepara kondisaun tomak ne’ebe faroravel ba atrai investor sira mai kuda investimentu no suporta seitor privadu rai laran atu halao aktividade ekonomia no industria ne’ebe bele absorve dezempregu sira ho numeru bo’ot. Dalan seluk rezolve dezempregu mak governu rasik tenke investe barak iha seitor edukasaun no agrikultura. Investimentu iha seitor edukasaun fokus barak ba ensinu tekniku husi nivel sekundaria to nivel polititeknika no universidade. Ho nune’e sei rezulta joven sira ne’ebe iha skiil atu halao aktividade ekonomika ruma ne’ebe bele loke kampo servisu ba sira nia an no mos ba ema seluk. Investimentu iha seitor agrikultura mos importante tebes tamba maioria populasaun iha area rurais moris iha vida agrikultura. Rai luan ba aktividade agrikultura mos sei barak.

Ivestimentu seitor agrikultura tenke fokus ba oin sa dezenvolve seitor agrikultura ne’ebe bele dada agrikultor no joven sira, liliu jovens iha area rurais sinti seitor agrikultura iha sira nia fatin bele sai duni aktividade ne’ebe benefisia sira nia moris. Ne’e signifika tenke fokus husi kedas ekipamentus, prosesu, no produsaun to merkadoria. So ho nune’e mak joven sira iha area rurais iha servisu no ne’e katak ita rezolve dadauk problema dezempregu iha area rurais. Urbanizasaun idade servisu sira mai dili no sai dezempregu iha Dili akontese tamba iha area urbana ka rurais ne’eba, laiha ona esperansa ba aktividade hetan rendiomentu ruma.

Papel SEPFOPE

SEPFOPE mak governu nia instituisaun ne’ebe tau matan ba asuntu empregu, formasaun profissional, no trabalhu. SEPFOPE nia programa kunhesidu rezolve problema dezempregu durante ne’e mak projeitu 3 dolar, programa formasaun profissional sira, no programa haruka trabalhador sira ba servisu iha rai liur. Liliu iha Korea Do Sul no ikus atu ba tan Australia. Programa sira ne’e ajuda barak ona rezolve dadauk problema dezempregu balun. Neneik-neneik maibe lao dadauk ba oin. Maibe labele to iha ne’e deit. Defende nafatin programa ne’ebe lao dadauk, dala ruma SEPFOPE durante tinan lima ba oin tenke hanoin ona atu halao mos formasaun ba joven sira iha area rurais iha seitor agrikultura nian. Razaun mak amba seitor agrikultura sai seitor potensia ida atu absorve dezenpregu barak.

Halao formasun iha seitor agrikultura signifika tenke kolabora ka servisu hamutuk ho ministeriu agrikultura, Ministeriu edukasaun, sekretaria estadu dezenvolvimentu lokal no ministeriu estatal iha parte preparasaun ba hari’i municipiu sira. SEPFOPE mos tenke halao ona formasaun ba joven sira iha seitor turismu nian. Ne’e katak tenke servisu hamutuk ho ministeriu turismu. Hanesan seitor agrikultura, seitor turismu mos potensia bot ida atu dezenvolve no kuandu dezenvolve ona sei absorve servisu nain barak iha seitor ne’e. Komesa husi seitor formal to seitor informal sira. SEPFOPE ida agora la hanesan ho SEPFOPE tinan lima liu ba tamba SEPFOPE ida agora orienta mos ba aspeitu politika. Uluk SEFOPE maibe agora SEPFOPE. Letra P ne’e mai husi lia fuan politika. Ne’e katak laos fokus deit ona ba asuntu teknika ka programa sira, maibe hanoin ona kona ba politika ka kebijakan.

Kordenasaun servisu ho instituisaun estadu ka governu seluk ne’e asuntu politika no mos teknika. Parte politika, dala ruma fokus husi SEPFOPE laos deit orienta barak liu deit ba liur hanesan liu husi programa haruka trabalahadores ba korea do sul, maibe orienta ona mos ba rai laran. Formasaun sira iha seitor agrikultura no turismu indika SEPFOPE nia orientasaun fokus mos ba rai laran. Maibe ideias ka politika sira ne’e hotu bele lao kuandu ita hotu laos tau todan tomak asuntu dezempregu ba deit SEPFOPE. Hanesan sita ona iha leten, asuntu dezempregu ne’e multi sektoral no multi dimensional. Ne’e katak instituisaun estadu no governu nian tomak tenke tau prioridade ba asuntu ne’e. Kolaborasuan ho SEPFOPE importante tebes atu rezolve problema dezempregu iha nasaun joven ne’e. Dili, 13 Setembru 2012.

By. Rui Viana
Autor artikel: Militante RENETIL no membru Asosiasaun HAK. Telefone: 77237179. Hela fatin: Fatumeta. Servisu: SEPFOPE. Artikel ne'e hatun iha STL, 17 Setembru 2012.

Serimonia Graduasaun STVJ Bairopite

Chefe Gabinete SEPFOPE Benigno da Cruz hato'o diskurso iha Seremonia Graduasaun Sentru Treinamentu Vokasionál Juventude (STVJ) Bairopite, Dili, 25/01.


Partisipasaun SEPFOPE iha Serimonia Graduasaun Sentru Treinamentu Vokasionál Juventude (STVJ) Bairopite nebe mak hola parte husi Chefe Gabinete Benigno da Cruz, Direktur INDMO Isabel de Lima,  Assessor ba DENAFOP Vinancio Freitas, Representante husi ILO Lynne Butler no hola parte mos husi estudante finalista STVJ tinan 2013 iha fatin sentru STVJ Bairopite, Dili, 25/01.

Lansamentu Permeira Pedra Eskola Recerensia Oeccuse

Secretario Estado Para Politica Formacao Profissional e Empregu (SEPFOPE) akompanha Presidente da Republica Taur Matan Ruak no Ministro Educacao Bendito Freitas tau fatuk permeiro iha Lansamentu Permeira Pedra Eskola Recerensia, Oeccuse, 25/01.

Lei do Trabalho | Lei do Traballu | Undang-Undang Ketenagakerjaan | Labour Code

Sekretariu Estadu konsulta ho PM Xanana Gusmão Antes inagura Ponte tara

Sekretariu Estado SEPFOPE Ilidio Ximenes da Costa konsulta ho PM Xanana Gusmão antes ba iha Sub. Distrito Soibada para inagura ponte hamutuk ho Bispo diocese de Baucau D. Basilio do Nasimento

Terseiro kongresu Timor Leste Press Club


Sekretariu Estadu SEPFOPE Ilidio Ximenes da Costa iha nia discurso, Kolia ba : lei loboral ba jornalista , espesifika jornalista nudar trabalhadoe, Salario minumu ba jornalista sira, fungsaun husi pers, prinsipiu no etika husi liberdade de impresnsa, knar husi jornalista e idea kreativitas husi jornalista sira. E sec. estado SEPFOPE pronto para apoio jornalista sira liu husi formasaun profisional par abele hasae kapasidade jornalista sira

Sekretáriu do Estadu Komunikasaun Sosial (SEKOS), Nelio Isaac promote, tinan 2013 ne’e SEKOS sei fó atensaun maka’as ba Komunikasaun Sosial (KS), atu nune’e bele dezenvolve diak liu tan media iha Timor-Leste.
    “Tinan ida ne’e Governu sei fó atensaun ba KS,” esplika SEKOS Nelio Isaac, liu husi Kongresu Pers Club bad ala III, Sabdu (19/01) iha Xanana Sport Centre, Bairu Grilus Dili.
     Kongresu ne’e partisipa husi Jornalista media nasional sira maka existi iha Timor Leste hanesan Jornalista Jornal Nacional Diário (JND). Radio Televisaun Timor Leste (RTTL), Timor Post, Suara Timor Lorosae, Business Timor, Timoroman, Dili weekly no seluk tan.
     SEKOS Nelio Isaac, dehan, TLPC sai parseiru diak ida iha vida Komunikasaun Sosial ba nasaun ida ne’e, tanba ne’e nudar membru Governu ne’ebé mak tutela ba area ida ne’e sei la haluha fó tulun oinsa media bele lao ba oin.
    “Iha V Governu Konstitusional suksesu bo’ot atu kontinua halo parseiru ho komunikasaun social sira hotu,” katak Nelio Isaac.
     Parte seluk, Sekretáriu do estado para polítika Formasaun Profisional no Empregu (SEPFOPE), Ilidio Ximenes hateten, SEPFOPE pronto ajuda TLPC iha parte formasaun.
    “SEPFOPE nia kna’ar ne’e iha ne’ebé, SEPFOPE nia kna’ar sei koalia kona ba profisionalismu, koalia kona ba formasaun, SEPFOPE pronto ajuda Press Club.”Promete Ilidio Ximenes. DÍARIO

Bispo D. Basilio do Nasimento fo bensa ba ponte Tara Soibada


Bispo Diocese de Baucau D. Basilio do Nasimento hamutuk ho Sekretariu Estadu koko kedas ponte tara iha Soibada e komunidade sira sente haksolok tebes tamba ponte ne'e bele ajuda fasilita sira wainhira mota boot mai.

Sekretariu Estadu Polítika Formasaun Profisionál Empregu (SEPFOPE) Ilídio Ximenes no Bispu Dioseze Baucau,Loron Domingu (20/01) Inagura ponte tara Sahe “Jembatan Gantun” iha Sub-distritu Soibada,Distritu-Manututu.
            Molok ponte Sahe atu hari hetan apoiu material husi doadores Austrália,maun de obra no materiál ba kontrusaun apoiu mós husi Ministériu Obras Públiku(MOP) hodi oferese loke dalan ba too ponte tara sahe ho montante orsamentu 10 mill ital. Tuir SEPFOPE ) Ilídio Ximenes hateten, kona ba konstrusaun ba ponte Tara iha aldeia rua Boamalus Hun no Dau Lorok iha Sub-distrito Soibada. Iha monento sedauk iha ponte tara komunidade aldeia rua ne’e susar tebes atu hakat ba iha Soibada Vila iha tempu udan no komunidade mós susar tebes atu lori produto local ba iha merkadu Soibada. Iha Inagurasaun ba ponte tara ne’e,kominudade suku Manlala no suku Leo hat  bele asesu no lori produtu Lokál liu husi ponte tara sira mós sei la triste bainhira iha tempo udan tanba iha ona ponte tera ne’ebé hoo nia luan 1,8 no ninia naruk 120.
            Ba kontrusaun Ponte Tara ne’ebé hetan tulun husi ONG Internasionál husi Austrália liu husi Amu Basílio hodi halo konstrusaun ponte tara. SEPFOPE apoiu liu husi maun de Obras ba ferik Katuas no Joven ne’ebé lalin fatuk hodi halo kontrusaun ponte tara no loke mós dalan foun hamutuk ema na’in atus ida neen(106).
            Tuir planu SEPFOPE sei kria manutensaun liu husi hadi’a bee dalan iha ponte tara hodi bele halo manutensaun  di’ak liu tan atu nune’e komunidade bele uza hoo di’ak.
            Fatin hanesan amu Bispu Dioseze Baucau hateten, hotu-hotu konkorda tenke hadi’a Kondisaun, karik ladi’ak  konserteza dezenvolvimentu la la’o.Ne’e duni, importante ba rai doben Timor-Leste tenki iha dezenvolvimento.la’os atu halo buat hotu-hotu dala ida .Mais, pelemenus iha fatin ida tenki identifika  no ohin loron ita hare iha  tempo udan lurón- lurón hotu-hotu nakonu ho tahu halo populasaun book an la di’ak no sirkulasaun mós difisil tamba atu lori produtu local ba fa’an la iha tranporte.
            Maske ukun na’in sira halo ona buat barak.  Tamba povo fó fiar ba sira tinan-tinan saida mak nasaun presiza no povo presiza atu halo di’ak liu tan. Tan  ne’e,tenke tau atensaun liu ba Estrada.Nune’e mós Sub-administradór informa mós katak, durante iha ukopasaun Indonézia mota Sahe la iha ponte no tinan 10 nia laran Timor-Leste hetan ukun rasik an mós ota Sahe sedauk halo. Entaun sai preokupasaun boot ba komunidade aldeia Malus hun husi suco leo haat no aldeia Dau lorok husi suku Manlala ne’ebé ho total populasaun kuaze 700 no uma kain 160 sai Vítima ba mota Sahe bainhira udan boot mota sempre fó ameasa ba sira no la bele lori produtu lokál ba iha merkadu Soibada.
            Iha tinan 2012 fulan Marsu Mota Sahe hahú halo Ponte Tara “Jembatan Gantun” ne’ebé hetan suporta fundus husi ajénsia Internasionál Austrália no SEPFOPE inklui mós komunidade sira rasik mak halo too ramata.
Nu’udar komunidade Lorenso Quintaõn sente kontente ba Ponte Tara  ne’ebé Inagura tanba iha tempu udan tun sir abele utilize Ponte Tara ne’e hodi bele lori produtu local ba too iha merkadu Soibada. Tempo Semanal

SEPFOPE Planeia Loke Sentru Treinamentu Komunidade


Sekretariu Estadu Politika Formasaun Profisional Empregu (SEPFOPE) planeia ona atu loke sentru treinamentu komunitaria iha nivel suku.

SEPFOPE Ilidio Ximenes hatete, iha tinan ida ne´e iha ona planu atu loke sentru treinamentu iha nivel suku tamba durante ne´e loke de´it iha nivel Distritu no sub-Distritu.

“Ami iha ona planu atu loke sentru treinamentu a nivel suku hodi bele dejenvolve mos juventude nia kapasidade iha suku laran,” hatete Ilidio ba jornalista sira iha kaikoli horseik.

Objektivu mak hodi desentraliza sentru formasaun no desentraliza sistema de servisu iha ida-idak nia suku duke mai hotu iha sidade Dili.

“Ami nia planu ne´e ho nia objektivu atu desentraliza servisu iha nivel suku  duke sentraliza deit iha Dili,” hatete Ilidio.

Nia hatutan, sira hamosu planu ne´e tamba durante ne´e sentru treinamentu sira sentraliza hotu iha kapital Dili no iha deit Distritu no sub-Distritu. Jornal Independente

Funsionáriu SEPFOPE 20 Simu Motorizadas

DILI - Sekretariu Estadu Politika Formasaun Profisional Empregu (SEPFOPE) entrega motorizadas 20 ba funsionáriu husi rejiau 5 ho objetivu atu funsionáriu sir abele halao sira nia servisu ho di’ak liu.
            Motorizada 20 ne’e komposto husi motorizadas 15 ho marka Supra X no 5 ho marka Megapro. Total orsamentu ba motorizadas hirak ne’e hamutuk U$ 36,175.00. motorizadas hirak ne’e sei entrega ba rejiaun 5 ho ninia diresaun maka, GSE, GDG, Finanҫas, IGT, DNAFOP, Aprozionamentu, SACNT, L.M.I, Logistika no Reginal.
            Sekretariu Estadu Politika Formasaun Profisional Empregu (SEPFOPE), Ilidio Ximenes da Costa hodi intrega motorizadas hirak ne’e husu atu funsionáriu sira tenke halo kontrolasaun di’ak ba motorizadas hirak ne’e para labele ohin simu aban a’at kedas.
            “Ha’u ba imi sira ne’ebe simu ona motor ne’e ida-idak tenki kontrola ekipamentus ne’ebe maka iha atu nune’e bele halo pouvansa ba ita nia manutensaun,”Ilidio ddehan ba jornalista sira iha caicoli- Dili,Kinta (17/01).
            Nia mós husu atu fasilidade ne’ebe governu sosa tenke uza duni ba halao servisu ho di’ak hodi servi povu sira no laos ba tula fali familia ou namorada no namoradu.
            Nia afirma, iha fulan tolu ou fulan ne’en ne’e nia laran sei halo mos inspesaun ba motorizada no kareta ne’ebe ema troka fali sapa Governu  nian hodi tau fali sapa privadu.
            Iha fatin hanesan, funsionáriu dirasaun nasional relasaun traballu, Roja Maria Lobato hateten, nia parte kontenti tebes ho fasilidade ne’ebe maka governu fo ba nia atu bele halao servisu di’ak liu tan.
            “Ha’u kontenti tebes tamba bele simu ona fasilidade ne’ebe governu fo atu fasilita hau nia servisu bele lao di’ak liu tan konaba prevensaun disputas laborais  nian,” Roja dehan. Timor Post

Sekretariu Estadu Entrega 20 motorizadas ba Diresaun Nasional no Regional


Sekretariu Estadu SEPFOPE Ilidio Ximenes da Costa Entrega motorizadas hamutuk 20 ba iha Diresaun Nasional iha SEPFOPE hanesan GSE, IGT, DNRT, DNAF, Gabinete DG, no Regional SEPFOPE iha Distrito 5 ( Baucau, Same, Ermera, Oecussi, Manufahi e Bobonaro) e total motorizada nebe fahe husi Sekretariu Estadu Sepfope hamutuk 20 motorizada. Kinta, 17 Janeiru 2013

Program Auto Emprego e liu husi program SEPFOPE ajuda ona kliente hamutuk 300 pessoal iha Suco TaibocoAktividades kuda Forkeli iha suco Naimeco hanesan program auto emprego e liu husi program SEPFOPE ajuda ona kliente hamutuk 300 pessoal iha Suco Taiboco, SuniUfe, Naimeco, Bobocasse, Bobometa, Usitasae, e Lelaufu e area kuda Forkeli hamutuk 10 hektar ona e komunidade iha suco 7 hetan problem boot tamba estrago husi ulat kiik e ne'e bele fo impakto bo'ot forkeli nebe foin kuda husi kliente sira

Orcamento Geral do Estado para 2013 iha Komisaun E


Sekretaariu Estadu SEPFOPE hamutuk ho Dirasaun Nasional iha SEPFOPE halo Apreciasaun Inicila da PPL no 2/III - Orcamento Geral do Estado para 2013 iha Komisaun E. Sekretariu Estado SEPFOPE apresenta mos asesora Timor ona Nain 2 iha Komisaun E

Komisaun D Husu SEPFOPE Sosializa Lei TrabalhadoresKomisaun D Parlamentu Nasional ne’ebe trata asuntu Ekonomia no Dezemvolvimentu, husu ba Sekretáriu Estadu Polítika Formasaun Profesional no Empregu (SEPFOPE) atu sosializa lei trabalhadores iha Kompañia nain sira iha Timor-Leste, nune’e labele prejudika trabalhadores.

Tuir prezidente Komisaun D, Jacinta Abu Cau Pereira, katak, atu efisiente liu, SEPFOPE atu sosializa informasaun iha fatin hot-hotu tenki foka liu ba emprezariu sira ne’ebe servisu ba trabalhadores sira.

“SEPFOPE atu sosializa informasaun sobre lei ba trabalhadores sira iha fatin hot-hotu tanba iha semana kotuk liu ba ita nia trabalhador mai hato’o informasaun sobre hahalok husi nia patraun katak nia husu lisensa loron tolu tanba oan moras maibe hafoin nia tama fali husi patraun ninian haruka nia tenke sai husi serbisu,” informa Prezidente Komisaun D, Jacinta Abu Cau Pereira liu husi Plenaria, segunda (17/12) iha parlamentu Nasional.

Prezidente Komisaun D ne’e mos hatutan liu tan katak, nia sente Patraun ne’e seidauk hatene kona ba informasaun lei trabalhadores ne’ebe estabelese tiha ona iha nasaun soberanu ida ne’e. DÍARIO

Teknisi SEPFOPE menerima perlengkapan kerja

Petugas dari logistik membagikan dan mendata perlengkapan-perlengkapan untuk para Teknisi Programma Empregu Rural (PER) di kantor SEPFOPE. 

Para Teknisi Programma Empregu Rural (PER) SEPFOPE menerima material untuk kebutuhan kerja dan tugas di lapangan dalam rangka menciptakan kerja profesional

PENGUMUMANDIBERITAHUKAN KEPADA PESERTA KURSUS BAHASA KOREA YANG SUDAH TERDAFTAR DI SEPFOPE – EMPREGO, SUDAH BISA IKUT KURSUS DI EX-UNIMAR DILI, TIMOR LESTE. TERIMA KASIH BANYAK ATAS PERTHATIANNYA.

Untuk Informasi hubungi : +670 7747 4035
Valencio Anes de Jesus

AVISU

FO HATENE BA APLIKANTES KURSU LIAN KOREA, NEBE REGISTO ONA IHA SEPFOPE – EMPREGO BELE BA TUIR KURSU IHA EX-UNIMAR, DILI, TIMOR-LESTE. BA ITA BOOT SIRA NIAN ATENSAUN OBRIGADO WAIN.

 
Informasaun klaru bele kontaktu : +670 7747 4035
Valencio Anes de Jesus
Coordinador Unidade Emprego Rai Liur

Ro halo husi Estudante Eskola Secundaria Santo Antonio Oeccuse

Inagurasaun Be Ro nebe halo husi Estudante Eskola Secundaria Santo Antonio Oeccuse, Sesta, (11/01) Foto : ESPESIAL


SEPFOPE ho PESCAS koko ro iha Oecusse


Comunidade Estudante iha Oecusse halibur hamutuk iha tasi ibun atu hare ro sira nebe sira halo koko husi Sekretáriu Estadu Ilídio Ximenes (SEPFOPE) ho Sekretáriu Estadu Rafael Goncalves (PESCAS), Oecusse, Sesta, (11/01) Foto : ESPESIAL

Grafiku Trabalhadores ho Areia Serbisu iha Koréa do SulDadus update husi SEPFOPE husi 2007 to 2012
Dadus Update SEPFOPE husi 2007-2012 konaba actividadades :
1. Kliente sira buka emprego iha SEPFOPE
2. Hetan Empregu Tuir Nivel Edukasaun
3. Hetan Empregu Tuir Tuir Grupu Idade
4. Hetan Formasaun Tuir Jeneru
5. Buka Empregu iha Tinan 2012

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...