Sekretariu Estadu Entrega 20 motorizadas ba Diresaun Nasional no Regional


Sekretariu Estadu SEPFOPE Ilidio Ximenes da Costa Entrega motorizadas hamutuk 20 ba iha Diresaun Nasional iha SEPFOPE hanesan GSE, IGT, DNRT, DNAF, Gabinete DG, no Regional SEPFOPE iha Distrito 5 ( Baucau, Same, Ermera, Oecussi, Manufahi e Bobonaro) e total motorizada nebe fahe husi Sekretariu Estadu Sepfope hamutuk 20 motorizada. Kinta, 17 Janeiru 2013

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...