SEPFOPE Planeia Loke Sentru Treinamentu Komunidade


Sekretariu Estadu Politika Formasaun Profisional Empregu (SEPFOPE) planeia ona atu loke sentru treinamentu komunitaria iha nivel suku.

SEPFOPE Ilidio Ximenes hatete, iha tinan ida ne´e iha ona planu atu loke sentru treinamentu iha nivel suku tamba durante ne´e loke de´it iha nivel Distritu no sub-Distritu.

“Ami iha ona planu atu loke sentru treinamentu a nivel suku hodi bele dejenvolve mos juventude nia kapasidade iha suku laran,” hatete Ilidio ba jornalista sira iha kaikoli horseik.

Objektivu mak hodi desentraliza sentru formasaun no desentraliza sistema de servisu iha ida-idak nia suku duke mai hotu iha sidade Dili.

“Ami nia planu ne´e ho nia objektivu atu desentraliza servisu iha nivel suku  duke sentraliza deit iha Dili,” hatete Ilidio.

Nia hatutan, sira hamosu planu ne´e tamba durante ne´e sentru treinamentu sira sentraliza hotu iha kapital Dili no iha deit Distritu no sub-Distritu. Jornal Independente

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...