KUALIDADE FATUK NO TIZOLU BA KONSTRUSAUN UMAE’E MAK TIPU KONTRUKSAN UMA NE’EBE HALO UZA ATERIAL NO KONTRUKSAUN DIFERENTE

REKURSU-  Naturais ne’ebe maka Timor iha, hanesan fatuk natureza, rai mean no rai mutin sai hanesan material ne’ebe maka ita nia beiala sira utiliza hodi halo konstrusaun uma. Buat ne’ebe haluha ona, ohin loron komesa ita uja fila fali hodi halo tuir buat ne’ebe ita nia beiala sira halo Tanba hare ba ninia kualidade ne’ebe di’ak uza durante tempu ne’eb naruk no iha realidade ne’ebe ita hare, uma balun ne’ebe iha tempu beiala sira halo to agora sei hamarik metin.

Realidade mak it abele hare iha fatin barak, uma ne’ebe avobeiala sira hari iha tempu Portugues tama Timor –Leste iha tinan 500 liu ba to agora ninia kualidade fiziku sei kontinua hamarik metin nafatin.

Historia Susesu kompanhia nebé hetan obra husi SEPFOPEDirektur Kompania Epipare always Unipessoal lda, Jose Soares moris iha Atauro loron 15 de Outubro 1974, oan husi Faustino Soares no Julia Soares, nebe mak oan daruak husi maun alin nain ha’at, molok sai nudar direktur kompania profisaun uluk mos hanesan fundador ONG OTL (Oportunidade Timor Leste), Laen husi Abinda Pessoa uluk mos nudar Direktur ONG fundasaun SIAO, nebe mak sai nudar parseiro ba Ministerio Edukasaun hodi hari’i escola pre-primaria tolu (3) iha Aldeia Baruana, Iliknamo, no daton suku Biqueli, Sub Distrito Atauro. Hafoin halao profisaun nudar activista iha ONG no iha tinan 2011 aman husi oan nain ida ne’ e deside hari’i kompania ho naran epiparia always unipessoal lda ho objectivu hakarak atu sai autor ba desenvolvimentu iha rai doben Atauro no Nasaun doben ida ne’e.

SEPFOPE Loke Expozisaun Professional no Feira Emprego 2015 iha Municipiu Baucau

Baucau- Sekretariu Estadu ba Politika Formasaun professional no Emprego( SEPFOPE) Ilidio Ximenes da Costa Akompnha husi ReprezentanteAdministrador Municipiu Baucau no  Diretor Regional Educasaun Bauca, Komandante PNTL/FDTL,Reprezentante Veteranus. Loke Ofisialmente Expozisaun Kareira Professional no feira Empregu iha Municipiu Baucau. 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...