ILO Oferese Kareta 8 Ba SEPFOPE Foun 2 Uzadu 6

deswindo
Reprezentante husi ILO/AUSAID Intrega Documentus ba 
Reprezentate SEPFOPE, Sekretariu Estado Konselhos Ministru.

DILI : Internasional  Labour  Organization (AUSAID/ILO), oferese kareta ho modelu parado 7 no  Hilux  1, No ekipamentus seluk hanesa: Komputador,Laptop,Makina foto copia,no Printer. ba Governo Timor-leste, Liu Husi  Sekretaria  Estado Politika Formasaun  Profesional  Emprego (SEPFOPE).

Roberto Pess nudar Reprezentante ILO hatete, ILO serbisu desde tinan 2015  hamutuk ho SEPFOPE no loron ida ohin  parte rua ne’e halo hand over  ekipamentus hotu konaba projetu ida naran web ho tes.

Formandu 20 tuir Kursu Konstrusaun Elektrisidade

Xefi Gabinete SEPFOPE Hato’o Diskursu iha 
sentru formasaun Senai Becora, kona ba 
sertifidau nivel III iha area elektridade ne’e 
hanesan seremonia  abertura ida foin 
primeira ves iha Timor_ Leste, maibe  kursu 
ne’e hetan apoiu masimu husi ADB sira.
Dili- formandu  nain 20, feto 8 mane 12  ne’ebe mak oras ne’e dadauk tuir  kursu  formasaun profisional sertifikadu nivel III iha area kontrusaun Elektridade.
 Xefi Gabineti SEPFOPE Begnino da Cruz,hateten iha sentru formasaun Senai Becora katak,kona ba sertifidau nivel III iha area elektridade ne’e hanesan seremonia  abertura ida foin primeira ves iha Timor_ Leste, maibe  kursu ne’e hetan apoiu masimu husi ADB sira.
“ Abertura ida  ne’e partisipante hamutuk  ema nain 20 nebe’e mak atu tur formasaun durante fulan 5 nian laran, iha sertifikadu iha  nivel III  ne’e iha  area Elektrisidade, tanba sira  uluk mai tuir kursu  nivel I no nivel 2 sira  ne’e mak kontinua fali ba nivel III nian,” dehan Xefi gabineti 

SEPFOPE Hala’o Konsulta Publika Esbosu, Lei Saude, Higenia, no Seguranca

Xefi Gabinete SEPFOPE Benigno da Cruz, ne’ebe mak representante 
Sekretariu Estadu SEPFOPE, Ilidio Ximenes da Costa. Hala’o Abertura ba 
Seremonia Konsultasaun Publiku kona ba Lei Saude Higinia no Seguranca.


Tibar- Sekretariu Estadu ba  Politika Formasaun Professional  no Empregu(SEPFOPE), liu husi inspesaun Jeral Trabalho (IGT) no departamento Juridiku nia hala’o konsultasaun públiku kona ba esbosu lei saude higinia, no seguransa nian iha servisu fatin. Cerimonia konsultasaun públiku ne’e abertura husi Xefi Gabinete SEPFOPE Benigno da Cruz, ne’ebe mak representante Sekretariu Estadu SEPFOPE, Ilidio Ximenes da Costa.

Formatu nebe kona ba reembolsu osan atu hetan tratamentu asidente seguru nian no taka salariu nian(primeiru nian)

[Formatu numeru 2] <hadia ona iha 2015.5.1.>
Seguru de asidente industria
Formatu nebe kona ba reembolsu osan atu hetan tratamentu asidente seguru nian no taka salariu nian(primeiru nian)
※ iha fatin bainbain nian, Ita bo’ot tenki hakerek hotu, no chek iha fatin hanesan ne’e ☑. 
Pagina frontu)

Matadalan rezistu ba traballador aplikasaun ba iha seguru asidente iha serbisu fatin

○ Saida mak seguru asidente industria?   
- Seguru de asidente sei kobre asidente ba traballadór ne’ebé relevante iha serbisu, no sei kobre mós moras ne’ebé akontese ba traballadór depois liu loron haat sei fó mós tratamentu. Durante halo tratamentu traballadór mós sei hetan saláriu 70% husi saláriu báziku, no bainhira ho traballadór ne’ebé mak lakon vida (mate) traballadór sei hetan osan hosi seguru sosiál Korea nian.  
- Traballadór estranjeiru ne’ebé legal ho mós ilegál iha direitu no bele hetan diretu hanesan mós ema Korea, bainhira rejistu no bele hetan kompensasaun.     


○ Prosedura rejistu no aplikasaun ba traballadór estranjeiru ne’ebé fila ona ba Rain rasik.
- Tama iha pazina elektronik/web site no prenxe formulariu seguru asidente industrial no submete ba iha edifisiu kompitente.  


Konfirma informasaun empregadu nian no traballador iha prosesu investigasaun, ou karik presiza kompleta dokumentu, ne’ebe kazu balun ne’ebe maka tratamentu pendenti hela.
※ Se bainhira halo aplikasaun ba iha reembolsumentu osan saude nian, sei determinan hosi komisaun bazeia ba asidente ne’ebe akontese.
○ Prosedure  

Expozisaun Kareira Importante Ba Estadante

Opening Ceremonial Expozisaun Karirera 2015 DILI
Dili-Sekretaria Estado ba Politika Formasaun Professional no Emprego(SEPFOPE) Liu husi Dirasaun Nasional Emprego(DNE), kada tinan-tinan sempre organiza Expozisaun Kareira Professional no feira Emprego tantu iha Municipiu inklui Capital Dili  rasik. Expozisaun kareira nee halao tiha ona iha Municipiu hotu remata iha Capital Dili ba Tinan 2015.

Mata dalan Aplikasaun ba Traballadór Estranjeiru

○ / Saida mak seguru de asidente industria?

- Seguru de asidente sei kobre asidente ba traballadór ne’ebé relevante iha serbisu, no sei kobre mós moras ne’ebé akontese ba traballadór depois liu loron haat sei fó mós tratamentu. Durante halo tratamentu traballadór mós sei hetan saláriu 70% husi saláriu báziku, no bainhira ho traballadór ne’ebé mak lakon vida (mate) traballadór sei hetan osan hosi seguru sosiál Korea nian.  
- Traballadór estranjeiru ne’ebé legal ho mós ilegál iha diretu no bele hetan diretu hanesan mós ema Korea, bainhira rejistu ona bele hetan kompensasaun.     
- Depois fila ona ba rain rasik/nasaun rasik karik hetan moras ne’ebé mak kauza hosi serbisu, traballadór bele kontaktu Sentru EPS, ou edifísiu Rekursu Umanu Korea iha nasaun refere atu bele rejistu no aplika hodi bele hetan kompensasaun.
○ Prosedura rejistu no aplikasaun ba traballadór estranjeiru ne’ebé fila ona ba Rain rasik.
- Traballadór estranjeiru depois hetan esplikasaun hosi sentru EPS Serbisu Rekursu Umanu Korea nian relasiona ho seguru asidente, traballadór sei prienxe formatu ba reembolsu osan asidente seguru nian no sei submete mai iha Kooperativa Trabalho Korea nian.  
- Kooperativa trabalho Korea nian sei foti desizaun tuir no bazeia ba iha serbisu investigasaun asidente no tuir deskrisaun nian.
Instrusaun ba Aplikasaun reembolsu osan asidente seguru nian.

① Data Kontratu • total oras serbisu kada semana • • oras serbisu, 
② oras deskansa • oras han • 
③ tuir divizaun (kompana, responsavel, oras serbisu) 
④ savi • todan, 
⑤ rekord saúde • rekord akontesimentu asidente, 
⑥ ezersísiu kazuál no gosta/hobi, 
⑦ hemu no fuma, 
⑧ serbisu (kada oras), 
⑨ hanoin hosi inspetór, inspetór ou kauza ne’ebé iha, 
⑩ informasaun hosi sasin, ⑪ kauza ne’ebé hetan hosi fasilidade saúde, 
⑫ akontesimentu ne’ebé hanesan, estatutu moras, 
⑬ tenke submete no fó Informasaun detalla kona ba faktu simu saláriu durante períodu tratamentu bainhira la serbisu hosi empregadu/patraun.   

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...