Formatu nebe kona ba reembolsu osan atu hetan tratamentu asidente seguru nian no taka salariu nian(primeiru nian)

[Formatu numeru 2] <hadia ona iha 2015.5.1.>
Seguru de asidente industria
Formatu nebe kona ba reembolsu osan atu hetan tratamentu asidente seguru nian no taka salariu nian(primeiru nian)
※ iha fatin bainbain nian, Ita bo’ot tenki hakerek hotu, no chek iha fatin hanesan ne’e ☑. 
Pagina frontu)Numeru registasaun
Data
Ida ne’e presiza tempu loron 7 atu prosesu


Ema nebe hetan asi-
dente
Naran(ita nia sertifikadu nian, uza letra bo’ot)
Numeru Registasaun Estranjeiru nian
Hela fatin :
TP:
Numeru kontaktu selruk:
Data nebe hetan asidente
Minutu    Tuku      Loron      Fulan     Tinan
E-mail
Data ne’ebe komesa servisu:
Loron     Fulan     Tinan
Nasionalidade
Tipu nebe Ita bo’ot nia servisu
Horas nebe tama iha servisu:
Horas nebe sai hosi servisu:
Horas nebe komesa no loke servisu:
Posisaun: □ Loron-loron □ Temporariu □ Diaridu
Status servisu: □Regular □Irregular
Ligasaun ho ema nebe iha seguru de asidente industria
□Empregadu/patraun □Sub-Empreiteiro □Maluk iha servisu hanesan □Kaben □Inan-aman □Oan □Maun-bin-alin
□Relasaun ka seluk tan(  )  □ La iha
------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ ]
Trata-
mentu

medi-
kal
Divisaun aplikasaun □ Reembolsu osan atu hetan tratamentu asidente seguru nian primeiru □Atu hetan tratamentu fali □Atu muda ba fasilidade seluk
□Atu ba ospital seluk tan □Koniosis
※ Se ita bo’ot halo aplikasaun kona ba reembolsu ne’e premeiru ka halo fali, tenki hare no hakerek iha pagina kotuk mos.
Servisu fatin nia
Numeru jestaun
-
(Numeru nebe loke servisu nian:  )
Razaun asidente no situasaun nebe mosu asidente

① Kona ba asidente ida ne’e, uluk ita bo’ot fo’o hatene ona ba kantor governo nian tanba hemu alkoholl ka uza kareta ho hemu alcohol?
□ Sim □ Lae
② Kona ba asidente ida ne’e, uluk ita bo’ot fo hatene ona asidente ne’e ba fatin emerjensia?
□ Sim □ Lae
③ Kona ba asidente ida ne’e, uluk ita bo’ot fo hatene ona asidente ne’e ba fatin polisia?
□ Sim □ Lae
※ Se ita bo’ot hakerek sala la hanesan faktu atu hetan reembolsu osan depois hetan osan, ita bo’ot hetan kastigu konforme 「Lei kona ba reembolsu no seguru de asidente industria」 Artigo 84. Entaun, tenki hakerek faktu lo-lo’os ho lia lo’os
※ Oinsa atu hakerek: Ita bo’ot tenki hakerek buat nebe Iha laran lo-loos, hanesan ne’nebe(Fatin nebe lo’os), atu halo saida(objetivu sevisu), uza ekipamentu no material saida, tanba saida mak asidente akontese(ita nia hahalok), tanba saida mak ita bo’ot hetan moras no kanek hosi asidente.
Se iha ema nebe hare asidente ne’e: Naran                    Numeru kontaktu          Relasaun ho ema nebe hetan asidente
Se iha malfeitor(ema nebe halo asidente): Naran                    Numeru kontaktu          Relasaun ho ema nebe hetan asidente
Fasilidade medikal nebe antes hetan tratamentu iha fasilidade agora nian depois de asidente akontese
Fasilidade nia naran:                                       Enderesu:
Fasilidade nia naran:                                       Enderesu:
Razaun nebe hetan tratamentu fali
Razaun
□Hasai ekipamentu nebe para halo isin metin  □Sintoma aat liu tan □Fisioterapia
□Presiza operasaun no deskansa hosi sintoma aat liu tan □Tratamentu para hatais limo artificial □Seluk
Se presiza operasaun,
Parte operasaun:              data operasaun nia orario: Loron   Fulan   TinanHau revista ona katak faktu iha leten ne’e kona ba seguru de asidente industria no taka salariu mak lo’os no claru.
Loron      Fulan      Tinan
Servisu fatin nia naran                                      ☎
Enderesu:
Empregadu/patraun                                                 (Asinatura)
Hau aplika ida ne’e hanesan iha leten
                                 Loron    Fulan    Tinan

Ema nebe husu    (Asinatura)
Reprezentante (Asinatura)
kona ba ema nebe mate ona no asidente nebe hapara servisu loron 3 liu tan, ita bo’ot tenki haruka questionario industria nian ba eskritoriu trabalador governo lokal nian iha fulan ida laran.
Se ita bo’ot la bele hetan empregadu/patraun nia asina, bele haruka formatu ida ne’e la ho asina ne’e. Depois iha kazu hanesan ne’e, governo Korea(‘Korea Workers’ Compensation & Welfare Service’) mak maneja format ida ne’e konforme 「Lei kona ba reembolsu no seguru de asidente industria」 Artigo 20 Clause 3.  Governo sira seil haruka ita nia patraun kirim opiniaun kona ba ida ne’e.
※ Se ema nebe husu mak hili reprezentante, reprezentate tenki haruka 「deklarasaun nebe hili reprezentante」 ba governo Korea(.


[Ita bo’ot bele hakerek informasaun kona ba husu taka salario hosi asidente no kompensasaun seluk iha pagina kotuk.]


(Pagina Kotuk)
※ Dokumentus atu aplika reembolsumentu hosi asidente ※
1. Opiniaun ezame medikal primeiru nian(tratamento primeiru nian) ida.
2. Dokumentu kopia ida ka enunsiadu kopia ida hosi ema nebe ligasaun ho asidente iha polisia ka nebe hare asidente, atu chek resaun nebe asidente akontese.
3. Se ita bo’ot simu reembolsu ka kompensasaun iha bazeia ba 「Lei ba ema」 ka lei seluk, deopis se patraun ka ema seluk fo’o osan ka sasa’an hanesan kompensasaun, ita bo’ot tenki prepara dokumentu nebe bele revista hetan kompensasaun sira ne’e.(desisaun ka akordu)
Taka

Sala-
riu

hosi

asid-
ente
Periodu nebe husu taka salariu hosi asidente
.    .    .    ~     .    .    .
Banku nia naran no numeru konta atu hetan reembolsu
Naran banku:              Numeru konta:          (Konta nain nia naran:             )
<Asuntu kona ba ema nebe hetan asidente tenki chek >
①Ita bo’ot simu salariu ona kona ba periodu nebe husu taka salairu?  1.Sim( ) 2.Lae( )
②Ita bo’ot hetan servisu ona durante husu taka salariu?  1.Sim ( ) 2.Lae ( )
③Ita bo’ot hakarak halo aplikasaun kona ba fo’o taka salariu otomatis?  1.SIm( ) 2.Lae( )
※ assuntos a serem aten- didos kuandu hakerek ※
1. Hetan servisudehan katak mai fali iha servisu fatin ou lae ba fali fatin seluk, no mos komesa negosio (bisnis) privadu ka sai estudante.
2. Durante husu taka salariu, se ita bo’ot la hetan servisu tanba iha kadeia ka iha nasaun seluk, ita la bele hetan taka salariu.
3. Se ita bo’ot simu osan ho bosok ho metodu sala, ita bo’ot tenki fo’o fali osan dobradu ba Korea Worker’s Compensation & Welfare Service.
4. La bele simu taka salariu, tan se ita bo’ot simu ona osan hosi patraun.
※ Patraun bele husu taka salariu substitute nian ba Korea Worker’s Compensation & Welfare Service, envelope dokumentus nebe bele prova faktu nebe fo’o osan hanesan taka salariu ba ema
5. Fo’o taka salariu otomatis dehan katak sistema nebe fo’o taka salariu otomatis ba ita nebe baixa ho husu dala ida.
6. Se ami senti difisil kuandu sura salariu mediu iha period nebe hotu servisu kona ba format husu taka salariu nian, ami sei fo’o uluk salariu minimu nudar taka salariu kada loron ida nian atu proteje ema nebe hetan asidente nia moris. Depois sura hotu tiha mak fo’o fali tan.
7. Tuir 「Lei kona ba reembolsu no seguru de asidente industria mandatu」Artigu 23, ami aplika ba traballador diaridu katak perdiem mak vezes 0.73. Ida ne’e mak salariu medidu.
※ Dokumentus nebe presiza kuandu husu taka salariu ※
1. Surat tahan ka nota ita nia salariu nian nebe iha fulan 4 nian hotu, inclui fulan nebe akontese asidente (Maibe, se simu bonus ona, ami presiza nota salariu fulan 12 nian.
2. Se ita bo’ot mak traballador diaridu, favor ida prepara dokumentus nebe bele prova ita nia servisu, perdiem no akordu traballador nian.
Reem
bolsu seluk
① Ita bo’ot simu kompensasaun ka reembolsu ona tuir lei no mandate tanba resaun hanesan asidente agora nian? 1.Sim( ) 2.Lae( )
② Istoria nebe uluk simu reembolsu ka kompensasaun ona (Se chek ‘Sim’ iha numeru ①, hakerek)
Data nebe simu
Osan nebe simu
Osan hosi nebe ka hosi see?
Dokumentu nebe envelope1. Akordu 2. Julgamentu(ka desisaun)
3. Nota 4. Seluk
Hau revista ona katak husu taka salariu no reembolsu seluk, seluk tan mak lo’os no klaru, i husu hanesan iha leten.
Ema nebe husu                               (Asinatura)
※ Se staf hosi Korea Worker’s Compensation & Welfare Service husu osan ka sasa’an kuandu husu halo aplikasaun ida ne’e, favor ida fo’o hatene ba
  ami(052-704-7926).
※ Se ema sira simu kompensasaun ho metodu sala no bosok, favor ida fo’o hatene ba ami( 052-704-7474). Depois ami sei fo’o osan mean
premiu ba ita bo’ot.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
K
o
m
u
m
Aban-bainrua mos Ita bo’ot hakarak halo servisu nafatin iha servisu fatin agora nian depois de tratementu hotu? □ Sim □ Lae
Akordu kona ba uza ita bo’ot nia informasaun privadu
objetivo atu uza : Fo’o hatene informasaun no haruka mensajen  ba ita bo’ot, kona ba Korea Worker’s Compensation & Welfare Service nia projetu kona ba seguru de asidente industria.
Informasaun atu uza : Naran, hela fatin, numeru kontaktu, e-mail
Periodu nebe presiza uza : Tinan 5 hosi data nebe konkorda akordu ne’e
▫Direitu nebe nega akordu : Ema nebe husu format ida ne’e bele nega akordu ne’e. Maibe ita bo’ot bele hetan limiti kuandu Korea Worker’s Compensation & Welfare Service fo’o buat ruma.
□Aseita

□La aseita
Naran:


(Asinatura)
※ Halibur informasaun privadu mak la presiza prosesu seluk, tuir 「Lei kona ba reembolsu no seguru de asidente industria」. Depois avizu kona ba desisaun osan nebe seguru de asidente industira nian tuir 「Lei kona ba reembolsu no seguru de asidente industria」 Artigo 36 no lei ne’e nia mandate Artigo 21 mak fo’o ba ita bo’ot, la iha ligasaun ho akordu ida ne’e.
<Akordu kona ba husu reembolsu osan atu hetan tratamentu no taka salariu, lori ita bo’ot nia naran >
Hau konkorda katak fasilidade seguru de asidente idustria mak husu reembolsu osan atu hetan tratamentu no taka salariu, lori hau nia naran, depois haruka husu ne’e ba Korea Worker’s Compensation & Welfare Service(inclui homepage(total.kcomwel.or.kr) mos.
Ema nebe fo’o fiar(ema nebe husu)
(Asinatura)
Ema nebe hetan fiar(fasilidade medikal)
(Tau karumbu)
Visto pelo Chefi lokal hosi Korea Worker’s Compensation & Welfare Service


(210mm×297mm, 백상지 80g/㎡)


[Formatu numeru 3]
※ Fasilidade medikal sira la bele hakerek iha lina grosu laran                                                                        (Pagina frontu)
Formatu opiniaun kona ba reembolsu no seguru de asidente industria
(□Reembolsu osan atu hetan tratamentu asidente seguru nian primeiru □Reembolsu atu hetan tratamentu fali □Atu muda ba fasilidade seluk □Atu ba ospital seluk tan □Koniosis)

① Naran(lian Ingles)
② Numeru Registasaun Estranjeiru nian
③ Data nebe hetan asidente


Loron    Fulan    Tinan
④ Data nebe komesa tratamentu depois de asidente
(   :   ) Loron   Fulan   Tinan
󰏚 Ospital agora nian 󰏚 Fasilidade medikal seluk
⑤ Data premeiru nebe to’o iha Ospital ne’e
(   :   ) Loron   Fulan   Tinan
⑥ Metodu nebe visita Ospital
□Lao □Ambulansia □Kareta(La ambulansia) □Seluk(        )
⑦ Razaun asidente ema nebe hetan ne’e hakerek iha fasilidade medikal(Se reembolsu atu hetan tratamentu fali, hakerek Razaun no naran moras.)

⑧ Sintoma primeru hosi asidente
(hosi pasienti nia expressaun)
Loron   Fulan   Tinan     (   :   ) Akontese uluk
⑨ Konsciensia iha momentu nebe asidente
(□Iha □La iha)

Sintoma nia konteudu

⑩ Sintoma nebe pasienti apela agora (hosi pasienti nia expressaun)

Opiniaun kompreensivu kona ba status moras
(ezame cientifiku, no seluk tan)
※ Bele uza pagina anexadu, se iha opiniaun espesial

⑫ Chek-up
□X-Ray □CT □MRI □MRA □Angiokardiografi □Bone scan(ruin nian) □PET □Onda ultrasonica □Endoscopiu □Alticulasaun nian □Eletromiograma □Pulmaun nian □Ogranic nian
□Manas infra-vermelyu □Status metal □Psikologiku □Seluk tan(   )
※ Envelope opiniaun principal ka rezultadu
⑬ Moras huun(iha mora hela nian)
Tensaun aas(□Iha □La iha) Aimuruk tensaun nian(□La hemu □hemu dala ruma □hemu regular) Hyperlipidemia(□Iha □La iha) Kona ba moras, familia sira mos iha ka uluk iha ona (□Iha □La iha)
Diabetes(□Iha □La iha) Tratementu diabetes(□La iha □Hemu aimuruk □Insulina) Tuberkulu(□Iha □La iha) Hepatiti(□Iha □La iha)
□Seluk tan(     )
Esperensia nebe hetan tratamentu iha osptal iha ne’e tanba moras hanesan agora nian antes asidente  (□Iha □La iha)
Seluk tan, detalhe
(Data, operasaun nia titulu, parte isin, fasilidade medikal)

⑭ Naran moras no ninia kodigu

Kodigu asidente
Prinsipal/insidental/derivasaun
Kodigu naran moras(bazeia ba KCD)
Naran moras espesifiku(diagnosi nian)
(Kodigu asidente) Hakerek kodigu ketak-ketak konforme asidente, entre ulun(kakutak/ruin/kulit), matan, tilun(laran/liur), oin, kakorok, liman, liman fuan, kotuk, hirus matan, kidan, ain/ain fuan, organ cirkulasaun, organ dada iis, organ digest, sasa’an lulik, nervu, kabun, isin tomak.
(Prinsipal/incidental/derivasaun) Moras principal mak kona ba kodigu naran moras deit, konforme klasifikasaun normal Korea nian kona ba moras sira.
(Kodigu naran moras) Naran diagnosi final tenki uza kodigu iha klasifikasaun normal Korea nian kona ba moras sira laran. Depois kodigu resin(hanesan kodigu V, Y, no Z) mak la bele uza iha seguru de asidente industria.
(Ezemplu sala) Hakerek kodigu nebe la bele tau naran ida deit, la ho kodigu oi-oin. La chek katak naran moras mak hosi estraga ka virus ka seluk seluk tan, depois tau kodigu sala, la tuir klasifikasaun normal Korea nian kona ba moras sira.
 (Pagina Kotuk)
Baixa
Tempu nebe presiza baixa(maizoumenus)
Hosi Loron   Fulan   Tinan    ba Loron   Fulan   Titan (Semana:  )
Razaun
□Operasaun □Disabilidade Konsciente □Ekipamentu para metin □Gesso(Plaster cast) □estabilidade □Proteksaun
□La bele lao  □Seluk tan
Ba Ospital no hare doutor
/
doutora
Tempu nebe presiza ba ospital
Hosi Loron   Fulan   Tinan    ba Loron   Fulan   Titan (Semana:  )
Razaun

Posibilidade
nebe tratament servisu(ida ne’e hanesan bele hetan tratamentu
ho Servisu)
※Tratamentu Servisu dehan katak bele hetan tratamentu ho halo servisu bazeia ba doutor/doutora
󰏚 Bele hetan tratamentu ho halo servisu 󰏚 Bele maibe dala ruma 󰏚 La bele : Bele halo servisu depois de fulan (  )


Ospital
seluk
Fasilidade medikal nia naran nebe hakarak ba:                                Enderesu:                                                            
Resaun nebe ba ospital seluk atu hetan tratamentu:
※ Hakarak muda hosi ospital nebe ita hetan tratamentu hela ba ospital seluk nebe hakarak ba, tanba agora nia ospital do’ok hosi uma no hetan tratamentu profisional.

Tratamentu nebe presiza tan ka ba ospital seluk tan

Moras existenti nebe presiza kura nafatin ho moras agora nian

Nesesidade nebe tratamentu profisional para rehabilitasaun
󰏚 Kunsultasaun psikologoku 󰏚 Tratamentu nebe focus rehabilitasaun* 󰏚 Desizaun aban-bainrua 󰏚 La presiza
(*Ema nebe iha moras dalan ra’an iha kakutak, espinyal, articular nian

<Dokumentus envelope>
1. Rezultadu sira no dadus ezame sira nebe bele chek ita bo’ot nia moras nebe aplika, ida-idak.
2. Foto kór sira kona ba kanek sunu, tesi, tohar, seluk seluk tan.
3. Iha kazu nebe moras mental, rezultadu sira, dadus ezame sira, tratamentu emergensia, surat nebe tratamentu primeiru nian, no seluk seluk tan, atu prova moras nia baze medikal, ida-idak.(ezame neuroimaging(kakutak nian), inspirasaun, electrocardiograma(fuan nian), status mental, psikologiku, tireoidi, no seluk seluk tan)

Hau revista ona katak lifuan no fraze sira nebe hau hakerek mak faktu no klaru iha leten.
Data nebe hakerek   Loron   Fulan   Titan
Enderesu fasilidade saude
Naran fasilidade saude                                                (Asina)
Numeru Sertifikadu Doutor nian:                   
Parte nebe estuda kona ba saude nian:                       
Naran :                            (Asina)
Visto pelo Chefi lokal hosi Korea Worker’s Compensation & Welfare Service

Komentariu hosi doutor/doutora(perguntador)
Loron   Fulan   Tinan   Doutor/doutora          (Asina)

14 comments:

 1. saya sekeluarga mengucapkan terima kasih banyak yang sekian kalinya kepada mbah wirang karna nomor togel singapure yang mbah berikan 4D yaitu..3384..alhamdulillah ternyata tembus lagi ,saya tidak tau harus berbuat apa untuk membalas kebaikan mbah wirang karna beliau sudah banyak membantu kami sekeluarga dengan angka2 ghoibnya dan telah merubah kehidupan saya jauh lebih layak dari pada sebelumnya,berkat mbah wirang kami sudah punya rumah sendiri dan juga punya usaha sendiri , dan sudah punya tabungan di BANK sudah begitu banyak. Peramal lain yang saya mintai angka jitu tidak ada satupun yang tembus malahan saya terlilit hutang yang lumayan cukup banyak,dan Akhirnya saya mendapatkan peramal togel yang asli saya akui kalau mbah wirang memang peramal jitu dan pantas di ajungkan jempol,jika anda ingin merubah nasib anda dengan angka ghoib yang di jamin 100% jebol,hubungi mbah wirang di nomor : 082_346_667_564 jangan di sms soalnya maklum orang tua tak bisa ,angka yang di berikan mbah wirang jangan di ragukan lagi soalnya saya sudah membuktikannya sendiri,angka ghoib yang mbah wirang berikan mulai dari 2d,3d,4d semuanya tembus 100% , sudah 3 kali putaran saya menang Dan tidak pernah meleset , dan hanya mbah wirang yang bisa menjamin 100% kemenangan,sekarang giliran anda membuktikannya sendiri, INI ASLI, BUKAN REKAYASAH !!! ….  Salam succes all

  ReplyDelete
  Replies
  1. kami sekeluarga tak lupa mengucapkan puji syukur kepada ALLAH S,W,T
   dan terima kasih banyak kepada AKI atas nomor togel.nya yang AKI
   berikan 4 angka <<< 7180 >>> alhamdulillah ternyata itu benar2 tembus AKI.
   dan alhamdulillah sekarang saya bisa melunasi semua utan2 saya yang
   ada sama tetangga.dan juga BANK BRI dan bukan hanya itu AKI. insya
   allah saya akan coba untuk membuka usaha sendiri demi mencukupi
   kebutuhan keluarga saya sehari-hari itu semua berkat bantuan AKI..
   sekali lagi makasih banyak ya AKI… bagi saudara yang suka main togel
   yang ingin merubah nasib seperti saya silahkan hubungi AKI SOLEH,,di no (((082-313-336-747)))
   insya allah anda bisa seperti saya…menang togel 475
   juta, wassalam.


   dijamin 100% jebol saya sudah buktikan...sendiri....   Apakah anda termasuk dalam kategori di bawah ini !!!!


   1"Dikejar-kejar hutang

   2"Selaluh kalah dalam bermain togel

   3"Barang berharga anda udah habis terjual Buat judi togel


   4"Anda udah kemana-mana tapi tidak menghasilkan solusi yg tepat


   5"Udah banyak Dukun togel yang kamu tempati minta angka jitunya
   tapi tidak ada satupun yang berhasil..   Solusi yang tepat jangan anda putus asah....AKI SOLEH akan membantu
   anda semua dengan Angka ritwal/GHOIB:
   butuh angka togel 2D 3D 4D SGP / HKG / MALAYSIA / TOTO MAGNUM / dijamin
   100% jebol
   Apabila ada waktu
   silahkan Hub: AKI SOLEH DI NO: (((082-313-336-747)))


   KLIK DISINI 2D-3D-4D-5D-6D-


   DENGAN ANGKA GOIB ,ATAU ANGKA RITUAL// ANGKA MAHLUK HALUS…

   angka;GHOIB: singapur


   angka;GHOIB: hongkong


   angka;GHOIB; malaysia


   angka;GHOIB; toto magnum 4d


   angka"GHOIB; laos…


   angka"GHOIB; macau


   angka"GHOIB; sidney


   angka"GHOIB: vietnam


   ..(`’•.¸(` ‘•. ¸* ¸.•’´)¸.•’´)..
   «´ 082_313_336_747_ ¨`»
   ..(¸. •’´(¸.•’´ * `’•.¸)`’•.¸ )..

   Delete
  2. KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل

   KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل


   KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل

   Delete
  3. Saya mau berbagi cerita kepada teman-teman melalui media internet yang dulunya saya berkerja sebagai tukang ojek yang pendapatan tak seberapa untuk menapkai istri dan ke-2 anak saya, namu suatu hari saya merasa kebingungan karna anak saya kepingin lanjut sekolah dan ingin mencapai cita-cita nya,namu saya berbicara dalam hati apakah anak saya bisah melanjutkan sekolah dan mencapai cita-cita nya sedangkan penghasiln yang aku dapatkan tidak tertentu berapa sehari cuma cukup/paspsan untuk buat makan aja. Dan aku merasa sedih melihrt anak-anak saya yang selalu termenung dia takut kalau putus sekolah, namu suatu hari aku berusaha mencari pinjaman kepada orang namun tak satu pun orang yang mau membantuku karna aku tak punya apa-apa yang bisa diambil sebagai jaminan, aku merasa kebingungan dan aku pasrakan pada yang maha kuasah karna kalau memang sudah takdir dan kehendaknyan pasti anak saya sudah tidak bisah lanjut sekolah lagi, kami terima atas ketidak sanggupan saya sebagai orang tua yang tidak mampu membiayai sekolah anak saya. namu suatu hari aku mengantar seseorang kedesa sebrang di situlah aku mendengar cerita pada teman-teman kalau AKI ARSO bisah membantu orang yang lagi kesusahan, namun saya dulunya tidak percaya dengan yang namanya peramal, tapi saya juga berpikir tidak ada salah aku mencoba, dan aku memikirkan anak saya yang penuh semangat ingin mencapai cita-cita nya, saya coba bergabung dan menjadi member AKI ARSO dan saya menghubungi AKI ARSO di nomor 085295323157 meminta angka jitu/gaib hasil ritual AKI,walau saya harus mencari pinjama uang untuk membayar mahar supaya aku bisa mendapatkan angka gaibnya, alhamdulillah atas pemberian dan bantuan AKI ARSO kami menang togel Rp.375 juta, atas keberasilan aku memenangkan togel semua hutang-hutang aku telah terlunasih. Termasuk uang pinjaman di koprasih, dan anak saya juga sudah bisah lanjut sekolah lagi mudah-mudahan bisah mencapai cita-cita yang selama ini dia impi-impikan dan sekarang kami sekeluarga mau berbagi kepada teman-teman semua jika anda mau merubah nasib seperti saya atau butuh angka jitu/gaib hasil ritual HUB AKI ARSO di 085295323157 atau kunjungi di http://mastertogelterbaru.blogspot.com dijamin 100% tembus dan saya sudah buktikan sendiri, bukan cuma pada saya tapi banyak orang yang berhasil melalui bantuan AKI ARSO, jika anda yakin dengan adanya angka gaib silahkan buktikan.

   Delete
  4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu,saya dari Ibu Solimah sekeluarga mengucapkan banyak terimah kasih kepada MBAH KASURI atas bantuanya kini impian saya selama ini sudah jadi kenyataan dan berkat bantuan MBAH KASURI pula yang telah memberikan angka jitu kepada saya yaitu 4D dan alhamdulillah angka yang diberikan mbah bener-bener tembus. sekali lagi makasih ya MBAH buat angka ritual yang MBAH berikan bener- bener dijamin terbukti tembus sehingga saya bisa menang. Berkat angka gaib hasil meditasi ritual MBAH KASURI saya sudah bisa bangkit dari keterpurukan dan juga udah buka usaha yang dijalankan suamiku. kini kehidupan keluarga saya jauh lebih baik dari sebelumnya,bagi anda yang ingin seperti saya silahkan hubungi MBAH di: 0853 4646 0388 atau silahkan KLIK DISINI ramalan MBAH KASURI memang memiliki ramalan GAIB” yang insy allah dijamin tembus 100%. makasih atas tumpanganya moga tetap jp !!!

   Delete
  5. Saya mau berbagi cerita kepada teman-teman melalui media internet yang dulunya saya berkerja sebagai tukang ojek yang pendapatan tak seberapa untuk menapkai istri dan ke-2 anak saya, namu suatu hari saya merasa kebingungan karna anak saya kepingin lanjut sekolah dan ingin mencapai cita-cita nya,namu saya berbicara dalam hati apakah anak saya bisah melanjutkan sekolah dan mencapai cita-cita nya sedangkan penghasiln yang aku dapatkan tidak tertentu berapa sehari cuma cukup/paspsan untuk buat makan aja. Dan aku merasa sedih melihrt anak-anak saya yang selalu termenung dia takut kalau putus sekolah, namu suatu hari aku berusaha mencari pinjaman kepada orang namun tak satu pun orang yang mau membantuku karna aku tak punya apa-apa yang bisa diambil sebagai jaminan, aku merasa kebingungan dan aku pasrakan pada yang maha kuasah karna kalau memang sudah takdir dan kehendaknyan pasti anak saya sudah tidak bisah lanjut sekolah lagi, kami terima atas ketidak sanggupan saya sebagai orang tua yang tidak mampu membiayai sekolah anak saya. namu suatu hari aku mengantar seseorang kedesa sebrang di situlah aku mendengar cerita pada teman-teman kalau AKI ARSO bisah membantu orang yang lagi kesusahan, namun saya dulunya tidak percaya dengan yang namanya peramal, tapi saya juga berpikir tidak ada salah aku mencoba, dan aku memikirkan anak saya yang penuh semangat ingin mencapai cita-cita nya, saya coba bergabung dan menjadi member AKI ARSO dan saya menghubungi AKI ARSO di nomor 085295323157 meminta angka jitu/gaib hasil ritual AKI,walau saya harus mencari pinjama uang untuk membayar mahar supaya aku bisa mendapatkan angka gaibnya, alhamdulillah atas pemberian dan bantuan AKI ARSO kami menang togel Rp.375 juta, atas keberasilan aku memenangkan togel semua hutang-hutang aku telah terlunasih. Termasuk uang pinjaman di koprasih, dan anak saya juga sudah bisah lanjut sekolah lagi mudah-mudahan bisah mencapai cita-cita yang selama ini dia impi-impikan dan sekarang kami sekeluarga mau berbagi kepada teman-teman semua jika anda mau merubah nasib seperti saya atau butuh angka jitu/gaib hasil ritual HUB AKI ARSO di 085295323157 atau kunjungi di www.mastertogelterbaru.blogspot.com dijamin 100% tembus dan saya sudah buktikan sendiri, bukan cuma pada saya tapi banyak orang yang berhasil melalui bantuan AKI ARSO, jika anda yakin dengan adanya angka gaib silahkan buktikan.

   Delete
 2. SAYA ATAS NAMA: IBU SANTI 'TKI' DARI SINGAPURA

  =============================================
  DULUNYA AKU TIDAK PERCAYA SAMA BANTUAN DARI
  PERAMAL TOGEL,TAPI SEKARANG AKU SUDAH PERCAYA
  KARENA SAYA SUDA MEMBUKTIKA SENDIRI.KARNA ANGKA
  YG DIBERIKAN 4D.(7664) BENAR2 TEMBUS 100% ALHAMBUHLILLAH
  DPT 277 JUTA.DAN SAYA SELAKU PEMAIN TOGEL,DAN KEPERCAYAAN
  ITU ADALAH SUATU KEMENANGAN DAN SAAT SKRAG SY TEMUKAN
  ORANG YG BISA MENGELUARKAN ANGKA2 GAIB YAITU (AKI AGUM SARTO)
  JIKA ANDA YAKIN DAN PERCAYA NAMANYA ANGKA GOIB ANDA BISA
  HUBUNGI LANGSUNG ((AKI AGUM SARTO)) DI NO_0852_6188_8124_SAYA
  SUDAH BUKTIKAN SENDIRI ANGKA GOIBNYA DEMIH ALLAH DEMI TUHAN.
  INI KISAH NYATA SAYA== call (0852-6188-8124)
  =============================================


  [>>KLIK DISINI FORUM AKI AGUM SARTO<<]

  ReplyDelete
 3. Belajarlah tuk bisa menhargai artikel orang lain,Jikalau menberi komentar yang jelas dan benar.Thanks

  ReplyDelete


 4. افضل شركة نقل اثاث بالمدينة المنورة تساعدك على نقل اثاثك بامان فلا داعى للقلق مع افضل شركة نقل اثاث بجدة

  عزيزى العميل انت من محبى التنقل باستمرار بالتالى انت بحاجة ماسة وضروية الى الاستعانة بالمختصين في نقل العفش خاصة ارخص شركة نقل اثاث بالرياض لان الاستعانة باى من عمالة الشوارع الغير مدربة والتي لا تمتلك خبرة كافية في نقل العفش او الحفاظ علية وليس هذا فقط فقد يؤدى الاستعانة بعمالة الشوارع الى حدوث حالة فقدان وتكسير للاثاث بالتالى التاثير الضار عليك عزيزى العميل

  لا تقلق مطلقاً الان بشأن نقل اي منقولات خاصة بك طالما استعنت بشركة الاول لـ نقل الأثاث في الرياض وخارج الرياض فنحن ليس الوحيدون ولكننا متميزون عن اى مؤسسة أخرى داخل وخارج الدمام وشهرتنا كافضل شركة نقل عفش بينبع
  نقل اثاث بجدة

  ReplyDelete
 5. Assalamu Alaikum Saya Mbak Masuji Kami sekeluarga ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada AKI RANGGONG atas bantuannya saya menang togel yang ke 5x nya ,pekerjaan saya sehari-harinya cuma seorang pengepul barang bekas apalagi saya seorang janda,,yang pendapatannya tidak seberapa,buat biaya anak sekolah aja tidak cukup apalagi untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari-harinya….suatu hari saya tidak sengaja mendengar pembicaraan teman saya mengenai angka ritual/ghoib AKI RAGGONG yang katanya bisa mengeluarkan angka togel yang di jamin tembus,akhirnya saya bertanya dan teman saya memberikan nomor AKI RANGGONG kemudian saya pun menghubunginya..?? Berkat bantuan AKI yang telah memberikan anka “GHOIB” nya 4D dan alhamdulillah itu ternyata terbukti. lagi…sekaran anak saya bisa lanjut sekolah lagi itu semua atas berkat bantuan AKI RANGGONG,bagi anda yang penggemar togel ingin meruban nasib melalui angka2 goib yang di jamin 100% kemenangan HBG AKI RANGGONG di nmr;_085-222—967-279,,ini bukti nyata bukan rekayasa,mana ada kemenangan tanpa keberanian dan kejujuran,saatnya kita perlu bukti bukan sekedar janji2,hanya AKI RANGGONG yang bisa menjamin 100% kesuksesan,anda perlu bukti hbg sekaran AKI RANGGONG nya,terima kasih
  KARNA RASA HATI YANG GEMBIRA MAKANYA NAMA BELIAU SAYA CANTUMKAN DI INTERNET...
  Assalamu Alaikum Saya Mbak Masuji Kami sekeluarga ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada AKI RANGGONG atas bantuannya saya menang togel yang ke 5x nya ,pekerjaan saya sehari-harinya cuma seorang pengepul barang bekas apalagi saya seorang janda,,yang pendapatannya tidak seberapa,buat biaya anak sekolah aja tidak cukup apalagi untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari-harinya….suatu hari saya tidak sengaja mendengar pembicaraan teman saya mengenai angka ritual/ghoib AKI RAGGONG yang katanya bisa mengeluarkan angka togel yang di jamin tembus,akhirnya saya bertanya dan teman saya memberikan nomor AKI RANGGONG kemudian saya pun menghubunginya..?? Berkat bantuan AKI yang telah memberikan anka “GHOIB” nya 4D dan alhamdulillah itu ternyata terbukti. lagi…sekaran anak saya bisa lanjut sekolah lagi itu semua atas berkat bantuan AKI RANGGONG,bagi anda yang penggemar togel ingin meruban nasib melalui angka2 goib yang di jamin 100% kemenangan HBG AKI RANGGONG di nmr;_085-222—967-279,,ini bukti nyata bukan rekayasa,mana ada kemenangan tanpa keberanian dan kejujuran,saatnya kita perlu bukti bukan sekedar janji2,hanya AKI RANGGONG yang bisa menjamin 100% kesuksesan,anda perlu bukti hbg sekaran AKI RANGGONG nya,terima kasih
  KARNA RASA HATI YANG GEMBIRA MAKANYA NAMA BELIAU SAYA CANTUMKAN DI INTERNET...

  ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...