Populasaun Suku Edi Loke Estrada Foun

Seguransa : Lia na’in sira ho kuda husi Sub-Distritu Maubisse fo seguransa ba delegasaun Sekretariu Estadu SEPFOPE iha inagurasaun estrada rural ne’ebé hala’o husi inisiativa populasaun Suku Edi, Sub-Distritu Maubisse, Sesta (5/4). Foto Media SEPFOPE

Sekretariu Estadu Formasaun Profisional no Empregu, Ilídio Ximenes da Costa akompañia husi Administradór Sub-Distritu Maubisse no Padre bainhira hala’o viajen ba fatin inagurasaun estrada rural iha Suku Edi, Sub-Distritu Maubisse. Estrada rural ne’e hala’o husi inisiativa populasaun sira. Atu ba fatin ne’e, tenke la’o ain kuaze kilometru 5 husi Sub-Distritu Maubisse hamutuk ho delegasaun no populasaun iha fatin ne’e, Sesta (5/4). Foto Media SEPFOPE

Sekretariu Estadu Formasaun Profisional no Empregu, Ilídio Ximenes da Costa kaer liman ho lideransa lian na’in husi Sub-Distritu Maubisse bainhira simu Sekretairu Estadu ho ninia delegasaun hodi halao viajen ba fatin inagurasaun estrada rurál iha Suku Edi, Sub-Distritu Maubisse, Sesta (5/4). Foto Media SEPFOPE

Seguransa : Lia na’in sira ho kuda husi Sub-Distritu Maubisse fo seguransa ba delegasaun Sekretariu Estadu SEPFOPE iha inagurasaun estrada rural ne’ebé hala’o husi inisiativa populasaun Suku Edi, Sub-Distritu Maubisse, Sesta (5/4). Foto Media SEPFOPE 


Sekretariu Estadu Formasaun Profisional no Empregu, Ilídio Ximenes da Costa kaer liman ho Amdinistrador Sub-Distritu Maubisse bainhira simu Sekretairu Estadu ho ninia delegasaun hodi halao viajen ba fatin inagurasaun estrada rurál iha Suku Edi, Sub-Distritu Maubisse, Sesta (5/4). Foto Media SEPFOPE


Sekretariu Estadu Formasaun Profisional no Empregu, Ilídio Ximenes da Costa akompañia husi Administradór Sub-Distritu Maubisse no Padre bainhira hala’o viajen ba fatin inagurasaun estrada rural iha Suku Edi, Sub-Distritu Maubisse. Estrada rural ne’e hala’o husi inisiativa populasaun sira. Atu ba fatin ne’e, tenke la’o ain kuaze kilometru 5 husi Sub-Distritu Maubisse hamutuk ho delegasaun no populasaun iha fatin ne’e, Sesta (5/4). Foto Media SEPFOPE

Sekretariu Estadu Formasaun Profisional no Empregu, Ilídio Ximenes da Costa simu husi populasaun Sub-Distritu Maubisse ho serimonia kultura bainhira to’o iha fatin inagurasaun estrada rural ne’ebé hala’o husi inisiativa populasaun Suku Edi, Sub-Distritu Maubisse, Sesta (5/4). Foto Media SEPFOPE. 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...