Sekertariu Estadu Ilidio Ximenes inagura ponte iha suku Biqueli-AtauroSecretario Estado Ilidio Ximenes da Costa visita ponte no mota iha Sub-distrito Atauro, Distrito Dili iha programa inagurasaun Ponte iha suku Biqueli nebe mak realiza iha tinan 2012, Sesta Feira, 26 Abril 2013. Foto : Media SEPFOPE

INAGURA: Sekretariu Estadu Politika Formasaun Profesional Empregu, Ilidio da Costa Ximenes ho autoridade lokal halao inagurasaun ba Ponte iha Suku Biqueli, Sesta (26/04). FOTO: MEDIA SEPFOPE

KOA VITA: Sekretariu Estadu Politika Formasaun Profesional Empregu, Ilidio da Costa Ximenes ho komunidade no labarik kik sira koa vita hodi inagura Ponte iha Suku Biqueli, Sesta (26/04). FOTO: MEDIA SEPFOPE


Secretario Estado Ilidio Ximenes da Costa visita ponte no mota iha Sub-distrito Atauro, Distrito Dili iha programa inagurasaun Ponte iha suku Biqueli nebe mak realiza iha tinan 2012, Sesta Feira, 26 Abril 2013. Foto : Media SEPFOPE


ATAURO : Sekretáriu Estadu Polítika Formasaun Profesionál no Empregu (SEPFOPE), Ilídio Ximenes, Sesta, (26/4), halo inagurasaun ba ponte iha Suku Biqueli, Sub-distritu Atauro, distritu Díli.
Ponte ne’e hahú implementa iha tinan 2012 ho montante orsamentu hamutuk rihun US$96.200 ho medida naruk 5,5 no luan 4,5.
Projetu ne’ebé implementa husi kompañia Pipari Always Unipesoal Lda ne’e fó benefisiu ba familia hamutuk 552.
Hafoin seremonia inagurasaun, Ilidio ho komutiva halo dialogu ho atoridade local husi Suku 5, iha Atauro hodi rona diretamente komunidade sira nia preokupasaun.
Iha dialogu ne’e, komunidade sira barak liu preokupa kona-ba Estrada rural, formasaun professional auto empregu no turizmu komunitariu.
Komunidade sira dehan ligasaun entre Sub-distritu ba suku no aldeia barak mak ho kondisaun la di’ak, no seidauk iha asesu Estrada entre suku no aldeia.
Iha dialogu ne’e, xefe suku sira propoin mós ba SEPFOPE hodi bele loke sentru formasaun kona-ba ospitalidade, lingua inglesh no komputador iha Sub-distritu Atauro.
Tuir sira Atauro iha potensia ba turizmu tan ne’e presiza tebes formasaun ba juventude sira hodi bele sai fasilitador informasaun no atendimentu ne’ebé professional turista sira ne’ebé ba vizita Sub-distritu  ne’e.
Ba kestaun ne’e, Ilídio promote sei tetu no konsidera preokupasaun husi komunidade sira nian, maibé husu mós atu preokupasaun sira tenke liu husi proposta atu nune’e bele kontrola no mós justifika.
SE Ilídio dehan, rekoñese katak Atauro iha duni potensia boot ba turizmu, tan ne’e presiza tebes hetan apoiu. Jornal INDEPENDENTE

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...