SEPFOPE halao dialogu ho komunidade suku BiqueliDIALOGU: Sekretariu Estadu Politika Formasaun Profesional Empregu, Ilidio Ximenes da Costa koalia ho komunidade Atauro, Sesta (26/04). FOTO: MEDIA SEPFOPE

DIALOGU: Sekretariu Estadu Politika Formasaun Profesional Empregu, Ilidio Ximenes da Costa koalia ho komunidade Atauro, Sesta (26/04). FOTO: MEDIA SEPFOPE

DIALOGU: Sekretariu Estadu Politika Formasaun Profesional Empregu, Ilidio da Costa Ximenes halao dialogu aberta ho Autoridade lokal husi Suku lima husi Sub-Distritu Atauro, Distritu Dili, hodi rona direitamente sira nia preokupasaun, Sesta (26/04). FOTO: MEDIA SEPFOPE

DIALOGU: Autoridade lokal husi Suku lima husi Sub-Distritu Atauro, Distritu Dili, antosiasmu rona hela deskursu Sekretariu Estadu Politika Formasaun Profesional Empregu, Ilidio da Costa Ximenes bainhira halao dialogu iha Sub-Distritu Atauro, Sesta (26/04). FOTO: MEDIA SEPFOPE

KOALIA: Sekretariu Estadu Politika Formasaun Profesional Empregu, Ilidio da Costa Ximenes koalia ho avo feto ida no tia nain rua, durante halao vizita servisu hodi inagurasaun Ponte iha Suku Biqueli, iha Sub-Distritu Atauro, Sesta (26/04). FOTO: MEDIA SEPFOPE

KOALIA: Sekretariu Estadu Politika Formasaun Profesional Empregu, Ilidio da Costa Ximenes koalia ho avo feto ida no tia nain rua, durante halao vizita servisu hodi inagurasaun Ponte iha Suku Biqueli, iha Sub-Distritu Atauro, Sesta (26/04). FOTO: MEDIA SEPFOPE

 SIMU VIZITA: Inan feton nain 8 ho ho haksolok simu vizita Sekretariu Estadu Politika Formasaun Profesional Empregu, Ilidio da Costa Ximenes, ho hakoak metin, hafoin akompanha SEPFOPE Ilidio halao inagurasaun ba Ponte iha Suku Biqueli, iha Sub-Distritu Atauro, Sesta (26/04). FOTO: MEDIA SEPFOPE

Serimonia inagurasaun, Sekertariu Estado Ilidio Ximenes realiza mos dialogu hamutuk ho autoridade lokal husi Suku lima.

Administrador Sub Distrito Atauro no komunidade sira hodi rona diretamente halerik no preokupasaun husi komunidade sira iha Sub Distrito ida ne’e nia laran.Iha dialogu ne’e komunidade sira nia preokupasaun barak liu mak kona ba estrada rural, formasaun professional auto emprego no turismo komunitario ho razaun katak estrada ligasaun entre Sub distrito ba suku, no Aldeia barak liu mak kondisaun etrada la diak, no ligasaun entre Suku no Aldeia seidauk asesu.

Estrada to’o agora iha mos preokupasaun husi Xefi suku sira tamba estrada hirak ne’ebe mak bele asesu tiha ona maibe estrada balun seidauk konstrui bareira. 


Autoridade lokal sira husu nafatin ba Governu liu husi SEPFOPE hodi bele konsidera preokupasaun ne’ebe mak hato’o husi komunidade sira liu husi autoridade lokal. 

Iha oportunidade ne’e, Xefi suku sira propoin mos ba SEPFOPE hodi bele loke sentru formasaun kona ba hospitalidade, lingua Inglesh no komputador iha Sub distrito Atauro.

Iha razaun katak, Atauro iha potensia ba turismo tamba ne’e presija tebes formasaun ba juventude sira hodi bele sai fasilitador informasaun no atendimentu ne’ebe professional ba maluk turista sira ne’ebe mak ba visita Sub distrito ida ne’e.

Autoridade lokal sira husu mos atu bele apoio grupo kooperativa  ba inan feton sira hanesan makina suku ropa, no apoio mos grupo pescas sira atu nune’e bele hakbi’it liu tan sira nia aktividade.Hafoin rona preokupasaun Sekertariu estado.Ilidio Ximenes promete sei tetu no konsidera preokupasaun husi komunidade sira nian iha Sub Distrito Atauro, maibe husu mos atu preokupasaun sira ne’e tenki liu husi proposta atu nune’e bele kontrola no bele mos justifika.

“Governu liu husi SEPFOPE sei konsidera tamba sub Distrito Atauro iha potensia bot ba turismo. Presija tebes realiza programa SEPFOPE nian iha iha Sub Distrito refere,”dehan Ilidio.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...