Istoria Susesu kompania Epipare Always

Direktur Kompania Epipare always Unipessoal lda, Jose Soares moris iha Atauro loron 15 de Outubro 1974, oan husi Faustino Soares no Julia Soares, nebe mak oan daruak husi maun alin nain ha’at, molok sai nudar direktur kompania profisaun uluk mos hanesan fundador ONG OTL (Oportunidade Timor Leste), Laen husi Abinda Pessoa uluk mos nudar Direktur ONG fundasaun SIAO, nebe mak sai nudar parseiro ba Ministerio Edukasaun hodi hari’i escola pre-primaria tolu (3) iha Aldeia Baruana, Iliknamo, no daton suku Biqueli, Sub Distrito Atauro. Hafoin halao profisaun nudar activista iha ONG no iha tinan 2011 aman husi oan nain ida ne’ e deside hari’i kompania ho naran epiparia always unipessoal lda ho objectivu hakarak atu sai autor ba desenvolvimentu iha rai doben Atauro no Nasaun doben ida ne’e.

Hafoin hari’i kompania ho naran epiparia always oan mane husi Faustino Soares iha tinan 2011, iha tinan fulan Setembur tinan 2012 hetan fiar hus SEPFOPE hodi kaer projetu Ponte rural rua nebe lokaliza iha suku Biqueli, aldeia Pala ho montante orsamentu $ 96,200.00. Resultadu husi projetu ne’e benefisiu tebes ba komunidade liu-liu iha tempu udan no kualidade obra ne’e mos resultadu diak tebes wainhira Secretario Estado Sr. Ilidio Ximenes da Costa halao inagurasaun ba obra refere.

Ho montante orsamento ne’e direktur kompania epipari always konfesa ba funsionario Gabinete Secretario Estado katak hafoin remata obra ne’e kompania mos aumenta tan obra hanesan barreira metro 22 iha ponte rua ho razaun hakarak kontribui ba dezenvolvimentu iha Suku refere, hafoin aumenta obra total lukru ne’ebe mak kompania hetan hamutuk $ 35.000.00.

Wainhira dada lia direktur ne’e mos informa katak hafoin hetan projetu ne’e kompania Epipare iha ona funsionario permanente hamutuk ema nain 6 , inklui direktur rasik, injineiru nain 2, administrasaun no finansa 2, manager operasional 1, wainhira projetu ne’e halao direktur kompania ne’e mos fo servisu temporario ba trabalhador hamutuk ema nain 30.

Lukru hafoin obra ne’e remata Jose Soares mos hateten katak kompania foun nebe mak hetan fiar husi SEPFOPE hateten katak lukru ne’ebe mak hetan sosa molen 1 mesin koa besi 1 ho stamper 1.

Direktur kompania ne’e mos konfesa mos katak lukru hirak ne’e iha mos plano hodi hola kareta truck Segundo maun, no hateten mos sei hare’e fatin ne’ebe mak potensia ba turismo hanesan foho ki’ik ida iha Usuku/taparia nebe mak lokaliza iha tasi laran hanesan fatin akomodasaun no no restaurant ho luan 200x100 meter.

Ida ne’e mak istoria susesu ne’ebe mak funsionario Gabinete SEPFOPE hetan hafoin dada lia ho Direktur kompania Epipare always, hakarak konfirma ka hetan esplikasaun klean bele kontaktu ba Direktur kompania ho nomor kontaktu +670 77285156
ka
Sr.Benigno da Cruz nudar Xefi Gabinete SEPFOPE ho nomor kontaktu +670 77327564/3310411.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...