SEPFOPE utuliza Fatuk natureza ba artezenatu

 SURVEI - Diretór Nasionál Empregu Sekretariu Estadu SEPFOPE, Paulo Alves (karuk) akompaña husi Xefe Departamentu Empregu Rural, Lucio Bere Tasi (klaran) no funsionariu SEPFOPE Rofino Lopes (kuanan) bainhira vizita fatin produsaun fatuk natureza (batu alam) iha Tulungagung, Indonezia, Segunda, (20/05). FOTO : Media SEPFOPE

 NEGOSIASAUN - Diretór Nasionál Empregu Sekretariu Estadu SEPFOPE, Paulo Alves (númeru rua husi karuk) akompaña husi Xefe Departamentu Empregu Rural, Lucio Bere Tasi (karuk) no funsionariu SEPFOPE Rofino Lopes (kuanan) ko’alia ho na’in ba fatin produsaun fatuk natureza (batu alam) bainhira vizita fatin produsaun fatuk iha Tulungagung, Indonezia, Segunda, (20/05). FOTO :Media SEPFOPE

TULUNGAGUNG: Diretór Nasionál Empregu (DNE) Sekretariu Estadu Politika Formasaun Profesional no Empregu (SEPFOPE), Paulo Alves, hala’o vizita servisu ba fatin produsaun fatuk iha Tulungagung, Indonezia, Segunda, (20/05).

Iha vizita ne’e, DNE hetan akompaña husi Xefe Departamentu Empregu Rural Lucio Bere Tasi no funsionariu SEPFOPE Rofino Lopes ho objetivu atu haree direitamente prosesu produsaun ba fatuk.
Paulo hateten, objetivu husi vizita ne’e atu haree produsaun fatuk (batu alam) no keramik nune’e bele haree posibilidade hodi implementa mós iha Timor-Leste.

Nia hatutan, SEPFOPE sei halo diskusaun kle’an molok halo negosiasaun ho kompañia ne’ebé produs fatuk hodi haruka nia ema mai treina joven sira iha TL.

“Ita iha rekursu natural barak maibé oinsa atu utuliza mak ita seidauk hatene. Fatuk iha ne’e barak maibé atu dezeña hodi responde ba modelu fatuk ne’ebé merkadu hakarak mak seidauk iha,” katak nia.

Paulo hatutan, bainhira joven sira iha ona skill ba produsaun fatuk, SEPFOPE prontu atu fasilita ho makina ko’a fatuk.

“Makina ne’e simples de’it. Agora importante mak ita tenke forma uluk ita nia ema,” dehan diretór ne’e.

Entretantu produtór fatuk produsaun fatuk iha Tulungagung deklara prontu atu halo kooperasaun servisu ho SEPFOPE.

Durante ne’e sira dezeña fatuk ho modelu oioin tuir nesesidade ema ne’ebé hameno (pesanan). Produsaun fatuk ne’e barak liu esporta ba Thailandia, Dubai-Xina, no Alemaña.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...