Istoria Susesu kompania Fitun Galileia

Direktur Kompania Fitun Galileia Unipessoal lda, Sr. Januario Baptista moris iha Atauro loron 5 de Julho 1970, oan husi João Baptista no Noemia Baptista, nebe mak oan ba dala tolu husi maun alin hamutuk nain sanulu, molok sai nudar Direktur kompania sai mos nudar pescador iha tinan 1995 na hahu mos aktividade loke negosio ki’ik hanesan kios, industria batako aktividade koa ai ho hodi fa’an, sai mos nudar distributor ba material konstrusaun iha sub distrito Atauro.

Hafoin halao aktividade hirak ne’ebe mak temi iha leten laen husi Sra. Noemia Baptista deside no hahu profisaun nudar direktur kompania iha tinan 2009 ho obejctivo hakarak sai autor ba dezenvolvimentu Nasaun doben ida ne’e.

Iha fulan Setembru 2012 hetan fiar husi SEPFOPE hodi halo rehabilitasaun Estrada rural iha Aldeia Dara, Suku Biqueli Sub Distrito Atauro ho distancia 6 km, ho total trabalhador ba projetu ne’e hamutuk 100 ba durasaun tempu fulan 3, ho montante orsamentu $243.000,00, wainhira halao monitorizasaun husi Secretario Estado no komitiva hare’e katak projetu ne’e halao remata ona no kualidade mos diak hafoin funsionario Gabinete dada lia ho Direktur Kompania konfesa katak obra ne’ebe mak halao ne’e, kompania mos kontribui aumenta ateru rai ho total rai karada 620 ho razaun hakarak hetan konfiansa no sai parseiru ne’ebe mak diak ba Governu no oinsa bele kontribui mos ba dezenvolvimentu rai doben Atauro. Hafoin aumenta obra ne’e aman husi oan nain ne’en ne’e informa mos katak lukru ne’ebe mak hetan hamutuk $75.000,00.

Informasaun ne’ebe mak hetan katak Kompania Fitun Galileia ne’e mos fo ona servisu ba ema hamutuk 30, hanesan ema hein kios nain 6, ema kaer ro’o nain 12, ema halo nain batako 4, kondutor nain 2, konjak nain 4, Administrasaun no finansa 2.
Hafoin halao remata obra ne’e lukru ne’ebe mak direktur kompania hetan Sr. Januario Baptista hola ona truck foun 2, rai mamuk ukuran ½ hektar, mesin kareta hodi monta iha ro’o 1, halao konstrusaun hodi hari’I edifisiu kompania no loja , no iha mos sei loke guest house iha rai nebe mak foin sosa.

Ida ne’e mak istoria susesu ne’ebe mak funsionario Gabinete SEPFOPE hetan hafoin dada lia ho Direktur kompania Fitun Galileia Unipessoal lda.
Wainhira hakarak konfirma ka hetan esplikasaun klean bele kontaktu ba Direktur kompania ho nomor kontaktu +670 77264838
ka
Sr. Benigno da Cruz nudar Xefi Gabinete SEPFOPE ho nomor kontaktu +670 77327564/3310411.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...