Uma Lima ba Kbit Laek
Soibada, Sekretariu Estadu ba Politika Formasaun Professional no Emprego, Ilidio Ximenes da Costa akompanha husi Chefe Empregi rural no engneiro nasional  iha loron Sabdu 18/10/2014, halo observasaun ba programa uma lima iha Suco Malala Aldeoa Dualorok, Sub Soibada Distrito Manatuto.  
Programa uma lima nebe mak halo iha Suco Malala Aldeoa Dualorok, Sub Soibada Distrito Manatuto hanesan programa pilotu husi SEPFOPE nebe mak uza material local husi fatuk natureza   hodi nune bele halo uma ba kbit laek ba komunidade iha Suco refere.
Tuir Secretariu Estadu, Ilidio ximenes da Costa Objectivo husi halo uma lima ba komunidade kbit lae sira ne’e tamba hetan konfiasan husi Primerio Ministro Xanana Gusmão no uma lima nebe mak halo uza material local hanesan projeto pilotu no oinsa ita hare buat nee diak ou lae, dehan Ilidio Ximenes da Costa.
Material local para halo uma lima iha Sub Distrito Soibada Villa ne’e mai husi fatuk natureza tamba ita hotu hatene katak iha area neé riku tebes fatu natureza no ba dadaun  ne’e SEPFOPE iha projeto pilotu uma 10 mak fahe ba parte rua ida iha Distrito Soibada no ida iha Distrito Manatuto
Uma lima nebe mak halo iha Suco Seloi Malere ne’e SEPFOPE hili kompanhia local mak kaer obra hodi halo uma ba komunidade kbit laek iha area refere no formandus husi centru formasaun Senai mak halo uma ba komunidade sira ho filosofis Oan mak halo uma ba sira nian inan no aman no kompanhia ne’e mos hetan fiar husi SEPFOPE liu husi Diresaun Nasional Emprego – Dep. Empregu temporariu,
Total orsamentu halo uma lima uza material local neé gasta orsamento ba estadu nebe mak hetan ona aprovasaun husi PN iha tinan 2014 no ida ne sai henesan projeito poiloto SEPFOPE hodi halo uma lima ba komunidade iha area rural liu-liu ba ema nebe kbit laek.
Iha parte seluk Sekretariu Estadu sente kontenti tebes tamba uma lima nebe mak halo iha suco Manalala Aldeia Daulorok Sub Distrito Soibada Distrito Manatuto tamba projeito nebe mak halo ba konstrukasaun ne’e mai husi Timor Oan deit no ida ne’e sai urgulho mai ita Timor Oan sira no ida neé sira kompanhia hatudu duni sira nian professionalismu iha area serbisu no sira mos bele halo no Tuir Director kompanhia katak sira mos sente haksolok tamba hetan konfiasan husi SEPFOPE bele halo uma lima ba komunidade ha area refere. 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...