Ema Rihun 970 Downloads Kodiku Trabalhu SEPFOPEDILI :  Tuir relatoriu anual servisu nebe fo sai husi gabineti media komunikasaun Sekretariu Estadu Politika Formasaun Profesional Empregu (SEPFOPE) hahu fulan Dezembru 2012 to Agusutus 2013 ema nain hamutuk rihun 970 maka dawnlods  (copya) kodiku de trablahu nebe SEPFOPE produs ho lian 4 nebe monta iha webside SEPFOPE www.sepfope.gov.tl 
            Husi nomor ema hamutuk 970 nebe dawnlods kodiku trablahu SEPFOPE ho lian tetun hamutuk ema nain 445, Indonesia, 226, Ingles 163 no Portugues ema nain 136.
            Webside SEPFOPE estabelese lei kodiku trablhahu ho lian 4 kompostu husi artigu 1 to artigu 104 fahe parte 6 maka hanesan parte ida kolia konaba 1. Desoizusaun Intrudatoria sira no prinsipiu fundamenta, 2. Relasaun Individual ba servisu, 3.Relasaun Kolektiva Trabalhu, 4. Konflitu  de Tabalhu, 5 Fiskalizasaun no Regime Sansionatoriu no parte 6 koalia konaba Dispozisaun final no tranzitoriu.
Lei ne’e atu falilita trablhador inklui kompanha nain iha Timor-Leste atu estuda no hare kriteria lei koditu trabalhu nebe SEPFOPE aprova ona no implementa iha nasaun ne’e.
            SEPFOPE Ilidio Ximenes informa katak, antes neé iha fulan Dezembru 2012 liuba sira nia parte halao lansamentu livru kodiku de trablhahu ho lian 4 iha Otel Arbiru nebe partisipa husi Ministeiru Justisa, no organizasaun trabalhu internasional iha TL.
            “Ida ne’e siginfika katak, ita povu ka trabalhadore sira no ita nia emprezariu sira  hakarak buka aprende no hatene konaba importansia husi lei trablahu nebe aprova sira bele estuda no aplika ba sira nia empregador sira. Nune’e mos trabaldor sira sei buka hatene sira nia direitu tuir lei hateten,” informa Ilidio horiseik iha SEPFOPE.
Lei Traballu neé aprova ona husi Parlamentu Nasionál nebe hakerek iha Konstituisaun husi repúblika no instrumentu internasionál sira kona ba parte laborál ne’ebé Timor-Leste ratifika tiha ona sai hanesan marku signifikativu hodi harii ordén juridika Timor nian no hodi hametin Estadu de Direitu.
            Lei foun Traballu nian iha estrutura ne’ebé simples no objetiva hodi buka hatan, kona ba justisa laborál, ba dezafiu sira husi evolusaun ekonómika husi país no ba nesesidade atuál sira husi merkadu traballu, kona ba direitu sira husi traballadór ne’ebé garante tuir konstituisaun.
            Nune’e, SEPFOPE, hamutuk ho sindikatu sira no ho reprezentante sira husi empregadór sira buka fo hatene ba sidadaun Timor nian kona ba rejime juridiku foun ne’ebé aplika ba relasaun individuál no koletiva traballu nian.
            Divulgasaun ba Lei Traballu foun iha lian Tetum, Portugés, Inglés no Indonéziu buka atu fo kontribuisaun ne’ebé importante hodi habesik sidadaun no justisa, no fo hatene ba sidadaun sira kona ba sira nia direitu no devér sira no fo kontribuisaun ne’ebé maka’as ba prosesu dezenvolvimentu husi sosiedade timor nian no hodi harii demokrasia.
Durante SEPFOPE Ilidio simu posse etabelese mos programa webside, hanesan; www.sepfope.gov.tl www.twiter.com/Sepfope, www.sepfope.blogspot.com ,facebook. Sepfope.com  ho intensaun atu garante serivisu SEPFOPE nian ba povu no nasaun neé bele akompanha programa implementasaun SEPFOPE nian tomak.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...