POISIA loron Trabalhadores (1 de Maio de 2014)


Parabens loron servisu ba servisu nain sira;
Servisu ho laran mos;
Ita bo’ot nia moris sei respeito tanba iha valor;
Hein katak maromak sei tulun;

Laiha servisu mak laiha nasaun;
Wainhira iha nasaun maka iha servisu nain sira;
Servisu sa deit sei kontribui ba nasaun;
Ukun sei labele fahe ho servisu;

Ukun nain maka sei satan futuru ba servisu nain sira;
Servisu nain sira iha Kaduna, ukun nain sei hare ho diak;
Wainhira remata servisu maka sei fila ba fatin;
Ukun nain sei hasae osan fulan no premiu;

Povo mai sei iha nesesidade;
Sei hasoru no responsavel sira;
Wainhira hein kleur sente mos baruk;
Wainhira baruk sei hasoru ho responsavel sira;

Osan fulan sae, premiu mos sae;
Maibe servisu la tuir osan fulan;
Premiu lahetan labele kontra;
Servisu nain sira servisu ho diak maka, ukun nain mos haksolok;

Ukun nain hetan apoiu husi responsavel sira;
Servisu nain sira sei hetan mudansa atu halo nasaun;
Buras no hadia ema nia moris, nasaun sei ba oin;
Tanba servisu nain sira servisu ho diak;

Hakerek nain  husi  :
Angelo dos Santos Veloso 
Directur DNRT-SEPFOPE
No Hp: 77327289 / 73303965

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...