Istoria Susesu Kompania lokal Risumali

Direktur Kompania Risumali Unipessoal lda, Sr.Filomeno Ximenes moris iha Goulolo
Cameoneta ne’e hola hafoin hetan projetu
husi SEPFOPE tinan 2013/Media SEPFOPE
loron 13  de Setembru  1984 oan husi Afonso Ximenes  no Domingas A. S. Araujo, oan ba dahuluk husi maun alin hamutuk nain hitu, molok sai nudar Direktur kompania sai mos nudar iha tinan 2003 hau servisu halo batako  iha kompania TBBI to tinan 2004 iha tempu loron no wainhira tempu kalan hau tenki servisu nudar segurança iha kompañia Maubere Security to tinan 2005, hafoin ida ne´e hau mos hanoin atu kontinua Escola iha Universidade Nasional Timor Leste to´o tinan 2008 iha tempu escola hau mos hala´o aktividade hanesan halo kantreiru hodi kuda modo no fa´an iha merkadu atu bele selu hau nia escola, iha fulan ikus tinan 2008 hau ata hanoin atu muda servisu no hanoin atu fila liman hanesan loke kios hodi bele remata hau nia estudo iha Universidade, hafoin iha tinan 2011 maun bo’ot husi maun alin nain hitu deside atu sai nudar parseiru governu no hahu loke kedas kompania.
Makina ne’e hola hafoin hetan projetu husi SEPFOPE/Media SEPFOPE
 Iha fulan Julho 2013 hetan fiar husi SEPFOPE hodi halo rehabilitasaun Estrada rural iha Aldeia Haupo Suku Gouolo, Sub Distrito Letefoho, Distritu Ermera ho distancia 2,5 km, ho total trabalhador ba projetu ne’e hamutuk 140 ba durasaun tempu fulan 3, ho montante orsamentu $ 244,091.10 wainhira halao visita no monitorizasaun husi Secretario Estado no injineiru sira  hare’e katak projetu ne’e halao remata ona no kualidade mos diak tuir desenhu ne’ebe mak prepara husi kompañia iha visita refere funsionario Gabinete hetan mos oportunidade hodi dada lia ho Direktur Kompania no konfesa katak obra ne’ebe mak halao ne’e, kompania mos kontribui loke aumenta estrada ho distansia 20 metrus, ke’e uma fatin ba uma kain 11, halo ponte ki’ik 1 ba komunidade sira nia uma, ponte ki’ik ba kapela Baturema, matterial uzados husi projetu ne’ e entrega  ba autoridade lokal sira, ajuda material konstrusaun ba grut Nossa Senhora iha Sub Distritu Letefoho,kontribuisaun hirak ne’ e fo ho intensaun atu bele apoiu komunidade iha Suku refereno hakarak mos atu bele  hetan konfiansa no sai parseiru ne’ebe mak diak ba Governu no oinsa bele kontribui mos ba dezenvolvimentu rai doben ida ne’ e. 
Hafoin aumenta obra ne’e aman husi oan nain tolu ne’e informa mos katak lukru ne’ebe mak hetan hamutuk $ 79,000.00. Informasaun ne’ebe mak hetan katak Kompania Risumali  ne’e mos fo ona servisu ba ema hamutuk 9 hanesan Manager 1, Administrasaun no Finansa 1, Funsionariu hein kios 2, kondutor 2, konzak 2, no tekniku 1.Hafoin halao remata obra ne’e no lukru ne’ebe mak direktur kompania hetan Sr. Filomeno Ximenes  hola ona truck foun 1, motor Honda 1, Mixer 1, vibrator 1, generator bomba be’ e mos 1, microlet 1, tanki be’e nian 2 no hola rai iha Distritu Ermera ho medida 35 x 35 ne’ ebe mak planu atu loke fabrika batako no pertamina. Ida ne’e mak istoria susesu ne’ebe mak funsionario Gabinete SEPFOPE hetan hafoin dada lia ho Direktur kompania Risumali Unipessoal lda.  Wainhira hakarak konfirma ka hetan esplikasaun klean bele kontaktu ba Direktur kompania ho nomor kontaktu +670 77403053/77679531.KaSr. Benigno da Cruz nudar Xefi Gabinete SEPFOPE ho nomor kontaktu +670 77327564/3310411

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...