Formandu SENAI Becora Nain 8 Halao Pratika Konstrusaun


Sekretariu Estadu observa prosesu kontrusaun uma iha Camea Becora

Formandu nain 8 husi centru formasaun (SENAI ) Becora halao pratika konstrusaun uma Comunidade Suco Camea Subdistritu Cristo Rey Distritu Dili ho gratuita. Sekertario Estado Politika Formasaun Profesional Emprego (SEPFOPE) Ilidio da Costa Ximenes iha nia vijita ba fatin estajiu formando iha Camea hatete pratika konstrusaun ba formando hamutuk nain 8 husi centro treinamentu becora (SENAI) ne’e nudar paratika ida ne’ebe foin primeiraves akontese depois de SEPFOPE sai nudar liderasna ba centro formasaun hotu-hotu iha TL.“ Agora dadauk ne’e ita nia rekursu humanu mos iha ona, no ita redus dezepregu ituan tanba ne’e juventudes sira la bele ba buka servisu iha rai liur, tanba ita mos iha kampu traballo iha para sira atu halo, I hau husu ba governu sira katak ita tenki rekruta tekninu sira rai laran,” Elidio hatete ba Jornalista sira iha Suco Camea Sub Distritu Kristo Rei Munisipio Dili Sesta (18/12).
SEPFOPE, Ilidio Ximenes da Costa  hatete uma ho medida 9x10 ne’ebe formandu sira halao ne’e nuiar rejidensia komunidade Came nian ne’ebe fo fiar ba formando sira ne’e atu nune’e ba oin ema hotu hatene katak tuir lolos Timor oang sira mos bele halo konstrusaun ahnesan mos ema husi rai liur nune’e la presija tan haruka badae mai husi rai liur hodi selu karun nune’e osan sai hotu ba rai liur. Ilidio Ximenes da Costa akresenta atu promove Timor oang sira laos ema husi rai liur maibe husi Timor oang rasik tamnba ne’e ho pratika ne’e hatudu ba ema hotu katak Timor oang sira mos bele halo konstrusaun ahnesan mos ho ema seluk ne;ebe mai husi rai liur.
“Ba oin husu ba inan aman sira atu halo uma mai iha sentru formasaun sira tanba estudante sira hatudu ona sira nia kapasidade katak, sira bele halo, tanba ne’e ekonomikamente uja juventude sira no tanba ne’e atu dezemzolve nasaun ida ne’e. Iha fatin hanesa formador Noelo Ozoriu Soares hateten katak, konstruasaun ne’e hanesan kampu de traballo ida ba sira atu nune’e sira bele hetan osan hodi sustenta ba nia vida moris. Ekipamentus ne’ebe sei uja ba konstrusaun ida ne’e sei halo ho fod blok ne’ebe mak hetan presaun diak, maibe alende ida ne’e kada airin ida sempre uja xapata,(besi cakar ayam) tanba sistema ida ne’e mak durante ne’e durante sira hanorin iha centru no agora dadauk sira implementa duni. “ Ami halo kontrusaun ne’e tanba komunidade sira hakarak uja duni ita nia traballadores no sira lakhi atu tekniku husi rai liur tanba ne’e sira hakarak konvida ami atu halo sira nia uma, tanba ami servisu durante semana rua no ami harii ona airin sanolu resin tolu,” formador ne’e esplika. Tuir fomador ne’e katak esperensia kona ba konstrusaun sira ne’e sira hen husi formador Brazileiro sira ne’ebe durante ne’e hamutuk ho sira nomos husi Governo Japaun kona ba Poupa rai henek, nomos Fatuk no seluk tan. 

Entertantu Duarte Vila Nova nudar nain ba uma ne’e hatete katak nia sente kontenti ho formando sira ne’e tanba maske sira nudar formando ne’ebe la eskola kona ba ida ne’e maibe sira bele iha esperensia ne’ebe bele hatete diak liu tanba ho durasaun tempo foin semana rua sira bele hatudu ona pasu posituvo ba ami hodi fo fiar ba ami katak uma ne’e sei hotu ho kualidade diak ho tuir tempo ne’ebe determina katak bele hotu iha fulan Outobro Tinan 2015. “Sim klaru katak oras ne’e dadauk iha badae barak maibe nia folin mos karun tanba ne’e ami rona informasaun katak formando sira iha SENAI becora mos bele halo mkonstrusaun uma entaun ami lakohi hein kleur hodi buka infomasaun no ohin loron bele realija duni,” Nia hatete ho kontenti.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...