IV Kongresu Nasional Feto Timor – SEPFOPEPalestra husi Secretariu Estado Poilitika Formasaun Profissional e Empregu, Ilidio Ximenes da Costa iha IV Kongresu Nasional Feto Timor ho tema “ Haforsa Partisipasaun Feto iha Asaun no Progresu ba Dezenvolvimento Nasional” Kongresu ne’e realiza iha Delta Nova-Comoro-13/08/2013


Palestra husi Secretariu Estado Poilitika Formasaun Profissional e Empregu, Ilidio Ximenes da Costa iha IV Kongresu Nasional Feto Timor ho tema “ Haforsa Partisipasaun Feto iha Asaun no Progresu ba Dezenvolvimento Nasional” Kongresu ne’e realiza iha Delta Nova-Comoro-13/08/2013

Palestra husi Secretariu Estado Poilitika Formasaun Profissional e Empregu, Ilidio Ximenes da Costa iha IV Kongresu Nasional Feto Timor ho tema “ Haforsa Partisipasaun Feto iha Asaun no Progresu ba Dezenvolvimento Nasional” Kongresu ne’e realiza iha Delta Nova-Comoro-13/08/2013

Palestra husi Secretariu Estado Poilitika Formasaun Profissional e Empregu, Ilidio Ximenes da Costa iha IV Kongresu Nasional Feto Timor ho tema “ Haforsa Partisipasaun Feto iha Asaun no Progresu ba Dezenvolvimento Nasional” Kongresu ne’e realiza iha Delta Nova-Comoro-13/08/2013

Palestra husi Secretariu Estado Poilitika Formasaun Profissional e Empregu, Ilidio Ximenes da Costa iha IV Kongresu Nasional Feto Timor ho tema “ Haforsa Partisipasaun Feto iha Asaun no Progresu ba Dezenvolvimento Nasional” Kongresu ne’e realiza iha Delta Nova-Comoro-13/08/2013

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...