Centru treinamento Karpintaria São Jóse Maliana

Secretariu Estado SEPFOPE foto hamutuk ho formandus Centru treinamentu karpintaria Sao Jose Maliana wainhira halo visita trabalho iha Distrito Bobonaro 11/12/2013 ( Media SEPFOPE)


Secretariu Estado SEPFOPE, Ilidio Ximenes da Costa halo observasaun ba armario rai sasan no ekipamentu kona ba treinamentu iha Centru Trinamentu Karpintaria Sao Jose Maliana. 11/12/2013 ( Media SEPFOPE)

Secretariu Estado SEPFOPE, Ilidio Ximenes da Costa halo observasaun ba formandus sira. Maliana  11/12/2013 ( Media SEPFOPE)

Secretariu Estado SEPFOPE, Ilidio Ximenes da Costa halo observasaun ba formandus sira. Maliana 11/12/2013 ( Media SEPFOPE)

Secretariu Estado SEPFOPE halo observasaun fatin toba ba formandus sira iha Centru treinamentu Karpintaria Maliana, 11/12/2013 ( Media SEPFOPE)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...