SEPFOPE Kria Programa “One Village, One Product”

Sekretariu Estadu Politika Formasaun no Empregu prepara ona planu “one village one product” ne'ebe sei implementa durante tinan nia laran.

Sekretariu Estadu, Ilidio Ximenes hateten, SEPFOPE sei fo apoiu formasaun ba kada suku, sub-distritu no distritu atu dezenvolve sira nia produtu lokal ne'ebe iha potensialidade hodi bele fa'an iha merkadu.

“Sei kria mos grupu atu halo kanalizasaun produtu lokal ne'e mai diretamente iha merkadu,” dehan Sekretariu Estadu Ilidio.

Nune'e, SEPFOPE mos hetan ona naroman husi Gabinete Prezidensia Republika atu servisu hamutuk hodi promove no dezenvolve area ne'e.

Atu halo promosaun ba programa ne'e, SEPFOPE sei servisu hamutuk ho media eletroniku no emprime sira hodi bele dezamina informasaun ne'e ba povu iha territoriu laran tomak.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...