Seremonia Enseramentu Formasaun ba Kandidato Fasilitator Tekniku Sub-Distritu

Sekretariu Estadu Politika Formasaun Profesional no Empregu (SEPFOPE), Ilidio Ximenes da Costa kolia seriu ho Prezidenti Funsaun Publiku, Liborio Pereira iha Seremonia Enseramentu Formasaun ba Kandidato Fasilitator Tekniku Sub-Distritu neébe mak Realiza husi Ministeriu Estatal no Servisu hamutuk ho Australia AID iha Sentru Formasaun Tibar, Quinta-Feira (13/11). Foto : Kandhi Barnez/Media SEPFOPE

Sekretariu Estadu ba Politika Formasaun Profesional no Empregu, Ilidio Ximenes da Costa fahe Sertifikadu ba Formandus sira neébe hetan valor diak iha Serimonia Enseramentu Formasaun ba Kandidatu Fasilitator Tekniku Sub-Distritu neébe mak realiza husi Ministeriu Estatal no Servisu hamutuk ho Australia AID iha Sentru Formasaun Tibar, Quinta-Feira (13/11). Foto : Kandhi Barnez/Media SEPFOPE

Ministru Estatal Jorge Teme neébe akompanha husi Delegasaun Governu Australia, Sekretariu Estadu ba Politika Formasaun Profesional no Empregu Ilidio Ximenes da Costa, Sekretariu Estadu Dejenvolvimento Lokal Samuel Mendonça, Sekretariu Estadu Seguransa Social Vitor da Costa, Prezidenti Funsaun Publiku Liboroi Pereira no Direktor Sentru Formasaun Tibar Simao Barreto neébe mak halo hela Inagurasaun ba Estrada Rural neébe halo servisu no dezenho husi Formando sira iha Sentru Formasaun Tibar. Quinta-Feira (13/11). Foto : Kandhi Barnez/Media SEPFOPE

Ministru Estatal Jorge Teme neébe akompanha husi Delegasaun Governu Australia, Sekretariu Estadu ba Politika Formasaun Profesional no Empregu Ilidio Ximenes da Costa, Sekretariu Estadu Dejenvolvimento Lokal Samuel Mendonça, Sekretariu Estadu Seguransa Social Vitor da Costa, Prezidenti Funsaun Publiku Liboroi Pereira no Direktor Sentru Formasaun Tibar Simao Barreto neébe mak halo hela Inagurasaun ba Estrada Rural neébe halo servisu no dezenho husi Formando sira iha Sentru Formasaun Tibar. Quinta-Feira (13/11). Foto : Kandhi Barnez/Media SEPFOPE

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...