Relatorio anual husi departamentu de Informasaun Merkadu Traballu
Departamentu de Informasaun Merkadu Traballu
Departamentu de Informasaun Merkadu Traballu ninia misaun atu asegura informasaun merkadu traballu ne’ebé akurat no diak ho sai hanesan matadalan ba politika formasaun profissional no empregu liu husi dalan koleta de dadus, levantamentu de dadus no peskiza atu nune’e bele konsege dadus merkadu traballu ne’ebé efikas no efisiente no fornsese assistensia teknika ba Informasaun Teknolojia/IT nian ba SEPFOPE Nasional no Distrital relasiona ho Baze de dados, manutensaun ekipamentu informatika no reparasaun liña internet.

Meta anual Departamentu nian ne’ebé principal liu mak, defini ona organigrama foun Departamentu nian hodi distribui servisu tuir unidade ne’ebé ligado ba merkadu traballu, no subemete ona ba Gabinete Juridiku hodi elobora Lei Organika foun SEPFOPE nian; kapasitasaun funsionariu no ajente administrasaun iha DIMT nian kona ba STATA no IT iha Indonesia. Halao Peskiza ba Empreza no Abilidade ba dala tolu, iha peskiza ida ne’e rezulta katak : Iha PEA 2014 parte Daruak ne’e, halo ona peskiza ba emprezariu hamutuk 253.  Amostrajen ida ne’e fotu husi emprezariu hirak iha setor la’os agrikultura, no hirak ne’ebé funsiona iha Dili, sidade kapital ba Timor-Leste. Ninia objetivu mak atu produz dadus ne’ebé diak kona-ba nesesidade ba abilidade ne’ebé wainhira halo analize ba ninia kontestu boot makroekonomiku bele tulun ema sira ne’ebé halo politika atu implementa estratejia hirak ba dezenvolvimentu forsa serbisu iha nasaun laran

Revizaun iha kestionariu PEA orijinal hadiak liu tan prosesu intervista. Maske nune’e, sei iha espasu atu hadiak liu tan.  Mudansa iha kestionariu permite intervistador sira atu hetan dadus kona-ba vensimentu no prátika rekrutamentu ne’ebé la posivel atu halibur iha peskiza ida uluk. Kresimentu insentivu husi empregu ne’ebé ema hakarak iha nasaun laran ho muda sees husi serbisu ho produtividade baisu ba serbisu ne’ebé ho valor boot, sei la’o hamutuk ho mudansa iha prosesu serbisu no téknolojia ne’ebé sei presiza liu tan traballador ho abilidade. Wainhira laiha forsa serbisu ne’ebé iha abilidade foun no diak liu tan, sei susar ba Timor-Leste atu sai kompetetivu iha mundu globalizadu.  PEA hanesan instrumentu importante ida hodi avallia mudansa iha merkadu traballu no rezultadu husi peskiza hirak ne’e bele informa politika hirak iha oin mai.

Rezultadu principal husi peskiza ne’e mak hanesan tuir mai ne’e :

 • Empreza na’in sira hatudu katak 53% husi empreza hirak ne’ebé iha ninia na’in Timor-oan, 58% ninia na’in Timor-oan ho parseiru estranjeiru, no 42% ninia na’in ema estranjeiru.    
 • Kompara ho tinan 2013, iha diminuisaun boot ba númiru empreza foun ne’ebé estabelese iha tinan 2014.  Kresimentu kompañia foun ne’ebé estabelese tuun husi 10.3 iha tinan 2013 ba pursentu 6.2 iha tinan 2014.
 • Númiru traballador tuun husi na’in 4811 iha Janeiru 2014 ba na’in 4735 iha fulan Utubru 2014 .  Diminuisaun ida ne’e barak liu afeta mane sira (-119 traballador ho vensimentu) no iha parte seluk iha aumentu ba númiru traballador feto sira (traballador na’in +43). Traballador konstrusaun oituan liu tan mak rekruta iha tinan 2014 kompara ho tinan 2013. 
 • Pursentu 30.7 husi empregadu ho vensimentu no salariu serbisu hanesan pesoal temporariu (na’in 1424 husi na’in 4735) ne’ebé refleta instabilidade serbisu jeralmente no partikularmente natureza temporariu husi serbisu iha setor konstrusaun. 
 •  Mediamente, jestor senior sira simu salariu kada fulan US$ 540, professional sira US$ 270 no asosiadu tékniku professional sira US$ 233. Traballador apoiu kleriku, ho salariu mensal mediamente US$ 163 no profisaun elementariu ho mediu salariu mensal US$ 146 simu salariu mediu mensal ne’ebé basiu liu kompara ho grupu profisaun hirak seluk. 
 • So 36.7% ka empreza 93 deit husi empreza 253 mak rekruta ona pesoal foun iha tinan rua liu ba ne’ebé karik sujere muvimentu neneik iha ekonomia.  Iha mos separasaun empregadu hamutuk 11.4%.  Liu tan, empreza barak (61.9 %) ne’ebé partisipa iha peskiza la planu atu rekruta tan pesoal foun iha fulan 12 tuir mai. 
 • Iha sumáriu, ema sira ne’ebé buka hela serbisu ba dahuluk na’in 8 husi na’in 10 ne’ebé kompleta ona eskola sekundária iha limitasaun iha abilidade no kompetensia hirak ne’ebé espesifiku ba serbisu hanesan abilidade TI, abilidade atu resolve problema no abilidade atu serbisu iha ekipa. No, ema na’in 7 husi na’in 10 dehan katak sira iha étika serbisu ne’ebé ladiak no ladun iha atribuisaun pesoal hodi bele hala’o sira nia serbisu ho efetivu. 
 •  Defisiensia abilidade principal iha rekrutadu foun sira mak: ladun iha inisiativa (12.7%), limitasaun literasia (10.9%), teknolojia informasaun (IT) kuñesimentu/literasia (10.9 %), falta abilidade manual (10.9%), laiha kapasidade atu serbisu hanesan parte husi ekipa ida (9.1%), no falta abilidade jestaun (9.1%).

Rezultadu peskiza nian hatudu nesesidade momos ba investimentu boot liu tan iha edukasaun no formasaun iha nasaun laran.  Alein de konsentra ba formasaun no dezenvolvimentu abilidade, presiza mos iha mudansa hodi hadi’a edukasaun bázika, inklui konsentrasaun boot ba abilidade númerasia no literasia.  Atu atinzi dividend mínimu, investimentu iha edukasaun no formasaun tenki liga besik ho politika kresimentu ekonomiku no empregu. Jeralmente, estratejia hirak iha futuru mai tenki halo tuir objetivu principal rua:
 • Ba dahuluk, apoia kresimentu empregu ho vensimentu iha ekonomia formal hodi grante katak kria tan serbisu hirak ne’ebé produtivu no diak. 
 • Ba daruak, sasukat apoiu hirak hodi hadi’a produtividade traballu, liu-liu entre sira ne’ebé serbisu iha setor informal.
Sasukat hirak ne’e presiza duni, la’os deit atu hakloot mamuk iha abilidade, maibe hodi hametin mos empregu produtivu ne’ebé bele rezulta iha redusaun kiak.

Iha tinan 2014 mos Departamentu IMT hala’o peskiza kona ba Tracer Study ka Estudu Buka Tuir ne’ebé rezulta:
Estudu hodi Buka Tuir ba tinan 2014 ne’e hala’o ona ho apoiu husi Projetu Formasaun no Apoiu ba Empregu (TESP) ne’ebé hetan apoiu fundu husi Departamentu Australia nian ba Negosiu Estranjeiru (DFAT) no implementasaun hala’o liu husi Sekretaria Estadu ba Politika Formasaun Profisional no Empregu (SEPFOPE) ho asisténsia tékniku ne’ebé hatan husi Organizasaun Internasional ba Traballu (ILO).  Estudu ne’e hala’o ho objetivu hirak tuir mai ne’e:  
 • Avallia efetividade kursu formasaun profisional ne’ebé fornesedor formasaun akreditadu sira fornese ona 
 •  Atu esplora mudansa hirak iha graduadu sira nia kompetênsia 
 • Atu ezamina rezultadu formasaun relasiona ho graduadu sira nia dezenvolvimentu kareira. 
Estudu ida ne’e dezeña ona hanesan peskiza kuantitativa ida ne’ebé hala’o uza peskiza ho pergunta ne’ebé remata ho taka (close-ended) iha formatu intervista ida.  Hili ona respondenti hamutuk na’in 317 husi graduadu hamutuk na’in 1,039 husi SEPFOPE nia sentru formasaun akreditadu iha Timor Leste, ne’ebé gradua ona entre fulan Jullu 2012 no Janeiru 2013.  Peskiza ne’e hala’o ona husi fulan Setembru to’o Dezembru 2014.
Husi respondenti na’in 317 ne’e:
 • Respondenti mane hamutuk na’in 122 no feto na’in 195, ho idade entre tinan 17 no 45. 
 • Maioria husi respondenti sira (56.15%)hanesan foin-sa’e ho idade entre tinan 21 no 25. 
 • Sira estuda iha sentru formasaun hamutuk 11 iha Timor Leste 
 • Númiru amostrajen respondenti ne’ebé aas liu gradua husi Senai Becora (na’in 241) no CT Don Bosco Comoro (na’in 162) 
 • Maioria husi respondenti sira ne’e hala’o ona kursu iha Administrasaun no Finansa (43.85%), Ospitalidade no Turizmu (23.66%), Konstrusaun (6.94%), Informátika (6.31%). Respondenti hamutuk 93.35% mak gradua ona husi eskola sekundária senior. 
 •  Respondenti sira hili atu ba atende kursu formasaun hirak ne’e duke edukasaun ba tempu naruk (nivel ruma ka diploma) tamba sira nia kondisaun finanseira (56.59%), vontade atu hala’o edukasaun formal ba tempu badak (11.58%), no kestaun familia (9.65%).
Estudu Buka tuir ne’e hatudu katak respondenti sira jeralmente kontenti ho sentru formasaun hirak, ninia programa, no kompetênsia hirak ne’ebé sira atinzi ona husi formasaun ne’e.
o   76.26% husi respondenti sira relata katak Sentru Formasaun fornese rekursu aprendizazen ne’ebé sufisienti.
o   Maioria husi respondenti sira, 79.37% relata katak sira “kontenti tebes” ho programa ne’ebé sira tuir, no 80.63% husi respondenti sira “kontenti tebes” ho sira nia sentru formasaun.
o   Liu sorin balun husi respondenti sira, 56.96%, fiar katak sira nia kompetênsia dezenvolve liu tan hanesan rezultadu husi kursu ne’e “aas tebes, no 34.49% fiar katak sira nia kompetênsia “aas”. Respondenti barak mak mantein kontaktu no iha relasaun ne’ebé diak ho sentru formasaun hafoin graduasaun.
o   Maioria husi respondenti sira, 75.39% dehan katak iha alokasaun tempu ne’ebé hanesan entre aula prátika no aprendizazen teoria.
o   Liu sorin balun deit husi respondenti sira, 54.11%, mak dehan katak sira simu oras 4-8/semana ba lisaun prátika, 20.25% husi respondenti simu oras 17-20 kada semana.
o   Liu sorin balun deit, ka 50.53% husi respondenti sira mak hala’o ona estajiu ida, no 40.93% husi respondenti sira hala’o estajiu dala rua.
Hafoin kompleta tiha formasaun, graduadu sira relativamente hetan susesu no sempre bolu ba tuir intervista serbisu no empregu.  Graduadu barak (87.62%) mak aplika ona ba serbisu.
o   Iha tinan ida tuir mai hafoin sira nia graduasaun, 45.65% husi respondenti sira ne’ebé aplika ona ba serbisu hetan duni serbisu, no 47.83% husi aplikante sira ba tuir intervista.
o   55.95% husi sira ne’ebé empregadu ona, graduadu sira iha kontratu ba periódu tinan 1, no 20.24% iha serbisu permanenti.  Maioria husi respondenti sira (75.58%) iha serbisu ba tempu inteiru (oras 40 kada semana) no 23.26% serbisu ba periódu balun deit (oras 20-40 kada semana). 
o   To’o tinan rua ka liu hafoin graduasaun, wainhira hala’o estudu ida ne’e, respondenti na’in 86 husi na’in 317  ne’e (27.13%) sei empregadu hela.
o   Graduadu barak ne’ebé empregadu ona serbisu ba kompañia privada (47.06%) no 35.29% serbisu ba edifisiu governu nian. 
o   Respondenti barak mak serbisu iha area administrasaun no finansa (52.94%) no 22.35% husi sira serbisu iha area ospitalidade.
Graduadu sira ne’ebé oras ne’e serbisu hela fiar katak sira presiza hala’o tan formasaun ka estudu ruma hodi hadi’a sira nia kompetênsia, dezenvolve sira nia kareira, hetan salariu ne’ebé aas liu tan, ka ba serbisu iha rai liur.
Respondenti sira hakarak atu hala’o liu tan sira nia formasaun iha area hirak tuir mai ne’e: Administrasaun (34.66%), Finansa (12.35%), TI (11.55%), no programa seluk tan. Razaun bot liu  atu hala’o formasaun ka edukasaun liu tan mak atu hadi’a graduadu sira nia kompetênsia (94.78%).
Halo aprezentasaun Relatorio Preliminariu ba Peskiza Forsa Traballu tinan 2013 nian iha Hotel Timor, iha peskiza ne’e rezulta katak: populasaun sira ne’ebéekonomikamente ativu kompostu ema empregadu no dezempregadu hamutuk na’in 213,000, ne’ebé traduz ba partisipasaun forsa traballu ho taixa hamutuk 30.6%. Ema hamutuk na’in 189,800 husi forsa traballu mak empregadu. Ema empregadu difini hanesan sira ne’ebé serbisu ba pagamentu ka profitabilidade ruma.

Haree ba proporsaun empregu ba populasaun hatudu katak iha 27.3% deit husi populasaun (tinan 15 ba leten) mak empregadu iha tinan 2013. Iha tempu ne’ebé hanesan, ema hautum na’in 23,400 bele klasifika hanesan dezempregadu, katak sira laiha serbisu durante periódu referensia peskiza nian maibe disponivel
no ativamente buka hela serbisu. Taixa dezempregu kalkula ba 11%.Entre ema empregadu sira, hamutuk na’in 1,400 mak tama ba klasifikasaunladun iha serbisu relasiona ho tempu, no husi ema sira ne’ebé la tama iha forsatraballu, hamutuk na’in 7,700 mak iha hela marjin traballu nian ka bolu mos dehan forsa traballu potensial. Populasaun ho idade serbisu ne’ebé la tama iha forsatraballu kalkula hamutuk na’in 483,000.
Relasiona ho atividade setor ekonomia boot (la inklui produtor ai-hahan subsistensia), rezultadu PFT ba tinan 2013 hatudu katak setor asistensia for serbisu ba ema barak liu ho parte empregu relativu hamutuk 45.1%. Setor agrikultura tama klasifikasaun daruak relasiona ho empregadu ho parte relativu hamutuk 41%. Traballador hamutuk 13% deit mak empregadu iha industria. Rezultadu prinsipal seluk husi peskiza 2013 ida ne’e mak identifikasaun no kuantifikasaun numiru substansial produtor sasan ai-haan subsistensia (178’900) ne’ebé la konsidera hanesan empregadu tuir padraun estatistika traballuinternasinonal foun. So produtor sasan ai-haan subsistensia oituan deit makinvolve iha atividade merkadu traballu, hanesan dezempregu (buka hela serbisu ho pagamentu ka profitabilidade ruma) ka hanesan empregadu ne’ebé iha serbisu sekundaria.
Timor-Leste Peskiza Forsa Traballu 2013
PFT 2013 ne’e mos fornese rezultadu relasiona ho profisaun no laiha korespondensia entre profisaun no edukasaun, estadu iha empregu, empregu informal no vulneravel, rendimentu husi empregu, foin-sa’e, edukasaun no formasaun, no mos labarik sira ne’ebé serbisu. Ninia rezultadu hatudu katak iha nivel konsentrasaun boot ba profisaun hirak iha Timor-Leste. Profisaun primaria 12 ne’ebé iha kobre populasaun empregadu liu 60%. Profisaun primaria haat relasiona liu ho agrikultura no venda no asistensia. Iha setor la’os agrikultura hanesan guarda, kondutor kareta, taksi no biskota, no badaen monta bloku no halo serbisu remata betaun mak hanesan profisaun hirak ne’ebé barak liu mane mak domina. Laiha profisaun industrial entre profisaun 12 uluk, so iha posibilidade ida deit ne’ebé relasiona ho konstrusaun “ema sira ne’ebé monta betaun, remata betaun no seluk tan”1.
Analize profisaun no atinzimentu edukasaun hatudu katak mazumenus 7.5% husi populasaun empregadu sira laiha korespondensia abilidade iha sira nia serbisu prinsipal. Laiha korespondensia ne’e refere ba situasaun wainhira atinzimentu edukasaun traballador nia aas liu fali ninia rekerimentu abilidade ba nia (mane ka feto) nia serbisu. Deskobre mos situasaun laiha korespondensia abilidade ne’ebé aas liu entre feto sira (8.9%) kompara ho mane sira (6.9%). Maibe, deskobre ona katak persentajen ema ne’ebé laiha korespondensia profisaun-edukasaun ho atinzimentu edukasaun aas kuaze atu hanesan entre mane ho feto sira ne’ebé hamutuk 60%. Relasiona ho estadu iha empregu, ema serbisu nain 4 husi 10 deit hetan salariu (41%), tuir kedas traballador ho konta rasik (36.7%) traballador ne’ebé kontribui ba familia (18.8) no empregador (2.7%). Proporsaun ne’ebé kombinadu husi traballador ho konta rasik no traballador ne’ebé kontribui ba familia iha total empregu, dalabarak konsidera hanesan sasukat ida ba empregu vulneravel, hamutuk 55%. Maioria husi traballador vulneravel mak feto sira (70%) wainhira kompara ho mane sira (48%). Rezultadu liu tan hatudu katak iha ema na’in 136’600 iha empregu informal, reprezenta liu 71% husi populasaun empregadu.Aumenta tan ba traballador informal ho konta rasik (48.2%) no traballador sira ne’ebé kontribui ba familia (24.8%), empregu informal inklui empregadu informal barak (25.1%) no empregador informal (1.9%). Empregadu informal mak sira ne’ebé la hetan benefisiu husi lisensa moras ho pagamentu no lisensa anual ho pagamentu. Empregador sira no traballador ho konta rasik husi empreza setor informal mak sira ne’ebé hala’o unidade ekonomiku ne’ebé involve traballador la to’o na’in lima no la rejista iha tipu lejislasaun nasional espesifiku ruma. Dadus kona-ba rendimentu husi empregu ho pagamentu ka osan ne’ebé empregadu sira hetan halibur ona hanesan parte ida husi PFT 2013. Nia kobre vensimentu no salariu ba atividade prinsipal no sekundaria, hafoin ko’a tiha ba taixa, se iha, maibe molok ko’a seluk tan. Tuir rezultadu peskiza, mediu vensimentu no salariu kada fulan empregadu nian mak $530.8 Dolar Amerikanu
iha tinan 2013 (ninia medianumak$272 Dolar Amerikanu). Maske nune’e, liu un kuatru husi empregadu sira mak klasifika hanesan traballador ho pagamentu baisu, sira nia pagamentu menus husi $181 Dolar Amerikanu kada fulan, hanesan mos, menus husi un tersu husi medianupartisipasaun rendimentu ba empregadu hotu.
Mediamente, feto sira simu osan ne’ebé oituan liu kada fulan (US$461) kompara ho mane sira (US$553). Mamuk iha rendimentu ne’e mos deskobre iha kuaze kategoria profisaun hotu, maibe la inklui tekniku sira no profesional asosiadune’ebé feto sira simu, mediamente, barak liu dalarua husi vensimentu no
salariu mane sira nian (US$763 ba feto sira no US$372 ba mane sira). Maske nune’e, hakfodak tebes atu nota karateristika la normal ida iha diferensial rendimentu entre empregadu ho edukasaun sekundaria ka tersiaria:
Empregadu ho edukasaun sekundaria mediamente iha rendimentu kada fulan ne’ebé aas liu (US$ 640) kompara ho sira ne’ebé ho edukasaun tersiaria (US$ 578). Rezultadu ida ne’e karik reflete realidade sinal merkadu traballu ninia “ezizensia aas” ba empregu iha serbisu hirak ne’ebé presiza edukasaun sekundaria, duke serbisu hirak ne’ebé presiza edukasaun tersiaria. Iha tinan 2013, 42.1% husi foin-sa’e iha forsa trabalu iha edukasaun sekunrária. Persentajen populasaun foin-sa’e iha forsa traballu ho edukasaun
tersiária hamutuk 1.4% deit. Medida populasaun foin-sa’e (tinan 15-24) kompostu 200,000 husi foin-sa’e mane no feto sira ne’ebé hamutuk 11.1% mak empregadu. Númiru foin-sa’e dezempregadu (na’in 6,200) aas liu kompara ho adultu sira ne’eb’e dezempregadu. Foin-sa’e kompostu un kuatru husi total númiru
dezempregu (21.9%) kompara ho forsa traballu jeral (11%). Responde ba SEPFOPE nia interese iha politika formasaun no relasaun entre formasaun no rezultadu merkadu traballu, kestionarriu PFT 2013 nian dezeña ona ho modulu espesifiku ba formasaun ne’ebé ema hetan iha liur, la’os husi sistema edukasaun jeral. Ninia rezultadu hatudu katak iha total kalkulasaun ema hamutuk na’in 29’400 mak partisipa ona iha mazumenus kursu formasaun ida durante fulan 12 molok peskiza. Sira ne’ebé partisipa ona barak liu inklui sira ho idade seidauk to’o tinan 34 (63%), mane (59.5%), ho edukasaun sekundaria (56%). Maioria husi sira partisipa ona iha kursu formasaun ida deit (72.5%), no balun partisipa iha kursu formasaun rua (10.4%) no seluk tan iha kursu tolu ka liu (17.1%). Entre topiku formasaun atus ka liu, tolu mak popular liu: aprende atu lori kareta (partisipante na’in 8500), uza ekipamentu todak ka boot (partisipante na’in 8200) no obra fatuk (partisipante na’in 4400). Efetividade programa formasaun bele avallia husi ezame ba situasaun hafoin formasaun remata. Mazumenus 15% husi ema empregadu sira relata katak sira hetan ona serbisu ida (karik serbisu ne’ebé oras ne’e sira hala’o hela) ka estajiu ida ka pozisaun formandu ida hafoin kompleta tiha programa formasaun. Sira seluk hetan aumentu salariu (6%) ka promosaun (19%). Liu un tersu husi dezempregu sira hetan ona serbisu ida ka estajiu ida ka sai formandu iha serbisu fatin hafoin kompleta tiha programa formasaun (39%).
-Leste Peskiza Forsa Traballu 2013
Maske peskiza ne’e la dezeña atu sukat traballador labarik, halibur mosdadus kona-ba atividade ekonomia ba labarik ho idade tinan 10-14, aumenta tanba dadus kona-ba populasaun ho idade serbisu, tinan 15 ba leten. Nune’e, aspetubalun husi atividade serbisu ba labarik sir abele hetan husi peskiza ne’e. Iha kalkulasaun katak iha labarik na’in 142’200ho idade tinan 10-14 iha Timor-Leste iha tinan 2013: mane na’in 73’400 no feto na’in68’800. Entre sira mazumenus 9% mak serbisu ba pagamentu ka profitabilidade ruma (1.4% entre labarik mane sira no 1.8% entre labarik feto sira) ka iha produsaun ai-haan subsistensia (7.7% entre labarik mane sira no 7.4% entre labarik feto sira). Labarik lubuk ida mak serbisu iha profisaun hirak relasiona ho agrikultura hanesan kuda ai-haan oi-oin, halo kantreiru, kuda kolleta no kuda modo, no traballador terenu, hakiak animal no produz susu-been, hakiak animal mausno traballador kuidadu animal. Sira seluk serbisu iha profisaun venda hanesan ema ne’ebé fa’an sasan iha tenda ka merkadu, hein loja ka fa’an ai-haan iha estrada. So persentajen oituan deit mak serbisu iha fabrika ka ofisina. Iha parte balun kuaze labarik feto mak barak, serbisu ba ai-haan no produtu relasionadu, operador makina ka soru ka operador makina suku. Maioria husi labarik sira ne’e serbisu ba pagamentu ka profitabilidade ruma normalmente serbisu ba oras 14 to’o 42 kada
semana: 62% entre labarik mane sira no 53% entre labarik feto sira. Persentajen labarik sira ne’ebé serbisu ba oras naruk, oras 43 ka liu kada semana hamutuk 24% entre labarik mane sira no 13% entre labarik feto sira.
Hanesan parte husi operasaun peskiza, kualidade dadus avallia liu husi kalkulasaun eru amostra no taixa ne’ebé la responde, no kompara rezultadu peskiza balun ho fonte alternativu ka uluk nian. Liu-liu halo komparasaun dadus ho empregadu funsaun publika nian husi fonte administrativa no sensu populasaun no uma tinan 2010 nian. Ninia rezultadu dokumenta ona iha nota metodolojika ba relatoriu ne’e. Kontinua rekolla dados administrativus husi instituisaun publiku no privada relasiona ho  merkadu traballu

Obstaklus:
Empreza barak la eziste ona maibe naran iha nafatin lista empreza husi IADE no SERVE
Graduadus barak mak numeru kontaktu/telefoni troka ona entaun ita lahatene sira nia situasaun no sira enderesu atual.


2. Parseria no Susteintabilidade:
Halo parseria nafatin ho ministerios relevantes hanesan MCIA, Finansas no SERVE hodi kompartilla dados kona ba merkadu traballu; Halo parseria ho instituisaun privada sira hanesan ONG no Empregador hodi  asegura peskiza ne’ebé sei hala’o husi Departamentu Informasaun Merkadu Traballu. Kontinua halo koordenasaun metin liu tan ho Departamentu sira relevante iha SEPFOPE laran hodi ajusa informasaun kona ba merkadu traballu.

6 comments:

 1. 1. Assalamualaikum wr.wb saya mustafa malik ingin berbagi cerita kepada anda bahwa dulunya saya ini cuma seorang pengamen jalanan yang pendapatannya tidak seberapa, buat makan saja nda cukup apalagi untuk beli obat buat ibu saya karna belakangan ini ibu saya lagi sakit sakitan jadi saya harus membantin tulang buat ibu saya dan adik saya karna bapak kami pergi meninggalkan kami entah kemana,, saya dapat nomor MBA IROK dari teman saya..awalnya sih saya ragu tapi nda ada salahnya juga saya coba karna sudah banyak paranormal yang saya hubungi tapi tidak ada yang berhasil malahan cuma uang saya aja yang terkuras habis dan akhirnya saya menghubungi MBAH IROK dan mengikuti 4D nya yaitu 0640 dan alhamdulillah berhasil. Kini kehidupan kami sudah tidak seperti dulu lagi dan akhirnya saya juga sdh punya usaha sendiri dan bagi anda yang ingin seperti saya silahkan HBG 08124405815 MBAH IROK, nomor ritual MBAH IROK meman benar2 100% tembus

  ReplyDelete
  Replies
  1. saya ingin berbagi cerita kepada semua teman-teman bahwa saya yg dulunya orang yg paling tersusah,walaupun mau makan itu pun harus hutang dulu sama tetangga dan syukur kalau ada yg mau kasi,semakin aku berusaha semakin jauh juga pekerjaan dan selama aku ingin berbuat baik kepada orang lain semakin banyak pula yg membenci saya karna saya cuma dianggap rendah sama orang lain karna saya tidak punya apa-apa,dan akhirnya saya berencana untuk pergi mencari dukun yg bisa menembus nomor dan disuatu hari saya bertemu sama orang yg pernah dibantu sama AKI SOLEH JAFFAR dan dia memberikan nomor AKI SOLEH JAFFAR,dia bilan kepada saya kalau AKI SOLEH JAFFAR bisa membantu orang yg lagi kesusahan dan tidak berpikir panjang lebar lagi saya langsun menghubungi AKI SOLEH JAFFAR dan dengan senan hati AKI SOLEH JAFFAR ingin membantu saya,,alhamdulillah saya sudah menang togel yg ke5 kalinya dan rencana saya bersama keluarga ingin membuka usaha dan para teman-teman diluar sana yg ingin seperti saya silahkan hubungi AKI SOLEH JAFFAR,di 0853---> 7778 ---> 3331 saya sangat bersyukur kepada allah karna melalui bantuan AKI SOLEH JAFFAR, dan kini kehidupan saya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya,ingat kesempatan tdk akan datan untuk yg kedua kalinya Atau   KLIK DISINI 4d 5d 6d

   saya ingin berbagi cerita kepada semua teman-teman bahwa saya yg dulunya orang yg paling tersusah,walaupun mau makan itu pun harus hutang dulu sama tetangga dan syukur kalau ada yg mau kasi,semakin aku berusaha semakin jauh juga pekerjaan dan selama aku ingin berbuat baik kepada orang lain semakin banyak pula yg membenci saya karna saya cuma dianggap rendah sama orang lain karna saya tidak punya apa-apa,dan akhirnya saya berencana untuk pergi mencari dukun yg bisa menembus nomor dan disuatu hari saya bertemu sama orang yg pernah dibantu sama AKI SOLEH JAFFAR dan dia memberikan nomor AKI SOLEH JAFFAR,dia bilan kepada saya kalau AKI SOLEH JAFFAR bisa membantu orang yg lagi kesusahan dan tidak berpikir panjang lebar lagi saya langsun menghubungi AKI dan dengan senan hati AKI SOLEH JAFFAR ingin membantu saya,,alhamdulillah saya sudah menang togel yg ke5 kalinya dan rencana saya bersama keluarga ingin membuka usaha dan para teman-teman diluar sana yg ingin seperti saya silahkan hubungi AKI SOLEH JAFFAR,di 0853---> 7778 ---> 3331 saya sangat bersyukur kepada allah karna melalui bantuan AKI SOLEH JAFFAR, dan kini kehidupan saya sudah jauh lebih baik dari sebelumnya,ingat kesempatan tdk akan datan untuk yg kedua kalinya Atau   KLIK DISINI 4d 5d 6d   Delete
  2. KAMI SEKELUARGA TAK LUPA MENGUCAPKAN PUJI SYUKUR KEPADA ALLAH S,W,T
   dan terima kasih banyak kepada AKI atas nomor togel.nya yang AKI
   berikan 4D/ angka [] alhamdulillah ternyata itu benar2 tembus AKI.
   dan alhamdulillah sekarang saya bisa melunasi semua utan2 saya yang
   ada sama tetangga.dan juga BANK BRI dan bukan hanya itu AKI insya
   allah saya akan coba untuk membuka usaha sendiri demi mencukupi
   kebutuhan keluarga saya sehari-hari itu semua berkat bantuan AKI..
   sekali lagi makasih banyak ya AKI… bagi saudara yang suka main togel
   yang ingin merubah nasib seperti saya silahkan hubungi AKI ALIH,,di no (((_082 313 669 888_)))insya allah anda bisa seperti saya…menang togel 275 JUTA , wassalam.


   dijamin 100% jebol saya sudah buktikan...sendiri....


   Apakah anda termasuk dalam kategori di bawah ini !!!!


   1"Dikejar-kejar hutang

   2"Selaluh kalah dalam bermain togel

   3"Barang berharga anda udah habis terjual Buat judi togel


   4"Anda udah kemana-mana tapi tidak menghasilkan solusi yg tepat


   5"Udah banyak Dukun togel yang kamu tempati minta angka jitunya

   tapi tidak ada satupun yang berhasil..   KLIK DISINI 4d 5d 6d
   Solusi yang tepat jangan anda putus asah... AKI ALIH akan membantu

   anda semua dengan Angka ritual/GHOIB:

   butuh angka togel 2D/ ,3D/, 4D/ 5D/ 6D/ SGP / HKG / MALAYSIA / TOTO

   MAGNUM / dijamin

   100% jebol

   Apabila ada waktu

   silahkan Hub: AKI ALIH DI NO: (((_082 313 669 888_)))


   ANGKA RITUAL: TOTO/MAGNUM 4D/5D/6D/


   ANGKA RITUAL: HONGKONG 2D/3D/4D/6D/   ANGKA RITUAL; KUDA LARI 2D/3D/4D/6D/   ANGKA RITUAL; SINGAPUR 2D/3D/4D/ 6D/   ANGKA RITUAL; TAIWAN,THAILAND   ANGKA RITUAL: SIDNEY 2D/3D/4D 6D/


   ..(`’•.¸(` ‘•. ¸* ¸.•’´)¸.•’´)..
   «´
   _ ¨`»082 313 669 888
   ..(¸. •’´(¸.•’´ * `’•.¸)`’•.¸ )..


   الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل

   Delete
  3. Hal yang tidak pernah terbayankan kini jadi kenyataan kepada keluargaku,,,kusus untuk AKI SANTOJOYO kami ucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada aki. karena berkat bantuannya alhamdulillah keluarga kami bisa lepas dari hutang dan masalah, karena nomor “GAIB” untuk pasang togel, hasil ritual AKI SANTOJOYO memang benar-bener merubah nasib kami hanya sekejap,dan disitulah aku berkesempatan kumpulkan uang untuk buka usaha kembali,karena rumah juga sudah disita bank,,warung makan juga sudah bangkrut,,tapi itu semua aku masih tetap bertahan hidup dengan anak istriku,,walau cuma ngontrak tapi aku tetap bersabar dan akhirnya AKI SANTOJOYO lah yang bisa merubah nasib kami..maka dari itu AKI SANTOJOYO orang paling bersejarah di keluargaku…!!!jadi kepada teman-teman yang di lilit hutang dan ingin merubah nasib seperti saya silahkan hub AKI SANTOJOYO di nomor: 085211599919 atau silahkan KLIK DISINI dan dengan penuh harapan yakin dan percaya insya allah apa yang anda ingingkan pasti tercapai.

   Delete
  4. Saya mau berbagi cerita kepada teman-teman melalui media internet yang dulunya saya berkerja sebagai tukang ojek yang pendapatan tak seberapa untuk menapkai istri dan ke-2 anak saya, namu suatu hari saya merasa kebingungan karna anak saya kepingin lanjut sekolah dan ingin mencapai cita-cita nya,namu saya berbicara dalam hati apakah anak saya bisah melanjutkan sekolah dan mencapai cita-cita nya sedangkan penghasiln yang aku dapatkan tidak tertentu berapa sehari cuma cukup/paspsan untuk buat makan aja. Dan aku merasa sedih melihrt anak-anak saya yang selalu termenung dia takut kalau putus sekolah, namu suatu hari aku berusaha mencari pinjaman kepada orang namun tak satu pun orang yang mau membantuku karna aku tak punya apa-apa yang bisa diambil sebagai jaminan, aku merasa kebingungan dan aku pasrakan pada yang maha kuasah karna kalau memang sudah takdir dan kehendaknyan pasti anak saya sudah tidak bisah lanjut sekolah lagi, kami terima atas ketidak sanggupan saya sebagai orang tua yang tidak mampu membiayai sekolah anak saya. namu suatu hari aku mengantar seseorang kedesa sebrang di situlah aku mendengar cerita pada teman-teman kalau AKI ARSO bisah membantu orang yang lagi kesusahan, namun saya dulunya tidak percaya dengan yang namanya peramal, tapi saya juga berpikir tidak ada salah aku mencoba, dan aku memikirkan anak saya yang penuh semangat ingin mencapai cita-cita nya, saya coba bergabung dan menjadi member AKI ARSO dan saya menghubungi AKI ARSO di nomor 085295323157 meminta angka jitu/gaib hasil ritual AKI,walau saya harus mencari pinjama uang untuk membayar mahar supaya aku bisa mendapatkan angka gaibnya, alhamdulillah atas pemberian dan bantuan AKI ARSO kami menang togel Rp.375 juta, atas keberasilan aku memenangkan togel semua hutang-hutang aku telah terlunasih. Termasuk uang pinjaman di koprasih, dan anak saya juga sudah bisah lanjut sekolah lagi mudah-mudahan bisah mencapai cita-cita yang selama ini dia impi-impikan dan sekarang kami sekeluarga mau berbagi kepada teman-teman semua jika anda mau merubah nasib seperti saya atau butuh angka jitu/gaib hasil ritual HUB AKI ARSO di 085295323157 atau kunjungi di www.mastertogelterbaru.blogspot.com dijamin 100% tembus dan saya sudah buktikan sendiri, bukan cuma pada saya tapi banyak orang yang berhasil melalui bantuan AKI ARSO, jika anda yakin dengan adanya angka gaib silahkan buktikan.

   Delete
  5. Assalamu`alaikum Wr. Wb.

   Hakikat kehidupan adalah bermanfaat bagi orang lain dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Dengan mengucap Bismillahir rahmaannir rahiim, perkenalkanlah kami dari INTI TUNGGAL hadir bagi saudara/i, Kami merupakan lembaga non pemerintah yang bergerak dalam bidang jasa olah kebatinan, pemondokan pesantren dan pembinaan diri baik mental dan spiritual. Muncul keprihatinan kami dalam melihat situasi kehidupan sosial ekonomi didalam masyarakat kita pada masa sekarang ini, meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran dan tingkat kriminal sebagai akibat dari kesengajaan kehidupan sosial ekonomi yang sangat memprihatinkan. Berangkat dari permasalahan dan situasi tersebut, kami hadir melalui program kami yaitu PROGRAM "HIBAH UANG GAIB" dengan maksud membantu saudara/i yang mengalami kesulitan ekonomi ataupun yang membutuhkan dana gaib halal.

   Dana tersebut merupakan program bakti sosial yang diselenggarakan oleh Majelis kami yang mana berbentuk memberikan dana berupa uang kontan bagi saudara/i yang membutuhkan.

   Dana Hibah Tanapa Batas ini diperoleh melalui media doa-doa dzikir khusus bersama anak-anak yatim/piatu dan muda/mudi pesantren kami sehingga jauh dari hal-hal klenik/mistik yang tentunya dilarang oleh Agama. Dalam program ini dengan sangat terpaksa kami mewajibkan bagi saudara/i untuk menyediakan Mahar seperti yang telah kami sebutkan dibawa, mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan tidak bermaksud mengkomersilkan hal tersebut kami perlukan sebagai "biaya pengganti" guna pengadaan biaya transportasi antar-jemput anak-anak yatim, biaya jamuan konsumsi para undangan dzikir dan dana sedekah bagi pihak-pihak undangan tersebut. Bagi kami segenap pengurus Majelis sangat dipantangkan untuk mengambil bagian dari dana yang dimohonkan tersebut, hanya sumbangan dari saudara/i lah yang dapat kami terima sekiranya saudara/i telah berhasil dalam memanfaatkan dana hibah gaib tersebut.

   It tahi'uu mal laayas'alakum ayraw wahum -muhtasuun

   Ikutilah orang yang tidak meminta upah kepadamu sedangkan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk ALLAH.

   Akhir kata kami segenap pengurus MAJELIS INTI TUNGGAL mengucapkan "tetaplah berpengharapan, karena pada hakikatnya Allah swt tidak akan mengecewakan hamba-NYA yang meletakkan pengharapan kepada-NYA dan dibalik permasalahan pasti ada solusi dan hikmahnya.
   100% Pesugihan Uang Gaib, Halal, Tanpa Tumbal, Berkah, Bebas untuk semua agama, Proses 1 hari Dana langsung kami transfer Ke Rekening pribadi anda, Tanpa mengembalikan, Tidak mengurangi rejeki keturunan, dibekali juga pegangan khusus guna mempertahankan Kekayaan anda. Dana berasal dari permohonan Kepada yang maha kuasa Melalui Doa-Doa Dzikir Khusus.

   Tingkat 1 = Untuk Hasil 500 Juta, Mahar Ikhlas Rp.1.000.000
   Tingkat 2 = Untuk Hasil 1 Milyar, Mahar Ikhlas Rp.2.000.000
   Tingkat 3 = Untuk Hasil 2 Milyar, Mahar Ikhlas Rp.3.000.000

   PENGERTIAN PESUGIHAN UANG GAIB DARI MBAH MURTAK SALAH SATU DUKUN TERSAKTI DI INDONESIA | UNTUK KONSULTASI LANGSUNG DENGAN MBAH MURTAK WA : 0822-7144-8994
   Assalamu`alaikum Wr. Wb.

   Delete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...