SEPFOPE Hadia Rezimi Kareira Ba Formador FormasaunDILI : Sekretariu Estadu Politika Formasaun  Profesional no Emprego (SEPFOPE) Liu husi Diresaun Nasional Jeral Departamentu Jurudiku Halao workshop kona ba Estatutu Kareira Formador Formasaun Professional. hodi hadia  rezimi kareira  ba formador hirak ne’ebe durante ne’e fo formasaun ba formandu sira iha sentru  Tibar ho Sentru Senai Bekora.
            Direktor Jeral SEPFOPE Jacinto Baros hatete, SEPFOPE bolu ona  formador  iha sentru formasaun hot-hotu  liu-liu  sentru hirak  ne’ebe maka husi  Governo finansia  no tutela ba membru Governo sira ,atu nune’e sira  tur hamutuk    kria workshop ida hodi  diskuti konaba draf  Juridiku  nian oinsa  maka atu   hadia sira nia rezimi kareiara. “Ami bolu sira mai tur hamutuk hodi diskuti  ba sira nia rezimi de kareira  ka sira nia estatutu.Tanba durante ne’e formador sira  nia estatutu  seidauk  klaru ,maski sira fo ona sira nia kontribuisaun ba sentru hot-hotu maibe  sira nia salariu ne’e lahanesan,ida ne’e maka ita persija hadia  atu nune’e formador  hirak ne’e ble motiva iha hanorin ,” Nia dehan,formador hirak ne’e  balun uluk iha Dosente de pois maka sira muda fali mai treinador,aliened ne’e iha mudansa salariu ba dosente iha UNTL formador hirak hanorin iha sentru ne’e salariu  lahanesan uluk ho ne’e maka parte politika husi SEPFOPE ninian kria mekanismu ida  oinsa maka atu regula halo didiak  ba maluk hirak ne’ebe fo formasaun ba  formandu iha sentru sira .
             
Tuir nia katak, iha nivel diskusaun ne’e SEPFOPE hakarak atu muda iha  sira nia nivel salariu oinsa maka iha diretu atu muda formasaun formador hirak ne’e premeiru tama iha nivel formador tekniku no depois tama fali iha nivel superior atu nune’e sira bele ho diak ,tanba iha Timor leste agora dadaun iha ona sistema konaba sertifikadu,sertifikadu ida  to’o sertifikadu 4,ho ne’e maka SEPFOPE hakarak halo mudansa ba sertifikadu hirak ne’e atu nune’e sira nia salariu to’o iha ne’eba no sira nia  kapasidade mos tuir sira nia salariu ne’ebe maka iha .
            
 Diretor ne’e  informa katak ,formador hirak ne’e sira nia salariu barak mka iha $ 2.70 ne’e salariu bo’ot liu iha formador balun  $ 2.00 no balun $ 1.50 hanesan funsionariu nivel III,depois formador sira hanorin formandu bar-barak ema hirak ne’e  no formandu balun hahu ona ba kaer projetu bo’ot –bo’ot maibe  formador sira nia salariu maka markapasu hela deit ,signifika katak, sira nia salariu laiha mudansa tanba  seidauk iha regulamentu . hatete  Jacinto
           
 Iha diskusaunm  SEPFOPE ho Sentru  Juridiku  atu hasae formador sira nia salariu no hadia diak liu tan  sira progresaun ba sistema kareira ne’ebe maka iha. Iha Ftin hanesan Asesora Juridiku SEPFOPE Melisa Caldas hatete,iha diskusaun  SEPFOPE ho Departementu  sentru Juridiku nian  hodi diskutia konaba rezimi kareira ba formador hirak ne’ebe fasilita formasaun ba jovemtudi sira .
          
  “Formador sira hanesan funsaun ida espesifiku  no fo kapasitasaun ba rekursu humanu  Timor leste nian,ho ne’e maka ita ohin halo diskusaun hodi hadia formasau  ita mos  fo kareira  ba sira hodi insentiva sira atu nune’e formador hirak ne’e  fo formasaun ba rekursu humanu Timor oan mos iha kualidade .
           
Tuir nia katak  iha  diskusaun ida ne’e atu hare ba oinsa atu aumenta sira nia salariu ,bele aumenta mais uituan deit tuir sira nia funsaun . Sentru ne’ebe mabe’e  marka iha diskusaun rezimi kareira ne’e mai husi sentru  Professional 2 ne’ebe maka tutela husi SEPFOPE  hanesan  Tibar ho Bekora ,nune’e mos iha tan sentru husi SEFTEK,IADE ,Akademia Polisia no mos sentru hirak seluk tan. Formador hirak ne’e iha deferenti balun iha funsionariu publiku no iha formador balun maka iha kontratu serbisu deit. Tuir politika Governo rezimi  ka estatutu ne’e mosu tanba  politika Governo iha planu atu hadia capital humanu ,hadia liu husi eskola no formasaun  formal ,formasaun ne’ebe teknika. Quarta-feira(01/04) (Tika/Agio).
No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...