Apoio Humanitario ba Vitima Dezastre Naturais iha Distrito Covalima
Suai : Gabinete Sekretaria Estado ba Politika Formasaun Profissional no Emprego (SEPFOPE), fasilita transporte  ba empresa Nasional no lokal sira hanesan : Associação Empresarial Mulheres  de Timor Leste (AEMTL),  Risa Unip. Lda, Fortuna Lorosae, Mamisa Unip. Lda no Risu Mali Unip. Lda. Iha loron segunda 25/06/2013, hodi apoio aihan  ba vitima dezastre naturais iha suco Kamanasa, Suai Loro Sub Distrito Suai no Suco Casabauc Sub Distrito Tilomar  Distrito Covalima ne´ebe mak akontese iha loron sexta no Sabdu semana kotuk liu ba.

Iha serimonia entrega apoio aihan nudar sentimentu solidariedade, adjunto Administrador Distrito Cavalima Filipe Viera Cardoso nebe representa povo Covalima iha nia diskursu  wainhira simu ajuda humanitario husi Empresario  ne´ebe akompanha husi Gabinete SEPFOPE hato´o katak komunidade ne´ebe mak sai vitima husi dezastre Naturais agradese tebes ba apoio husi empreza lokal, nasional no  SEPFOPE tamba bele fasilita aihan ba vitima sira iha tempu badak nia laran.

Adjunto Administrador Distrito Covalima hatutan mos katak komunidade iha Sub Distrito Tilomar Suku Salele presija mos mak hadia infraestrutura hanesan ponte, estrada, no irigasaun atu nune´eiha tempu udan labele akontese inundasaun hodi povo sira labele sai tan vitima husi mudansa klimatika, tamba wainhira akontese dezastre naturais povo sira tenki evakua ba fatin ne´ebe mak bele salva sira nia moris, no tenki mos lakon sira nia hela fatin, animal, to´os , natar no seluk tan. 

Reprezentante empresa lokal no Nasional, Sr. Alberto haktuir katak apoio ne´ebe mak ami prepara kuantidade la barak, maibe ida ne´e mak ami nia kbi´it, maibe tamba kordenasaun diak ho gabinete SEPFOPE mak hafanu atu ami mos bele hatutan ami nia sentimentu soliedariedade ba maluk sira ne´ebe mak sai vitima dezastre naturai.

Reprezentante ne´e mos haktuir katak ita hotu tenki agradese ba SEPFOPE ne´ebe mak iha hanoin diak hodi bele kria kordenasaun diak no bele hatutan informasaun mai ami empresa oinsa ami mos bele apoiu aihan ruma, ba maluk sira tamba ami seitor privadu mak hanesan parseiro governu nian.

Apoio ne´ebe mak ami lori mai, mak hanesan : Fos, mina, sardina,sabaun, susuben, biti, supermi, nescafe, no biskuit.

Iha oportunidade ne´e mos Chefe Gabinete Sekretaria Estado ba Politica Formasaun Profissional no Emprego (SEPFOPE),  Benigno da Cruz  haktuir  katak apoio humanitario sira   ne’ ebe mak lori mai vitima sira ne´e tamba koordenasaun diak entre Gabinete SEPFOPE, ho Misiterio Soliedaridade   Sosial, hamutuk ho empresa nasional no lokal sira hodi bele halao aktividade ka programa ida  ne´e, tamba ne´e ita hotu tenki agradese ba maluk empresa sira ne´ebe mak bele apoio aihan hirak ne´e, tamba SEPFOPE hanesan servidor ami mos iha sentimentu nudar ema. Ho razaun hirak ne´e mak hafanu ami atu bele hakman mos todan ne ´ebe mak inan aman no maluk sira hasoru. 

Benigno da Cruz mos hatutan katak SEPFOPE nia apoio mak ajuda kordena ho ministerio relevantes, empresa no transporte oinsa bele lori aihan hirak ne´e mai to´o iha fatin akontesimentu, no apoio hirak ne´e nia kuantidade la barak, maibe ami fiar katak aihan hirak ne´e bele fo forsa ba maluk sira iha tempu badak tamba ita lahatene katak tempu udan sei to´o bainhira los.Detailhu kona ba vitima dezastre Naturais iha Distrito Covalima ne´ebe mak hetan husi media gabinete SEPFOPE, liu husi pontu fokal no autoridade lokal mak hanesan tuir mai ne´e:
 1 comment:

  1. programa ne'ebe mak sepfope hala'o dadauk agora ne'e sai hanesan programa ne'ebe mak bele ajuda tebes ita nia populasaun sira, liuliu sira ne'ebe agora dadaun infrenta hela dezastre naturais.
    sepfope mak sai hanesan mahon no fatin ba ema hotu-hotu bele hamahan aan ba iha nia hun.

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...