Joven 20 Tuir Treinamentu Vaka-leitero iha IndoneziaSekretariu Estadu Politika Formasaun Profesional no Empregu (SEPFOPE) liu husi Diresaun Nasionál Formasaun Profesional (DNAFOP) entrega juventude timor-oan na’in 20, mane 17 no feto 3, ne’ebé sei hala’o treinamentu kona-ba vaka-leitero (sapi perah) iha Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan (BBPP) iha Batu, Jawa Timur, Indonezia, Kuarta (26/06).

Diretór DNAFOP, Albano Salem, ofisialmente entrega timor-oan sira ne’e ba Xefe BBPP Tresno. Treinamentu ne’e rasik hahú husi loron 26 Juñu too 20 Jullu 2013.

Treinamentu ne’e realiza bazeia ba nota intendimentu (Memorandum of Understand-MoU) ne’ebé governu Timor-Leste ho Indonezia asina iha tinan ida kotuk ba.

Diretór Albano iha ninia intervensaun agradese ba BBPP ne’ebé simu hodi fó treinamentu ba timor-oan sira.

Nia dehan, ida ne’e hanesan kontinuasaun ba kooperasaun ne’ebé estadu rai rua ne’e hala’o ona.
Iha fatin hanesan, xefe edukasaun no treinamentu BBPP, Kresno Suharto, espera partisipante sira bele aprende buat ruam durante treinamentu nune’e bele implementa bainhira fila ba Timor-Leste.

Tresno dehan, nia parte kontinua loke odamatan  hodi kontinua apoiu programa kapasitasaun ba timor-ona sira.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...