SEPFOPE fasilita formador nain 20 atu asesu ba Merkadu Trabalho.

Dili- Sekretariu Estado Politika Formasaun Professional no Empregu(SEPFOPE) liu husi Diresaun Nasional Dirasaun Nasional Formasaun Professional (DNAFOP) fasilita formando nain 20 asesu ba merkadu trabalho,iha area rua konstrusaun Civil no Ospitalidade.
Chefe departamento formasaun iha servisu fatin (FSF) Gil da Costa iha nia knar fatin  kaikoli Caicoli hateten, Formando nain rua nolu (20) ne’e fahe ba rua  nain sanolu resin lima( 15) ba servisu iha area kontrusaun Civil no nain lima (5) ba servisu iha Area hospitalidade.konstrusaun ne’e halai  liu ba elektrisidade no karpinteiru, nain lima  ne’e ba servisu iha Hotel Novo Turismo nia.
“ formador nain 20 ne’e  durante sira tuir formasun iha centru formasaun Comoro  Tibar no centru formasaun sira seluk  durante fulan neen nia laran tanba nain hirak laos servisu pernente maibe sira posisaun hanesan magan iha ne’e, maibe fulan-fulan ami selu sira kada ema ida  hetan $80,”
Nia hateten ,formando nain  20 ne’e hetan  ona graduasaun husi governu tanba sira nia centru governu akredita ona, tanba ne’e mak governu fasilita sira atu ba servisu iha  merkadu trabalho durante fulan ne’en (6)nia laran.
Iha Fatin hanesan Formando sira mos hato’o mos agradese ba governu tanba kada fulan-fulan sira fundus husi governu, to’o fulan ne’e (6) to’o remata. No sira senti kontenti tanba buat ne’ebe maka sira aprende iha ne’e ami bele ba implementa fali iha ami distritu, saida maka ami hatene iha ne’e bele fahe fali ba kolega sira iha area rural,” (06/11)(Tika Simões)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...