SEPFOPE Seidauk Simu Informasaun Estrada Rural Hetan Estagus


Sekretariu Estadu SEPFOPE, Ilidio Ximenes da Costa inagura estrada rural

Estrada rural nebe mak loke husi SEPFOPE bele fo ona asesu ba transporte publico

Estrada rural nebe mak loke husi SEPFOPE bele fo ona asesu ba transporte publicoDÍLI : Tama ba loron 6 halo semana ida ona Sekretaria Estadu Politika Formasaun Profesional Empregu (SEPFOPE) seidauk simu informasaun husi komunidade no autoridade local sira konaba estrada area  rural hetan estragus.
Sekretariu Estadu SEPFOPE, Ilidio Ximenes da Costa hatete, nia parte halo ona konfirmasaun ba iha distritu 13 hodi husu konaba kondisaun Estrada area rural sira ne’ebe mak SEPFOPE kria tiha ona. Hau horseik fo sai on aba hau nia director sira  hodi halo konfirmasaun ba iha distritu 13 hodi husu tuir konaba Estrada area rural ne’ebe mak durante SEPFOPE halo katak iha parte ne’ebe mak mota no udan sobu atu nune’e ami identifika ida pur ida Estrada ne’ebe mak hetan estraga ami sei hadia fila fali,” dehan Ilidio Ximenes da Costa iha edificio SEPFOPE.
Nia dehan, SEPFOPE laos atu hare ba iha Estrada deit maibe haree mos ba iha mota sira. SEPFOPE pronto nafatin hodu atende problema mota sae hanesan foin iha parte Suai, Sesal, no sira seluk. Konaba inundasaun mosu iha Díli, Ilídio dehan, iha parte Pantai Kelapa mak akontese inudasaun, maibe ne’e ne’e laos problema ba iha fatin konstrusaun, problema ba iha ema soe foer.
“Hau horiseik hau rasik ba here iha pantai kelapa ne’ebe bee intupidu tanba ema sira ne’e tesi tiha hudi kain mesak bo’ot depois soe fali ba iha baleta laran ne’e mak hodi halo intupidu be la halai  be sira nakonu sae fali mai Estrada leten tan ne’e ho inundasaun ne’ebe mak mosu iha udan bo’ot, Ilidio husu ba komunidade tomak atu soe foer iha nia fatin lolos. INDEPENDENTE

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...