Formandus ZEESM ramata ona Formasaun iha Centru D.Bosco Comoro


SEPFOPE liu husi Diresaun Nasional Formasaun Professional (DNAFOP) serbisu hamutuk ho SEPFOPE regional Oecusse hala’o konsultasaun ho ekipa husi ZEESM hodi halo planu formasaun ba Joven Oecusse oan sira ho objetivo prepara sira hodi responde ba programa ZEESM.  Total numero nebe’e mak hatama dokumentus atu tuir formasaun iha Centru Formasaun Dom Bosco Comoro  hamutuk 75 pessoas no ikus mais 72  pessoas mak ramata formasaun iha Centru Formasaun D. Bosco Comoro. Formasaun iha ba kandidatu sira fahe iha area rua mak hanesan area automotivo 40 pessoas no kontruksaun hanesan area Eletrisidade graduadu nain 7, area Kanalizasaun graduadu nain 7,  area Pedreiru graduadu nain 7, area Metal Fabrication/Soldadura graduadu nain 7, area Karpinteiru graduadu nain 7. Iha nivel sertifikadu I ho Sertifikadu II iha Konstruksaun
  
Nivel Sertifkadu I ho Sertifikadu II iha Konstrusaun
Sertifikadu I

  • Wainhira remata iha àrea refere; imi nia koñesimentu no abilidade sei limitadu; tan ne’e tenke hetan supervizaun ne’ebé másimu husi superior sekarik imi atu servisu (tuir estrutura Kualifikasaun Nasional nia deskrisaun)
  • Iha servisu-fatin mos tenke iha ekipa; seidauk bele servisu mesak no konsidera hanesan foin hahú koñese mundu traballu nian
     

Sertifikadu
  • Graduadu husi Sertifikadu II iha ona abilidade no koñesimentu jerál no prátika nian.
  • Iha abilidade no koñesimentu ne’ebé natoon no klean ona kona-ba atu resolve problema servisu lor-loron nian iha sira nia àrea servisu nian
  •  Iha ona responsabilidade ne’ebé mesak maibé limitadu

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...