Komunidade Wai-Mori Animado Iha Loron Konsulta Popular
Komemorasaun loron kosulta popular dia 30 Agostu, Sekretariu Estadu ba Formasaun Profesional no Empregu (SEPFOPE) halao komemorasaun loron ida nee, hamutuk ho komunidade suco Waimori, Uma Liurai, Viqueque (30/08).

Komemorasaun loron konsulta popular tinan ida nee, SEPFOPE anima komunidade ho atividades kompetisaun oin oin no animasaun ida nee halao durante loron 3, komesa husi loron 28 to loron 30 de Agostu. 

Sekeretariu Estado SEPFOPE, Ilidio Ximenes da Costa hamutuk ho Direktor Jeral, Jacinto Barros Gusmao e mos hamutuk ho diretor hotu nebee mak marka presensa iha komemorasaun ida nee. 

Aktividades nebee mak halao durante loron tolu nee, organiza deretamente husi Gabinete Sekretariu Estadu, nebee mak lidera husi Chefe Gabinete Benigno da Cruz.

Iha aktividades nee, komunidade antusiasmu tebes hodi simu no tuir programa kompetisaun oin oin mak hanesan kompetasaun halai karon, dada rifa, bola voly, joga bola, lee puisia, drama e mos atividades seluk hanesan lao saudavel, servisu hamos “ kerja bakti”, dialogu ho komunidade, banda musica no taka ho “Api Unggun” no paisaun. 

Husi atividades tomak nebee mak oferese, komunidade senti animado ho programa nebee mak halao ona husi SEPFOPE, komesa husi labarik kiik oan to ferik no katuas.

Ida nee bele haree husi partisipasaun maksimu komunidade iha programa tomak nebee mak oferese ona.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...