Lao Saudavel Iha Area Fatin Historiku Ba Heroi SiraKomemorasaun loron kosulta popular dia 30 Agostu, Sekretariu Estadu ba Formasaun Profesional no Empregu (SEPFOPE) halao komemorasaun loron ida nee, hamutuk ho komunidade suko Waimori, Uma Liurai, Vikeke (30/08).

SEPFOPE anima komunidade ho atividades Lao Saudavel iha fatin historiku ne’ebe maka hetan partisipasaun maksumu husi estudane eskola no inan aman iha suko Wai-Mori.

Aktividade ida ne’e halao ho objetivu atu fo ezemplu ba komunidade importansia husi lao saudavel.

Lao Saudavel ida ne’e, hala’o komesa husi kampo Bubululi hadulas monumentu historiku ne’ebe maka partisipa ema hamutuk atus tolu.

Iha aktividades nee, komunidade antusiasmu tebes hodi simu no tuir programa kompetisaun oin oin mak hanesan kompetasaun halai karon, dada rifa, bola voly, joga bola, lee puisia, drama e mos atividades seluk hanesan lao saudavel, servisu hamos “ kerja bakti”, dialogu ho komunidade, banda musica no taka ho “Api Unggun” no paisaun.

Husi atividades tomak nebee mak oferese, komunidade senti animado ho programa nebee mak halao ona husi SEPFOPE, komesa husi labarik kiik oan to ferik no katuas.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...