Sekretariu Estadu visita Grupo Auto Emprego iha OecusseOecusse, Sekretariu Estadu, Ilidio Ximenes da Costa akompanha husi chefe Gabinete SEPFOPE Benigno da Cruz,  Director Nasional Emprego, Paulo Alves, no ekipa Sepfope visita grupo auto emprego nebe mak hetan apoio husi SEPFOPE hodi bele ajuda programa no kriasaun serbisu iha area rural.
Iha visita ba Grupo dahuluk sekretariu Esadu hamutuk ho ekipa visita grupo Blok Kinloki Gehafe hodi hare progressu serbisu depois simu ajuda husi SEPFOPE iha fulan Junho tinan 2014. Ajuda nebe mak sepfope fo mak hanesan material no ekipamentu atu halo blok nian.
Grupo Blok nebe mak hetan apoio husi SEPFOPE liu husi programa auto emprego
Depois hetan apoio husi sepfope grupo Blok  Kniloki Gehafe halo ona produsaun ba blok no kada loron ida sira nele halo produsaun blok hamutuk 360 blok no gasata sementi 10 sak hodi halo produsaun no grupo ne hetan ona rendimento hamutuk $ 6000 dolar husi blok nebe mak sira faan ba komunidade. Husi total rendimentu nebe mak sira hetan grupo neé rasik mos hala ona tanki bee litru 2.200 liter, halo mos armarzen para bele rai sasan no tuir planu grupo ne mos sei hola tan makina blok, kareta no halo edificio no ate agora hamutuk ema nain 4 mak serbisu haodi halo produsaun ba blok, dehan Maria.
Alende visita grupo blok nebe mak hetan apoio husi SEPFOPE, Sekretariu Estadu ho ekipa mos visita grupo seluk nebe mak halo gula merah iha Suco Taiboco no grupo gula merah ne halo produsan uza metrial lokal no atividade ne hetan apoio husi SEPFOPE iha tinan kotuk
Iha parte seluk Director nasional Emprego Paulo alves hatete ba tinan ida neé sepfope aloka ona orsamentu ba grupo auto emprego sira depois hetan ona aprovasaun husi Parlamentu. Programa auto emprego hanesan programa ida nebe mak sepfope halo hodi bele kriasaun kampu  serbisu  ba komunidade iha area rural no sepfope so bele ajuda komunidade sira baseia ba proposta nebe mak tama no sepfope iha politika la fo ona osan ba grupo nebe mak hetan apoio husi sepfope mais fo deit materila ba grupo sira baseia ba proposta nebe mak tama.
Sekretariu Estadu hare livro kas husi grupo nebe mak hetan apoio husu SEPFOPE
Antes atu fo apoio ba grupo sira nebe mak hatama proposta mai sepfope ami nian staff sira sei tun ba ba base hodi halo assement ho kolia ho chefe grupo ho apoio ne la los ba ema ida mais ba grupo ho objectivoatu bele ajuda kria kampu serbisu iha area de motas.
Depois grupo sira neé hetan apoio husi SEPFOPE, entau sei kordena hamutuk hodi mai halo monitorizasun ba atividade husi grupo hamutuk ho Fundasaun Alola hodi hare progressu ba serbisu no atividade husi Grupo nebe mak hetan ona apoio husi SEPFOPE.
Tuir Director Nasional Emprego, Paulo Alves grupo nebe mak hetan ona apoio husi sepfope ami sei ajuda sira hodi hadia sira manajentu hodi no ami sei kopera diak ho IADE para bele fo apoio formasaun kona ba gestau manajemetu oinsa sira hodi nune sira bele jere sira nian osan nebe ho diak. Ba primeira faze iha tinan ida ne’e sepfope apoio 23 grupo iha 13 Distrito.


Ba grupo sira nebe mak hetan apoio husi SEPFOPE baseia ba sira nian proposta nebe mak tama sira sei la hetan osan mais sepfope so bele apoio deit materila no material sira nebe mak sepfope apoio sei tuir prosesu tenderizasaun no ba grupo nebe mak simu ona apoio mais la halo tuir sira nian planu entau sepfope sei foti fali material nebe mak sira simu ona, dehan Paulo Alves.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...