Programa Empregu Rural Hadia Infrastrutura Bazika, Hamosu Empregu RuralHusi
Brigida Soares
Assesora Nasional ba
Secretaria de Estado para a Politica de Formacao Profissional e Empregu (SEPFOPE)
zidasoares@ymail.com


Abstrak


Saida mak SEPFOPE halo ho Programa Empregu Rural ? Saida mak atinji ona husi programa nee ? Se maka hetan benefisiu husi programa nee? Ninia responde dala ruma simples deit katak programa nee ho objektivu atu promove kriasaun ba empregu temporaria, involve komunidade ba prosesu desenvolvimentu, fo insentiva kualidade ba konstrusaun, rehabilitasaun e manutensaun ba infrastrutura iha area rurais, involve seitor komunitariu ka grupo komunitariu iha aktividade PER no promove partisipaun lider komunitario, representante linha ministeriais relevantes no seitor privado hodi halo determinasaun ba areas prioridades. Basea ba resolusaun Conselho do Ministro no. 24/2013 de 2 de Outburo, Programa Empregu Rural halao atividades sira hanesan rehabilitasaun no loke estrada foun, konstrusaun no rehabilitasaun barajen no valetas, konstrusaun ponte kiik no sanitario publiku no programa turismu komunitario. Iha tinan 2013, programa nee halao ona iha fatin 74. Ba tinan 2014 planu implementasaun ba programa nee fixu iha fatin 73, programa turismu komunitario iha fatin 4, konstrusaun sanitario publiku iha fatin 3 no programa harii uma lima iha fatin 2. Programa sira nee halao iha 13 distritu ho sistema partisipativu husi komunidade.

Estrada Kaisido, Suku Tirilolo, Baucau. Photo by Julio G.

Hanoin took, saida mak akontese, karik estrada husi aldea ida ba ninia suku laiha?  Karik estrada husi suku ida ba ninia sub distritu laiha no hein tinan 5 ka 10 mak foin konstrui. Desenvolvimentu nasional sei lao neneik liu no komunidade sei hasoru difikuldade barak tamba la asesu ba merkado, saude, e mos edukasaun. Haree ba realidade desenvolvimentu infrastrutura nebe mak lao neneik, politika governu Timor Leste, tau infraestrutura nudar prioridade kada tinan, ida nee bele haree liu husi alokasaun orsamentu nebe ho montante bot iha parte infrastrutura nian.

Haree ba kotuk, iha tinan1999 wainhira Timor Leste hili atu haketak an husi Indonesia no ukun rasik an, kuaze 85% infrastrutura basiku hetan estragus (UNDP, 2010). Estrada barak nebe husik hela husi Indonesia ho kondisaun nebe la favorese atu uza ba durasaun naruk tamba movimentu transporte bobot hanesan agora. Ida nee sai servisu boot ba Governu Timor Leste atu rehabilita fila fali infrastrutura nebe iha ona no loke foun estrada ba area nebe mak seidauk asesu estrada iha tempu uluk.

Politika Governu Timor Leste
Koresponde ho kondisaun servisu infrastrutura basiku nebe mak sai preokupasaun nasional, iha tinan sanulu resin lima nia laran komesa husi 1999, servisu barak mak lao ladun maximu, tan nee desijaun politika foti husi IV & V Governu Konstitusional fahe servisu entre miniteriu hotu liu husi alokasaun fundus infrastrutura no transferensia publiku atu dudu lalais area infrastrutura basiku. Servisu infrastrutura basiku iha oportunidade boot atu loke kampo de servisu temporaria ba ema barak, parte ida nee persija trabalador nebe mak iha skill/badean no mos trabalhador nebe mak laiha skill hanesan kee rai, hili fatuk, kahur masa no seluk seluk tan. Ho rajaun ida nee, Secretario do Estado para a Politika, Formasaun Proffisional e Empregu (SEPFOPE) liu husi aprovasaun Conselho do Ministru no.24/2013 de 2 de Outubro halao Programa Empregu Rural iha area sira hanesan kee, loke no rehabilita estrada rural, harii sanitaria publiku, rehabilita, halo konstrusaun foun ba baletas, barajen no ponte kiik iha area rural, halo programa turismu komunitaria no programa pilotu uma lima.

Programa Empregu Rural
Koalia kona ba Programa Empregu Rural (PER), persija hatene didiak saida programa nee? PER hamrik iha Dirasaun Nasional do Empregu (DNE) nia okos. PER iha ninia natureza rasik mak hanesan, hahu iha tinan 2006 servisu hamutuk ho Internasional Labour Organization (ILO) nebe mak hetan suporta husi Governu Australia (AusaAid). Aktividades nee lao iha tempu krize nia laran ho naran "servisu ba dame" atu kria pas no estabilidade. Sistema husi programa nee entrega ba komunidade sira iha sentru deslokado ho bairo e suku ho sistema pagamentu $2 (dolar rua). Resultado husi programa nee positivu tamba durante krizi nia laran komunidade barak preokupa ho servisu no la involve iha krize.

Iha tinan 2010 programa nee muda fali ho naran " Cash for Work" ninia osan insentiva sae ba $3 (dolar tolu/tiga dolar). Diferente ho programa "servisu ba dame", Cash for Work hamrik atu responde relatorio Banku Mundial nebe sita husi CIDA kona ba komunidade Timor Leste nebe 73% lokaliza iha area rurais (86% husi kiak liu hela iha area remotas  (CIDA, 2005) no 31-45% komunidade sira nee hela iha linha kiak nia okos ho rendementu $0.50 centavos kada loron (Palms Australia, 2012). Maibe programa nee ladun produktivu ou la fo beneficio diak tanba hamosu fali dependencia povo ba osan nebe mak hanesan sar rai deit, lere dut deit tenki selu. Sistema ida nee mos, kontraditoriu ho sistema “Harosan” (valor kultural nebe as) nebe Timor Leste iha nanis husi bei ala. Husi rasaun ida nee, iha tinan 2008 too 2011 programa nee muda tan naran ba programa "Mao de Obra Intensiva (MOI), nebe hetan fundus nafatin husi AusAid ba Youth Employment Program (YEP) programa nee konhesidu ho naran "Team Work".  Hanesan mos Cash for Work, programa ida nee hasoru obstaklu barak, ezemplu ida mak servisu infrastrutura kee dalan persija material pezado tamba area barak ho kondisaun rai fatuk bot nebe difikulta komunidade atu servisu utiliza liman. Husi etapa hirak iha leten too mai nee, seidauk involve grupo komunitariu rural hanesan: seitor komunitariu/empresa kiik e medium sira atu halao serwisu infrastrutura basiku.

Haree ba kondisaun ida nee no lakohi atu lakon oportunidade fo servisu nafatin ba komunidade sira, politika SEPFOPE halakon sistema $3 ba dasa rai, lere dut, maibe wainhira komunidade loke dalan foun, hadia estrada, hadia baleta, hadia ponte kiik sira ect, mak SEPFOPE konsidera hodi fo insentiva $3 (LAOS SALARIU). No mos iha biban ida nee, SEPFOPE hahu mos fo oportunidade ba seitor/grupo komunitariu/kompanhia lokal" hodi involve an halao konstrusaun fisiko ba area de infrastrura basiko iha area rurais ho objektivo ida atu hakbiit grupo komunitariu/seitor komunitariu hodi fo servisu ba trabalhador husi komunidade minimu ema 40 no maksimu ema 106 iha lokasi ida. No mos halo “JOINT PARTNER/CONTRACT” entre grupo komunitariu/seitor komunitariu/empresa kiik ho empresa bot, nebe iha modalidade material no financeiro hodi suporta grupo/seitor komunitariu kiik iha area remotas atu hetan esperiencias no ekonomikamente bele kria sirkulasaun orsamento nebe HELA iha rai laran maksi kiik. Ho politika ida nee, hahu iha tinan 2012 too presente, programa nee lao ho naran Programa Empregu Rural  (PER) nebe mak hetan orsamentu husi Governu Timor Leste liu husi fundus transferensia publiku nebe husi tinan hirak nee aumenta husi tinan ida ba tinan nee ho montante orsamento as oitoan kompara ho IV governo. Basea ba Resolucao Concelho do Ministru no.24/2013 de 2 de Outubro Objektivu husi programa nee atu promove kriasaun ba empregu temporaria, involve komunidade ba prosesu desenvolvimentu, fo insentiva kualidade ba konstrusaun, rehabilitasaun e manutensaun ba infrastrutura iha area rurais, involve seitor privado ka empreza lokal iha aktividade PER no promove partisipaun lider komunitario, representante linha ministeriais relevantes no seitor privado hodi halo determinasaun ba areas prioridades. Husi objektivu iha leten lalaok programa nee hanesan tuir mai nee:
1.        Lider komunitariu identifika problema infrastrutura iha suku laran no koordena ho autoridade lokal hanesan administrador do distritu no sub distritu hodi hatama proposta ba SEPFOPE.
2.        Lider komunitaria ho Autoridade Lokal rekomenda grupo /seitor komunitariu/kompania lokal nebe iha kapasidade no ekipamentus atu realiza konstrusaun nebe identifika.
3.        Ekipa tekniku SEPFOPE rekorda proposta iha baze de dadus.
4.        Secretario do Estado no Direktor Nacional Emprego hamutuk ho ekipa enjineiru SEPFOPE halo avaliasaun ba proposta ho objektivu atu haree nebe mak prioridade atu halo uluk.
5.        Husi avaliasaun nee, ekipa enjineiru sei tun ba fatin nebe identifikado hodi halo survei no haree fila fali desenho nebe mak halo husi grupo/seitor komunitariu/kompania no sura fila fali orsmanetu nebe mak tau ona iha proposta laran.
6.        Halao kontratu husi SEPFOPE ho kompania nebe selesionado ho kontratu klaru fo servisu temporario ba komunidade minimu ema 40 & maksimum ema 106.

Atu hamosu impaktu doubro husi programa nee no asegura sustentabilidade kompania sira, iha tinan 2013 politika SEPFOPE nian hamosu kontratu adisional nebe asina husi kompania selesionado relasionado ho resultado depois remata projeitu, kompania sira sei investe lukru 10% nebe hetan ba ekipamentus kompania nian ou nesesidades nebe bele suporta servisu kompania iha futuru. Husi kontratu nebe asina, ba dadaun nee iha ona kompania barak mak deselvolve aan ho sosa ekipamentus projeitu nian hanesan " molen ba kahur masa " no "trek ba mobilisasi" nesesidade kompania nian.

Husi baze de dadus nebe mak kria iha SEPFOPE, iha tinan 2013 total proposta nebe mak tama husi 13 distritu hamutuk proposta 2,160. Proposta sira nee mai husi komunidade rasik liu husi lider komunitario ho total 1,694, proposta re-enkaminha husi Presidente da Republika hamutuk 441 e mos proposta re-enkaminha husi Premeiro Ministru hamutuk 25. Iha kuluna okos oferese dadus kona ba proposta kada distritu no mos proposta ho kategoria oin oin nebe tama mai SEPFOPE :
Source. Dirasaun Nasional do Empregu, 2013
Source. Dirasaun Nasional do Empregu, 2013
Husi kuluna 1.1 no chart 1.1 leten, ita haree katak komunidade sira liu husi lider komunitaria iha preokupasaun boot ba problema iha parte infrastutura no parte negosio kiik iha area rurais. Atu kria kampo de trabalho no habelar rendementu nasional iha area nee no redus urbanizasaun, dadus nee sai sasukat ba governu atu tau matan. Iha kuluna 1.1 hatudu katak informasaun kona ba projeitu iha rai laran lao dadaun maibe produktividade husi lider komuniatria sira makas liu sei konsentra iha kapital Dili. Ida nee persija toma atensaun husi SEPFOPE atu labele halo deit projeitu iha kapital Dili tamba tarjetu husi programa ida nee mak fo servisu ba komunidade mukit laek sira iha distritu nebe dook husi kapital e rural tebes.  Haree husi  chart 1.2, Pursentajen 46 mak husu atu hadia infrastrutura iha sira nia suku laran, 31 pursentus husu suporta finanseiru ba programa auto empregu (negosio & industria kiik) no pursentu 14 husu ajuda ba material no fornesementu sasan. Ida nee hautudu katak nesesidades basiku iha area rurais iha duni no hein hela governu atu responde ba preokupasaun husi komunidade nebe mak iha inisiativa atu partisipa iha desenvolvimentu nasional. Husi total proposta nebe mak tama iha SEPFOPE, tenki halo ona koordenasaun maximu ho linha ministerial sira seluk atu nunee proposta nebe mak relasiona ho miniteriu seluk nia knar bele ona pasa ba miniteriu sira nee atu nunee bele foti lalais asaun atu responde ba nesesidades komunidade nian.

Haree ba objektivu husi PER mak ba tinan 2013 PER hetan fundus transferensia publika ho total $10 miliaun hodi implementa infrastrutura basiku nebe mak planea husi SEPFOPE. Programa ida nee lao diak durante tinan ida nia laran maski hetan kritiku makas husi sociadade civil sira.

Rejultadu Programa Empregu Rural iha 2013

Koalia kona ba Programa Empregu Rural la ses husi total projeitu nebe implementa kada distritu, total benefisiariu/trabalhador nebe atinji no pursentu orsamentu nebe aloka hodi realiza program nee. Husi Proposata sira iha tabela 1.1 & 1.2, Iha tinan 2013 SEPFOPE liu husi PER, fo ona kontratru ba kompania lokal hamutuk 74. Informasaun kompletu bele haree iha iha kuluna tuir mai nee :

Tabela 1.1 Total projeitu kada distritu ho ninia kategoria
Source. Dirasaun Nasional do Empregu, 2013

husi tabela 1.3 ita haree katak numero projeitu barak liu konsentra iha kapital Dili.  Rajaun husi numero nebe hatudu iha leten tamba iha projeitu emejensia 6 nebe mak rekomenda husi Primeiru Ministru ba konstrusaun barajen nebe mak ameasa komunidade no baletas nebe mak laiha no kria inundasaun wainhira tempu udan too.  Husi distritu sira nee hotu obra foun barak konsentra iha distritu Baucau no Bobonaro ida nee hatudu katak fatin rua nebe ho total populasaun barak, infrastrutura basiku iha suku nebe lokaliza iha distritu no sub distritu sira persija hadia. Maibe iha tinan 2013 prioridade sei muda fali ba fatin seluk nebe mak persija mos hetan suporta husi PER.

Kuluna 1.2 Total benefisiariu Mane no feto tuir Distritu
Source. Dirasaun Nasional do Empregu, 2013

Haree fali ba kuluna 1.2 leten, total benefisiariu/ trablahdor temporario, PER atinji tarjetu nebe planea iha tinan 2013 ho total benefisiariu 1,500. Total benefisiario nebe mak konsege resulta husi PER hamutuk ema 11,297, maibe haree ba kestaun jeneru, iha kuluna nee ita hatudu katak numero trabalhador mane sei dumina iha distritu hotu hotu ho total ema 7,752 no feto iha deit ema 3345. Atu hasae balansu jeneru ba aktividade PER maka politika SEPFOPE tenki dudu balansu servisu entre mane no feto. Ho ida nee sistema servisu iha PER ba tinan 2014 tenki tau konsederasaun atu dudu balansu jeneru. Husi kuluna 1.2 no tabela 1.1 ita bele haree ona katak programa SEPFOPE fo oportunidade ba kompania lokal hotu hotu nebe hakarak fo kontribuisaun ba desenvolvimentu iha Distritu, Sub distritu, suku no aldea sira atu kompete. Ida nee pasu positivu ida tamba SEPFOPE involve parte hotu nebe mak deside prosesu desenvolvimentu.

Ikus liu no importante tebes mak utilizasaun orsamentu husi SEPFOPE atu implementa PER. Kuluna ida nee sai indikador atu haree produktividade husi alokasaun orsamentu nebe lao ona no mos promove transparansia nebe sai objektivu husi V Governu Konstitusional. Iha projeitu PER iha suku no aldea sira iha distritu hotu hotu SEPFOPE sempre tau kuadru informasaun projeitu ho nia total orsamentu nebe aloka. Tabela okos fornese pursentajen aloksaun orsamentu ba implementasaun PER 2013 nebe mak halo ona justifikasaun iha Parlementu Nasional.

Chart 1.2 Pursentanje alokasaun orsamenetu ba PER tuir katogoria actividades
Source. Dirasaun Nasional do Empregu, 2013

Husi chart 1.2 ita bele haree katak, total orsamentu $10 miliaun nebe aloka ba SEPFOPE iha 2013, iha pursentu 51 mak aloka ba obra foun, pursentu 36 mak aloka ba obra restu, 10 pursentu mak aloka ba projeitu emerjensia no pursentu 3 mak aloka ba retensaun 2012.  Ho pursentu nebe aprezenta iha leten ita bele hare katak obra restu husi 2012 nebe sei kontinua halo iha 2013 hatudu katak orsamentu ba kada projeitu la too ho rajaun katak distansia balu naruk liu no orsamentu nebe aloka la too atu finaliza hotu nunee duni persija kontinua fali iha tinan tuir mai.

Aktual Projeitu iha Programa Empregu Rural (PER)
Husi esperiensia no lalaok PER iha tinan 2013, sai sasukat ba implementasaun PER iha tinan 2014. Iha tinan ida nee nia laran, SEPFOPE hetan fiar tan atu ezekuta $12miliaun ba programa PER. Husi fundus ida nee SEPFOPE iha ona planu proprio atu rehabilita estrada, pontes no baletas iha lokasi 73, harii fatin ba turismu komunitaria iha lokasi 4, Sanitario Publiko lokasi 4, programa uma lima nebe mak sei involve estudante sira iha centru formasaun Senai Becora, Tibar no Don Bosco Comoro no grupo komunitariu iha lokasi 2. Implementasaun ba programa uma lima nee mak henesan: involve grupo/seitor komunitaiu no estudantes husi centro formasaun ba halo “On The Job Training”, badaen lokal no grupo komunitariu sira sei hetan formasaun ba konstrusaun Tijolu Kesi, sosa makina produs Tijolu Kesi, sosa mos makina produs telha rai mean.

Iha ninia implementasaun ba tinan 2014, programa nee hetan kritikas husi parte husi sociadade civil, no entidades balun nebe dala barak hamosu lia fuan sira iha media publiko mak hanesan "SEPFOPE Fahi Tama Toos", “SEPFOPE hadau servisu husi miniteriu seluk,” barak mos kestiona kona “kualidade husi projeitu la iha/la diak”. Duvidas/kritikas sira nee los duni ka?

Resposta ba duvidas/kritikas sira iha leten mak hanesan tuir mai nee; SEPFOPE la tama ema nia toos, SEPFOPE la hadau serwisu tamba SEPFOPE serwisu ho base legal mak hanesan “Dekreto do Governo No. 1/2009, konaba implementasaun Fundus Transferencia Publikas, Mata Dalan Programa Emprego Rural nebe habkiit liu husi Rezolusaun Konsellu do Ministro no. 24/2013, de 2 de Outubro 2013, Dekretu-Lei N. 29/2008, loron 13 Agostu, mak kria FEFOP, iha tutela Sekretaria Estadu Polítika ba Formasaun Profisionál no Empregu, ne’ebé dezigna-an mós ho abreviatura SEPFOPE, nu’udar Governu nia instrumentu prinsipál hodi fó estímulu ba programa kualifikasaun no insentivu hodi kontrata maun-de-obra timoroan, no fó importánsia espesiál ba feto, foin-sa’e, dezempregadu, no grupu sira seluk desfavoresidu, hanesan mós sidadaun sira ne’ebé iha defisiénsia ruma. Atu hatene projeito ninia kualidade laos kompetencia SEPFOPE nia, maibe Agencia de Desenvolvimento (ADN) nebe dekreta iha Dekreto Lei 11/2011, de 23 de Marco 2011.

Too ba dadaun nee, seidauk iha avaliasaun husi ida ADN katak husi 42 projeito husi SEPFOPE ninia projeito katak la iha kualidade. Nee hatudu katak mao de obras nebe SEPFOPE halao parseria ho grupo/seitor komunitariu/empresa kiik iha kualidade nebe diak. Hanesan referencia ida mos iha tinan 2013, ADN identifika lokasi 2 deit ou projeito 2 deit mak la ha kualidade husi loaksi/projeito 74 iha iha teritoriu laran.

Konkluzaun no Rekomendasaun
Programa desenvolvimentu infraestrutura nasional laos deit knar miniteriu ida ka rua nian. Desemvolvimentu nebe lao, tenki iha partisipasaun husi entidade hotu hotu inkluidu ministeriu hotu iha governu ida nia laran. Ho ida nee ita la bele separa katak miniteriu ida tenki halo los deit program ida, maibe kontribuisaun miniteriu hotu hotu nian nudar resultado positivu ba desenvolvimentu nebe mak povu Timor Leste serve atu hetan no serve atu atinji. Husi programa nebe mak lao ona rekomendasaun husi hakerek nain nebe mak persija  tau atensaun as husi SEPFOPE mak hanesan tuir mai nee:
1.        Programa Empregu Rural tenki lao ho koordenasaun maksimu entre linha miniterial hotu-hotu atu nunee hamenus interpretasaun nebe lalos husi publiku kona ba knar no servisu nebe iha ona.
2.        Kualidade de servisu husi Programa Empregu Rural tenki hadia atu nunee bele atinji objektivu husi desenvolvimentu rural hanesan hakerek ona iha Rezolusaun do Konsellu do Ministru no. 24/2013 de 2 de Outubro, “Dekreto do Governo No. 1/2009, konaba implementasaun Fundus Transferencia Publikas, Mata Dalan Programa Emprego Rural nebe habkiit liu husi Rezolusaun Konsellu do Ministro no. 24/2013, de 2 de Outubro 2013, Dekretu-Lei N. 29/2008, loron 13 Agostu, mak kria FEFOP.
3.        Atu kontrola kualidade husi servisu Program Empregu Rural iha area sira nee SEPFOPE tenki hadia politika ida atu oferese badaen foin sae sira nebe mak hetan ona formasaun iha centru formasaun tekniku nian iha projeitu hotu hotu nebe mak hetan kontratu husi SEPFOPE.
4.        Asegura sustentabilidade husi kompania lokal nebe mak identifika husi lider komunitaria sira hodi halo projeitu iha sira nia area SEPFOPE persija halo koordenasaun ho SEAPRI (Sekretario do Estado Seitor Privado) atu fo kapasitasaun gestaun finanseiro ba kompania sira.
5.        Hasae partisipasaun husi komunidade sira iha programa hotu hotu nebe mak trasa ona husi SEPFOPE atu sai autor ba desenvolvimentu laos deit iha area infrastrutura maibe iha program ekonomia seluk nebe mak bele fo garantia sustentabilidade ekonomia iha suku no aldea sira.
6.        Identifika ona badaen husi komunidade sira nebe maka involve an iha program empregu rural no halo formasaun professional ba sira kada suku atu nunee hasae kapasidade badaen lokal sira iha suku idak idak.
7.        Husu mos ba entidades houto atu buka hatene informasaun,base legal ou base juridiko nebe iha Jornal da Republika. No husu mos SEPFOPE atu halo sosializasaun ba programa sira nee, no fo mos base legal/juridiko ba komunidade sira iha area remotas atu sir abele kumpriende liu tan.

Kompleta dadus Ekipa PER nasional:  Paulo Alves (Director Nasional do Empregu), Lucio Bere Taci (Chefe Departementu Programa Empregu Rural (PER), Kansio de Jesus Kunha (Engineiru Nasional Programa Empregu Rural), Daniel Soares Martins (Engineiru Nasional Programa Empregu Rural.


Referensia

CIDA, 2005." Poverty and Develolment in Timor Lest; Country Economic Report" Timor Leste sita husi http://www.sida.se/Publications/Import/pdf/sv/20053-Poverty-and-Development-in-Timor-Leste_1379.pdf

Comisaun Eventual. 2014. " Lei no.8/2014 de Janeiru, relata progresu atividades miniterial kada fulan tolu" Dili, Timor Leste

Dirasaun nasional do Empregu, 2013. " Relatoriu anual departementu, programa empregu rural" Dili, Timor Leste.

ILO, 2006. " Work for Peace Program/Programa Servisu ba Dame" Dili, Timor Leste. Sita husi                   http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_125568.pdf

Luta hamutuk, 2011. “Dekreto Lei No. 11/2011, de 23 de Marco, ADN” Sita husi www.laohamutuk.org, Dili Timor Leste.

Journal da Republica.2009. "Dectreto do Governo no.1/2009 de 18 de Fevereiro de 2009, Suvencao Publica"Sita husi http://www.jornal.gov.tl/public/docs/2009/serie_1/serie1_no5.pdf, Dili, Timor Leste.

Journal da Republica.2013. "Resolusaun do Concelho Ministru no.23/2013 de Outrubro Programa Empregu Rural" Sita husi  http://www.jornal.gov.tl/public/docs/2013/serie_1/serie1_no35.pdf Dili, Timor Leste.

Governu Timor Leste “Programa V Governu Constitusional, Legislatura 2012-2017” sita husi http://timor-leste.gov.tl/?cat=39&lang=tp#toc334202734 Dili, Timor Leste.

Palms Australia, 2013. " Program and Placement : Timor Leste Country Strategy" Sita husi http://www.palms.org.au/about/policies/programs-and-placement/timor-leste-country-strategy/

UNDP, 2010. " Timor Leste Today" sita husi http://undp.east-timor.org/undp/undp_timor_leste/timor-leste_1.html

7 comments:

 1. SALAM KENAL SEMUA,…!!!
  DEMI ALLAH INI CERITA YANG BENAR BENAR TERJADI(ASLI)BUKAN REKAYASA!!!

  Saya Sangat BerTerima kasih Atas Bantuan Angka Ritual AKI…Angka AKI JAYABAYA Tembus 100%…Saya udah kemana-mana mencari angka yang mantap selalu gak ada hasilnya…sampai- sampai hutang malah menumpuk…tanpa sengaja seorang teman lagi cari nomer jitu di internet…Kok ketemu alamat AKI JAYABAYA..Saya coba beli Paket 2D ternyata Tembus…dan akhirnya saya pun membeli Paket 4D…Bagai di sambar Petir..Ternyata Angka Ritual Ghoib AKI JAYABAYA…Tembus 4D…Baru kali ini saya mendapat angka ritual yang benar-benar Mantap…Bagi saudara yang ingin merubah Nasib anda seperti saya…Anda Bisa CALL/SMS Di Nomer AKI JAYABAYA 085319486041.(((Buktikan Aja Sendiri Saudara-Saudari)))

  …TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA AKI JAYABAYA…

  **** BELIAU MELAYANI SEPERTI: ***
  1.PESUGIHAN
  2.UANG GAIB
  3.JUAL TUYUL MEMEK
  4.JUAL KERIS PUSAKA
  5.JUAL PERMATA REJEKI

  …=>AKI JAYABAYA<=…
  NOMOR TLPN : 085319486041..

  ReplyDelete
  Replies
  1. DULUNYA AKU TIDAK PERCAYA SAMA BANTUAN DARI
   PERAMAL TOGEL,TAPI SEKARANG AKU SUDAH PERCAYA
   KARENA SAYA SUDA MEMBUKTIKA SENDIRI.KARNA ANGKA
   YG DIBERIKAN 4D BENAR2 TEMBUS 100% ALHAMBUHLILLAH
   DPT 450 JUTA.DAN SAYA SELAKU PEMAIN TOGEL,DAN KEPERCAYAAN
   ITU ADALAH SUATU KEMENANGAN DAN SAAT SKRAG SY TEMUKAN
   ORANG YG BISA MENGELUARKAN ANGKA2 GAIB YAITU AKI ALIH
   JIKA ANDA YAKIN DAN PERCAYA NAMANYA ANGKA GOIB ANDA BISA
   HUBUNGI LANSUNG AKI ALIH DI NOMOR INI [[[ 0823 1366 9888 ]]] SAYA
   SUDAH BUKTIKAN SENDIRI ANGKA GOIBNYA DEMIH ALLAH DEMI TUHAN.


   KLIK DISINI 4d 5d 6d   DULUNYA AKU TIDAK PERCAYA SAMA BANTUAN DARI
   PERAMAL TOGEL,TAPI SEKARANG AKU SUDAH PERCAYA
   KARENA SAYA SUDA MEMBUKTIKA SENDIRI.KARNA ANGKA
   YG DIBERIKAN 4D BENAR2 TEMBUS 100% ALHAMBUHLILLAH
   DPT 450 JUTA.DAN SAYA SELAKU PEMAIN TOGEL,DAN KEPERCAYAAN
   ITU ADALAH SUATU KEMENANGAN DAN SAAT SKRAG SY TEMUKAN
   ORANG YG BISA MENGELUARKAN ANGKA2 GAIB YAITU AKI ALIH
   JIKA ANDA YAKIN DAN PERCAYA NAMANYA ANGKA GOIB ANDA BISA
   HUBUNGI LANSUNG AKI ALIH DI NOMOR INI [[[ 0823 1366 9888 ]]] SAYA
   SUDAH BUKTIKAN SENDIRI ANGKA GOIBNYA DEMIH ALLAH DEMI TUHAN.


   KLIK DISINI 4d 5d 6d
   Delete
  2. Saya sangat berterima kasih banyak MBAH RAWA GUMPALA atas bantuan pesugihan dana ghaib nya kini kehidupan kami sekeluarga sudah jauh lebih baik dari sebelumnya,ternyata apa yang tertulis didalam blok MBAH RAWA GUMPALA itu semuanya benar benar terbukti dan saya adalah salah satunya orang yang sudah membuktikannya sendiri,usaha yang dulunya bangkrut kini alhamdulillah sekaran sudah mulai bangkit lagi itu semua berkat bantuan beliau,saya tidak pernah menyangka kalau saya sudah bisa sesukses ini dan kami sekeluarga tidak akan pernah melupakan kebaikan MBAH,,bagi anda yang ingin dibantu sama MBAH RAWA GUMPALA silahkan hubungi MBAH di 085 316 106 111 insya allah beliau akan membantu anda dengan senang hati,pesugihan ini tanpa resiko apapun dan untuk lebih jelasnya buka saja blok MBAH PESUGIHAN DANA GHAIB   Delete
 2. hanoin kona mos aspeitu sustentabilidade kriasuan empregu rural.....

  ReplyDelete
 3. SAYA ATAS NAMA: IBU SANTI 'TKI' DARI SINGAPURA

  =============================================
  DULUNYA AKU TIDAK PERCAYA SAMA BANTUAN DARI
  PERAMAL TOGEL,TAPI SEKARANG AKU SUDAH PERCAYA
  KARENA SAYA SUDA MEMBUKTIKA SENDIRI.KARNA ANGKA
  YANG DIBERIKAN 4D.(9322) BENAR2 TEMBUS 100% ALHAMDUHLILLAH
  DPT 277 JUTA.DAN SAYA SELAKU PEMAIN TOGEL,DAN KEPERCAYAAN
  ITU ADALAH SUATU KEMENANGAN DAN SAAT SEKARANG SAYA TEMUKAN
  ORANG YANG BISA MENGELUARKAN ANGKA2 GAIB YAITU (AKI AGUM SARTO)
  JIKA ANDA YAKIN DAN PERCAYA NAMANYA ANGKA GOIB ANDA BISA
  HUBUNGI LANGSUNG ((AKI AGUM SARTO)) DI NO_0852_6188_8124_SAYA
  SUDAH BUKTIKAN SENDIRI ANGKA GOIBNYaA DEMIH ALLAH DEMI TUHAN.
  INI KISAH NYATA SAYA== call (0852-6188-8124)
  =============================================


  CUKUP ANDA KIRIM SIARAT PENDAFTARAN NYA
  LANGSUNG ANDA TERIMA ANGKA.NYA
  DARI AKI AGUM SARTO

  [>>KLIK DISINI FORUM AKI AGUM SARTO<<]

  ANGKA 2D 200.000,rb

  >>=>

  ANGKA 3D 300.000,rb

  >>=>

  ANGKA 4D 400.000,rb


  ReplyDelete
 4. IBU DITA .(Karyawan) terimah kasih banyak Aki atas bantuanya anka ghoib AKI RANGGONG benar-benar tembus mohon maaf AKI ini pengalaman saya...waktu itu saya pernah minta bantuan pada seseorang yang mengaku pintar meramal angka toto...dan saya harus belajar untuk mendapatkan angkanya sampai saya hutang sana sini tapi apa yang terjadi angka yang saya terimah ngak ada yang keluar manpus dalam hati kecil saya....dimana saya harus bayar hutan yang terlanjur menumpuk...hingga akhirnya saya di kasih inpo teman untuk menjadi member AKI RANGGONG hasil angka ritual ghoib yang di kasih AKI kirim ternyata jitu...akhirnya terbayar hutang saya ini dan saya Membeli 8 unit rumah di Karawang, Tanah Kavling, dan franchise minimarket .hanya sekedar pengalam saya...untuk yang mau mencoba angka ghoib dari AKI RANGGONG silahkan hub/sms di nomor ( 085-222-967-279 ) ngak usah ragu-ragu...karna saya sudah merasakanya..terimah kasih AKI RANGGONG..salam bahagia...!!!
  IBU DITA .(Karyawan) terimah kasih banyak Aki atas bantuanya anka ghoib AKI RANGGONG benar-benar tembus mohon maaf AKI ini pengalaman saya...waktu itu saya pernah minta bantuan pada seseorang yang mengaku pintar meramal angka toto...dan saya harus belajar untuk mendapatkan angkanya sampai saya hutang sana sini tapi apa yang terjadi angka yang saya terimah ngak ada yang keluar manpus dalam hati kecil saya....dimana saya harus bayar hutan yang terlanjur menumpuk...hingga akhirnya saya di kasih inpo teman untuk menjadi member AKI RANGGONG hasil angka ritual ghoib yang di kasih AKI kirim ternyata jitu...akhirnya terbayar hutang saya ini dan saya Membeli 8 unit rumah di Karawang, Tanah Kavling, dan franchise minimarket .hanya sekedar pengalam saya...untuk yang mau mencoba angka ghoib dari AKI RANGGONG silahkan hub/sms di nomor ( 085-222-967-279 ) ngak usah ragu-ragu...karna saya sudah merasakanya..terimah kasih AKI RANGGONG..salam bahagia...!!!


  ReplyDelete
 5. ASSALAMU ALAIKUM WR,WB..
  PERKENALKAN NAMA SAYA IBU SARINAH SEORANG GURU HONOR YG INGIN MENAFKAHI TIGA ORANG ANAK YG MASIH KECIL SUAMI YG SELALU SAKIT-SAKITAN UTANG SANA SINI ,INGIN BERBAGI CERITA KEPADA SAUDARA,JIKA ANDA INGIN MERUBAH NASIB ANDA DENGAN CARA MAIN TOGEL ASALKAN YAKIN DAN PERCAYA DENGAN ANGKA YANG BELIAU BERIKAN INSYA ALLAH PASTI ANDA JAUH DARI UTANG ,MENGAPA SAYA MANGATAKAN DEMIKIAN KARENA ANGKA YANG MAU DI BUAT PASANG TOGEL BELIAU BERIKAN NANTINYA SUDAH BELIAU MASUKKAN MAHLUK GHOIB/ JINN YANG BELIAU SEMBAH SEBELUM MENDAPAT ANGKA BOCORAN TOGEL SGP / HKG/ MALAYSIA.MAKA DARI ITU JANGAN REMEHKAN ANGKA BELIAU KARNA TIDAK SEMUDAH YANG ANDA FIKIRKAN DENGAN APA YANG TERJADI DENGAN SAYA.SEBELUM BERGABUNG ANDA FIKIR BAIK-BAIK KARNA SAMA SEKALI TIDAK ADA UNSUR PAKSAAN ATAU RAYUAN,JIKA ANDA BUTUH ANGKA GHOIB/RITUAL 2D- 3D -4D- 5D UNTUK TOGEL SGP/HKG/ MALAYSIA.DI JAMIN JEBOL SELAMA 5 KALI PUTARAN MONGGOO HUBUNGI AKI RORO DI NMR 082-336-642-456 INSYA ALLAH BELIAU MENGELUARKAN ANGKA GHOIB YANG BENAR-BENAR PAS DAN AKURAT BUKTINYA MALAM SAYA MENANG DENGAN ANGKA YAITU 4D 3105 DAN ALHAMDULILLAH SAYA DAPAT HASIL Rp 177 JUTA,,,TERIMA KASIH AKI ATAS BANTUANMU SAYA SUDAH MELUNASI UTANG SAYA DIBANK SEBANYAK 25 JUTA RUPIAH .DAN ALHAMDULILLAH DAN SAYA JUGA SUDAH BUKA KIOS ALAT-ALAT PERLENGKAPAN SEKOLAH DIDEPAN RUMAH.SEKALI LAGI TERIMA KASIH AKI ATAS BANTUANMU. SEMOGA ALLAH MEMBERIKAN UMUR YG PANJANG BURUAN TEMAN KESEMPATAN TIDAK DATANG 2 KALI TERIMA KASIH WASSALAM…….

  ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...