Grupu Auto-empregu 23 Hetan Apoiu


DILI – Atu reforsa programa iha baze no oinsa bele kria kampu serbisu ba komunidade sira, Sekretariu Estadu ba Politika Formasaun Professional no Empregu (SEPFOPE) fó apoiu ba grupu 23.

Apoiu ne’ebé SEPFOPE fó liu husi Departamentu Auto-empregu, Diresaun Nasionál Empregu, atu grupu sira ne’e hala’o atividade sira hanesan karpintaria, peskas, ofisina, industria, keramik no produsaun blok.

Apoiu hirak ne’e SEPFOPE fó ho asina akordu ho hanoin atu fortika koperasaun entre SEPFOPE ho parseiru sira ne’ebé iha interese no vontade boot atu kria serbisu ba aan rasik ka kria empreza iha area rurais, hanesan dalan ida atu redus kiak no dezempregu no mós oinsa atu dezenvolve sira nia aan.

Sermonia asina akordu ne’e hetan partisipasaun husi Sekretariu Estadu ba Politika Formasaun Professional no Empregu, Ilídio Ximenes da Costa, Diretór Jeral SEPFOPE Jacinto Barros Gusmão, Xefe Gabinete SEPFOPE Benigno da Cruz, Diretór Nasional Empregu Paulo alves, Diretór Nasional Formasaun Professional Igino Fereira, no seluk tan.

Diretór Nasionál Empregu, Paulo Alves, dehan, proposta ne’ebé tama iha SEPFOPE kuaze 1.000, hafoin halo avaliasaun nia parte desidi hodi fó apoiu ba grupu 23.

Iha prosesu avaliasaun, nia dehan, nia parte halo mós survey to’o iha baze hodi haree no identifika materia ka ekipamentu saida mak bele ajuda ba grupu relevante.

Nia dehan, SEPFOPE la fó osan ba grupu sira, maibé fó apoiu material hodi apoiu grupu ne’e nia servisu.

Grupu 23 ne’ebé hetan apoiu husi SEPFOPE mak Grupu Joventude Hakbit Krpintaria, Grupu Rai Leten, grupu Mebel Karpintaria, Grupu Sobrevivente Santa Cruz, grupu Mar’Laran Unidos, grupu Feto Buras, grupu Moris Mesak, grupu Tau Mutu, grupu Soru Mutu, grupu Produsaun Blok, grupu Fiar An Lao ba Oin, grupu Fuli Lafu, grupu Junta Ai Diak, grupu Buka Rasik, grupu Joventude Lao ba Oin, grupu Cafe Buka Rasik, grupu Haburas Enclave, grupu Weloi Sorun, grupu Muda Oin ba Oin, grupu Karya Kembar, grupu Mentari, grupu Juventude Fatunebe Dare, no grupu Cabura.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...