KONTEKSTU SALARIO MINIMO TRABALHADORES SECTOR PRIVADU IHA TIMOR-LESTE

Lei trabalho no 4/2012 refleta principius fundamentais nebe kontein iha Timor-Leste nia konstituisaun no representa pasu importante ida ba desenvolvimentu sistema relasaun laboral no administrasaun laboral iha Timor-Leste nebe justu no efetivu. Evolusaun ekonomia no social ba nasaun ida ne’e tinan ba tinan sae ba bebeik no gresimentu ekonomia mos aumenta hodi nune fo korazen ba trabalhador no empregador ne’e bele regula ho diak liu husi involvimentu representante TRIPARTIDA plus sociedade sivil  ba proplema salario minimu nebe aplika iha Timor-Leste.
Salario minimo ba trabalhadores iha Timor-Leste importante tebes tanba necesidade baziku aumenta sae kada loron no laiha estandarizasaun ba folin necesidade basiku iha mercadu hodi obriga servisu nain sira ezige hodi halo revizaun ba desijaun salario minimo No 02/CNT/2012, tanba liu husi Conselho Nacional do Trabalho baseia ba artigo 5 regulamentu UNTAET No 5/2002 fo kompentencia ba CNT artigu 4 alinea 2 atu halo deside salario minimu nacional ba sector privadu ho montante $ 115 nebe hanesan salario minimu iha funsaun publicu.
Ho razaun hirak ne’e ita hare fila ba kotuk iha tempo tranzisaun UNTAET nebe mos ita iha salario minimu $ 85 iha tempu neba, depois de tinan 10 nia laran Conselho Nacional Trabalho hato’o no  recomenda liu husi pesquiza comissaun salario minimu husi $ 85 ba $115 signifikan katak salario minimu la fasil atu hasae no hatun tanba mos sensitivu ba vida ekonomia moris nian liu-liu ba trabalhadores no empregadores hotu no mos inflasaun ekonomia Timor-Leste nian,

Nune husi Secretaria Estadu Para A Politika Formasaun Profissional Empregu (SEPFOPE) servicu hamutuk ho sindikatu trabalhadores, assosiasaun empregadores no sociedade sivil hodi hare problema ida ne’e liu husi consultasaun TRIPARTIDA hodi tau ideas hamutuk no hare proyeksaun ba oin se karik iha inflasaun ekonomia tanba ekonomia rai hotu-hotu inclui Timor-Leste kada tinan fluctuativu.

Iha  parte ida Regulamentu UNTAET No. 5/2002 artigu 4 alinea C kestiona pontu importante maka determina salario minimu regional, salario minimu sectoral no salario minimu distrital hodi fo vantazen ba investor sira atu tama iha distritu no area rurais nebe mak sira bele fo salario minimu tuir nia kapacidade maibe regulamentu ida ne revoga tiha ona depois de Lei Trabalho no 4/2012 promulga husi presidente da republika maibe lei foun ida ne’e  so koalia deit salario minimu nacional signifikan katak salario kiik nebe proibiduba empregador sira atu selu ba trabalhadores no la inklui bolsa, bonus no pagamentu adisional ho osan ka sasan nebe empregador selu ba trabalhadores tuir sira nia servisu nebe determina mai husi conselho nacional do trabalho tuir regulamentu nebe iha no aplika ba empregadu sira iha setor privadu iha Timor-Leste, ho buat hirak ne’e lei trabalho no 4/2012 iha artigu 100 fo dalan ba konselho nacional do trabalho nebe representante husi governu ema nain 3, representate husi organizasaun empregador ema nain 2 no representante sindicatu trabalhadores ema nain 2 e mos alinea C artigu ida ne mos fo kompentencia tomak ba Conselho Nacional do Trabalho  atu halo proposta ou recomendasaun ba salario minimu nacional tuir necesidade vida moris trabalhadores nian tanba baseia ba desijaun conselho nacional trabalho kada tinan rua revé desijaun salario minimu ho oportunidade ida ne conselho nacional trabalho hahu diskute formatu ba item nesesidade basicu nebe konsumu no uza loron loron nian hafoin hala’o pesguiza ba folin sasan iha mercado.

Iha 1 de Maio 2014 liu ba ita hotu komemora loron mundial ba trabalhadores nian especial trabalhadores iha Timor- Leste ho tema “1 de Maio dignifika servicu nain hanesan xave ba desenvolvimentu nacional iha Timor-Leste”  iha loron especial ida ne mos husi konfederasaun sindikatu Timor-Leste (KSTL) no FORAM halo protesta  no ezize nafatin ba orgaun soberanu atu fo atensaun ba trabalhadores ba moris dignu liu husi salario minimu tanba organizasaun sindikatu trabalhadores ezize no fanu orgaun nebe kompentencia tanba atu dignifika servicu nain iha Timor-Leste, salario minimu nudar parte ida hodi motiva atu sira bele halo produtividade iha servicu fatin. Iha loron ida ne mos parte husi governu liu husi Secretaria Estadu Para A Politika Formasaun Profissional Empregu (SEPFOPE) fo hanoin ba sira katak importante tebes hodi dignifika servisu nain sira iha rai laran maibe tenke mos bazea ba kondisaun real nebe ita iha tanba industria iha rai laran sei kiik hodi halo produsaun no agora dadauk kuaze kompanhia iha rai laran halai liu ba konstruksaun (tempo badak) no servicu nain sira mos servicu badak (la permanente).

Ema hotu-hotu nia hanoin ita atu halo revé (mudansa) ba salario minimu maibe husi parte governu mos hare mos ba iha industria rai laran nian no liu husi estudu nebe mak klean antes foti desijaun, se governu hasae salario minimu nebe as bele mos envestor sira la mai investe hodi nune aumenta desempregu iha rai laran no fo impaktu ba desenvolvimentu ba ita nia rai doben Timor-Leste ida ne’e signifikan katak governu liu husi SEPFOPE sei esforsu an no laos la fo importancia kestaun ida ne’e maibe sei hamutuk  ho instituisaun relevante hotu hodi hala’o pesquiza ida nebe diak hodi determina salario minimu ida nebe dignu ba maluk servicu nain hotu iha  Timor-Leste.Referencia:
Lei Trabalho no 4/2012
Regulamentu UNTAET no 5/2002

Hakerek nain Angelo Santos Veloso Director Nasional Relasaun do Trabalho
No telp +67077327289
 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...