Sekretariu Estadu SEPFOPE ingura Ofisina automotivo Sentru Formasaun Dom BoscoSekretariu Estadu SEPFOPE, Ilidio Ximenes da Costa akompanha membro PN nasional visita no halo observasaun ba makina iha Centru Formasaun D. Bosco Comoro


Sekretariu Estadu SEPFOPE, Ilidio Ximenes da Costa akompanha husi membro PN no padre inagura Centru Automotivo D. Bosco Comoro

DÍLI – Sekretariu Estadu Politika Formasaun Profesional Empregu, Ilidio Ximenes iha Sesta feira (30/01) semana ne’e ofisialmente inagura ofisina automotive iha sentru formasaun Dom Bosco Comoro Dili.

konstrusaun ofisina automotive centru formasaun ne’e hetan finansia husi Asian Development bank (ADB) hamutuk montantente orsamentu um mil ital. ba ekipamentus nomos inklui formasaun sira, formandu sira ne’ebe mak tuir formasaun ne’e governu sei haruka rai liu hanesan Indonezia atu nune’e sir abele aumenta nia koñesimentu konaba automotive nian tanba SEPFOPE loke sentru formasaun ba juventude sira atu mai aprende tanba sentru ne’e hanesan kampu de servisu ba sira. Dehan sekretariu Estadu SEPFOPE, Ilidio Ximenes da Costa.  

“Hau mos fo agradese ba Banco Asiaticu tanba durante ne’e sira mos ajuda harii sentru formasaun ida mai ita interesante tebes mak sentru formasaun laos kompañia internasional no nasional sira mak halo maibe estudante no intruktur sira mak harii sentru ida ne’e, formandu sira ne’e iha kapasidade no kualifikasaun tanba sira halo konstrusaun ne’e positive tebes tanba sentru formasaun iha area rua konstrusaun no automotive. Dehan sekretariu Estadu SEPFOPE, Ilidio Ximenes da Costa 

ha fatin hanesan Diretor sentru formasaun Pe. Manuel Pinto mos haktuir tan katak, konstrusaun hahu iha tinan 2013 fulan Abril remata iha tinan 2015, tanba konstrusaun ida ne’e hatudu ba sosiedade sira katak, durante ne’e Dom Bosco servisu hamutuk ho juventude atu dezemvolve ba nasaun ida ne’e.“Hau mos senti katak, governu kontenti no hare edifisiu ne’e tanba edifisiu ida ne’e la halo husi kompañia maibe estudante sira mak halo rasik, formandu sira ne’e halo buat ruma ne’ebe mak durante sira halo para aban bairua sira mos bele aplika ba sira distritu ida-idak tanba konstrusaun ne’e hanesan kampu servisu id aba sira, konstrusaun ida ADB aloka orsamentu $400. Mil I tal ne’e mak ba ekipamentus hanesan makina ne’e husi ADB ho SSEPFOPE sira.

Nune’e mos formandu Imanuel Tout husi distritu Oe-Cusse mos hatutan, durante sira tuir formasaun ne’e sira senti kontenti tebes tanba sir abele aprende buat foun husi sentru ida ne’e, I nune’e mos sir abele prepara an atu ba servisu iha Zona espesial Ekonomi Merkadu Sosial (ZEEMS). “Ami tuir formasaun ne’e agora ba nivel 2 hau mos espera katak, treinamentu ida ne’e remata ami sei aplika fali ba maluk sira ne’ebe seidauk aprende konaba automotive ne’e,” nia haktuir. BUSINESS TIMOR

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...