Konstruksaun Fatin Turismo Komunitario

Ekipa engeneiro Nasional Sekretaria Estadu ba Politika Formasaun Profisional no Empregu halo marka ba fatin konstruksaun fatin turismo komunitario iha Suco Seloi Karik Sub distrito Aileu Villa Distrito Aileu, atividade ba konstruksaun tourismo komunitario neé sei involve komunidade, formandus husi centru formasaun, kompanhia lokal no sei hetan assistencia husi engeneiro Nasional SEPFOPE. 29/05/2014.  

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...