SEPFOPE Loke Expozisaun Kareira Professional no Empregu 2014 iha OecusseOecusse - Sekretaria Estadu ba Politika Formasaun Professional no Empregu (SEPFOPE), liu husi Diresaun Nasional Emprego realiza expozisaun kareira professional no empregu tinan 2014 iha Distrito Oecusse ne’ebe mak partisipa Esadu husi Membru Parlamentu Nasional, Xefi Gabinete, Administrador Distrito Oecusse, Representante husi ZEEMS, PNTL, no Directores Nasional SEPFOPE.
Exposizaun kereira ne’ebe mak organiza husi SEPFOPE liu husi Diresaun Nasional Empregu ho hanoin ida atu bele fahe informasaun ba estudante finalista hodi bele hetan informasaun ne’ebe klaru husi empregador sira hodi nune’e estudante finalista sira bele hetan liu tan informasaun no bele desidi tuir kareira ne’ebe mak sira hakarak.
Representante ZEESM Arsenio Bano ne’ebe mak partisipa iha eventu refere haktuir katak SEPFOPE nia programa ne’ebe mak desentraliza mai iha Distritu Oe-cusse ne’e diak tebes atu estudante no juventude sira liu husi eventu ida ne’e bele hetan informasaun ne’ebe mak diak husi ezibitor sira, eventu ida ne’e mos ZEESM partisipa tamba ne’e husu atu estudante, juventude no komunidade ne’ebe mak mai visita ezibitor sira hanesan ZEESM tenki husu mos informasaun kona ba prosesu implementasaun iha Distritu Oe-cusse, aliem ida ne’e mos hakarak hato’o mos agradesemntu ba SEPFOPE ne’ebe mak durante ne’e kolabora diak ho ZEESM iha parte preparasaun rekursu umanu, fatin atu hari’i centru formasaun no seluk tan.
Xefi Gabinete Benigno Humberto da Cruz ne’ebe mak reprezenta Sekretariu Estadu SEPFOPE iha diskursu hateten katak eventu Expozisaun kareira no empregu hanesan programa ne’ebe mak kada tinan sempre hala’o husi SEPFOPE ho intensaun atu bele fo introdusaun servisu ba estudante finalista sira ne’ebe mak sei remata estudo iha escola secundaria hodi bele sai nudar referensia ida ba estudante sira atu bele hare’e, hanoin no desidi tuir saida mak estudante sira sei hare’ e no rona husi ezibitor sira ne’ebe mak partisipa iha eventu ida ne’e, tamba ne’e husu ba estudante sira atu bele aproveita oportunidade durante loron rua ho diak atu depois expozisaun bele sai bukae ida ba estudante sira no husu mos atu bele hatutan informasaun refere ba maluk sira ne’ebe mak labele mai partisipa iha eventu ida ne’e.
Iha eventu refere membru husi parlamentu nasional apresia ho servisu SEPFOPE nian ne’ebe mak bele desentraliza eventu expozisaun kareira no empregu ba iha Distritu 7 inklui Dili atu estudante sira bele aproveita no hatene informasaun molok sira foti desizaun hafoin remata estudu iha escola secundaria, Membru Parlamentu husi komisaun A ne’e mos haktuir katak lei kona ba ZEESM promulga ona husi Sua Exelensia Presidente da Republika tamba ne’e lakleur tan povo Oecusse sei hare’e desenvolvimentu ne’ebe mak sei implementa iha ne’e, no hafoin rona preparasaun rekursu umanu ne’ebe mak hala’o ona husi SEPFOPE ba juventude Oecusse sira ne’e parte ne’ebe mak diak tebes atu ita bo’ot sira bele sai na’in no autor ba Desenvolvimentu iha imi nia rai rasik, haktuir Natalino Nascimentu iha diskursu wainhira partisipa abertura expozisaun karreira no empregu.
Implementasaun programa expozisaun kareira no feira servisu ida ne’e sei halao durante  loron 2, nebe sei partisipa husi empregador no centru formasaun mai hanesan ezibitor hamutuk  28, kompostu husi, Istituisaun Governu 8 hanesan : ZEESM, PNTL, SEPFOPE, Servisu Saude Distritu(SSD), Diresaun Servisu Agrikultura, Centru Joventude, Centru Dezenvolvimnetu Emprezarial(CDE), edukasaun, ONG local hamutuk 7 hanesan : SOLS 24/7, FPWO, Y-ACTS, Belun, BIFANO, ALEBAO no CECEO, Caritas Australia,  Fundasaun Esperansa Enclave Oe-Cusse(FEEO),  Fundasaun ALOLA,  Fundasaun Comunidade Beon-Sila(FUNIBES), CCT no TT,  Franciscana Padiae, ensino Superior DITKREO, UNPAZ  no  Kristal, ensinu Sekundaria  ETA, Grupo Auto Empregu minyak Kayu putih no kabas Timor.
Partisipa iha expozisaun refere hamutuk estudante finalista hamutuk  546 (Mane 288 no feto Feto 258 ) husi escola sekundario 5 iha distritu Oecesse, mak hanesan escola ensinu Sekundaria publika Palaban, ensinu Sekundaria Publika Meco-Sikaloti, ensinu Sekundaria Catolika St.Antonio Oe-Cusse, ensinu Tekniku Vokasional Palaban, ensinu Tekniku Agrikola Kay Rala Xanana Gusmão.
Orsamentu ba realizasaun Expozisaun kareira no feira traballo ida ne’e, mai husi Orsamentu Geral do Estado ba SEPFOPE nian, ne’ebe mak gasta ona ba programa refere hamutuk $6.695.00, no iha mos apoiu balun mai husi parseiru  sira mak hanesan Timor Telekom ho  apoiu, telemovel no pulsa, banner no brosura expozisaun  no Apoiu tekniku hosi ILO/OIT ba produsaun manual expozisaun kareira.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...