SEPFOPE Halo Inspesaun Ba Estrada Rural Iha Ilomar


Lautem - Sekretariu Estadu ba politika Formasaun Professional no Emprego, Ilidio Ximenes da Costa halo monitorizasaun ba estrada rural iha Sub-Distrito Ilomar, Distrito Lautem iha loron Kinta 10-06-2014.
Inpesaun ba estrada rural ne’ebe responsavel husi kompanhia Lero Group durante fulan hirak liu ba sidauk hatudu resultadu ne’ebe diak tamba impaktu bo’ot husi udan ne’ebe sai prekupasaun husi kompanhia wainhira atu implementa sira nian projeto liu husi programa empregu rural iha Suco Trilolo Sub-Distrito Ilomar, Distrito Lautem.
Tuir Sekretariu Estadu SEPFOPE, Ilidio Ximenes da Costa katak bazeia ba akordu entre kompanhia ho sepfope ne’ebe ho objektivu  bele haree no hadia sira nian kualidade wainhira implementa sepfope nian programa liu husi Empregu Rural. Realidade hatudu  katak resultadu ladun diaktamba udan para ona maibe de faktu ema laiha atu halo serbisu. Ida ne’e hatudu katak jestaun ba projeitu la diak no seidauk hatene atu fahe ida ne’ebe mak sai prioridade.  
Kompanhia seidauk hatene atu bele fo perioridade, ho rasaun ida ne ita percisa hadia sira nian jestaun baprojeitu no bazeia ba akta enkontru, kompanhia hato’o ona sira nian razaun no sepfope sei fo tan tempu semana ida ba kompnahia atu bele hadia sira nian jestaun  projetu; sekarik rezultadu ladiak nafatin,  sepfope sei fo fali ba kompanhia sira seluk para bele kontinua projeitu ne’e.
“Sepfope iha 21 projeitu inklui  Ilomar no Maliana, ba iha Maliana nian sepfope hapara ona tamba  la halo serbisu,”Dehan Ilidio Ximenes da Costa.
Objetivu  husi hapara projetu ne’ebe mak hetan fiar husi sepfope, atu hanorin no fo hanoin ba kompanha lokal sira   katak Timor ona barak mak hakarak serbisu no percisa estrada iha area rural.
Iha parte seluk Director Kompanhia heteten, sira prontu hadiakulidade husi projeitu ne’ebe mak hetan husi SEPFOPE,sei bolu fali komunidade atu  bele hadia no  iha grupo hamutuk ema nain 15 no distansia hamutuk 6 kilo no obra ne’ebe mak halo inklui estrada, baleta no bronjong.
Projeito empregu rural nebe mak implemete husi kompanhia Lero Group gasta orsamentu hamutuk $ 4110. 825.09 ho durasan projeitu durante fulan 3 nian laran.
Iha visita halo inspesaun be Estrada rural ne’e, sekretariu estadu akompanha husi Chefe Dep. Emprego rural, Lucio Bere Tasi no ekipa tékniku SEPFOPE.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...